Iskel­mä-Fin­lan­dia Mik­ko Alatalolle

Iskelmä-Finlandialla palkittu Mikko Alatalo esiintyy kotikonnuillaan Kiimingissä lauantaina 6.8. Hän laulattaa ihmisiä Koitelissa alkaen klo 18. Kiiminkipäiviin liittyvään tapahtumaan on vapaa pääsy. Koiteliin Alatalon tuo Kiiminki-seura. Kuva: Marika RaitanenIskelmä-Finlandialla palkittu Mikko Alatalo esiintyy kotikonnuillaan Kiimingissä lauantaina 6.8. Hän laulattaa ihmisiä Koitelissa alkaen klo 18. Kiiminkipäiviin liittyvään tapahtumaan on vapaa pääsy. Koiteliin Alatalon tuo Kiiminki-seura. Kuva: Marika Raitanen

Kii­min­gis­tä läh­töi­sin ole­va lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, muusik­ko, toi­mit­ta­ja, enti­nen kan­san­edus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mik­ko Ala­ta­lo pal­kit­tiin tors­tai­na 4.8. tämän vuo­den Iskel­mä-Fin­lan­dial­la Nokialla.

Tun­nus­tus kevyen musii­kin eteen teh­dys­tä työs­tä on arvol­taan 10 000 euroa ja sen myön­tää vuo­sit­tain Nokian kau­pun­ki. Pal­kin­to myön­net­tiin 20. ker­ran ja sen ojen­si­vat Iskel­mä-Fin­lan­dia ‑raa­din puheen­joh­ta­ja Turk­ka Mali sekä Nokian kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Arja Lai­ti­nen Tap­san Tah­dit ‑tapah­tu­man ava­jai­sis­sa Nokian Pirkkalaistorilla. 

– Mik­ko Ala­ta­lo on moni­toi­mi­mies, joka hal­lit­see musii­kin lajeis­ta monet haa­rat. Hän on kir­joit­ta­nut suu­rim­man osan lau­luis­taan aisa­pa­rin­sa Har­ri Rin­teen kans­sa. Reper­tu­aa­ris­ta löy­tyy myös hänen itsen­sä sekä Juice Les­ki­sen kans­sa teh­ty­jä kap­pa­lei­ta. Ala­ta­lo rakas­taa esit­tä­mi­ään musiik­ki­la­je­ja huo­li­mat­ta sii­tä, kuin­ka suo­sit­tu­ja ne kul­loin­kin sat­tu­vat ole­maan. Hän on myös ollut Suo­men pubien ja seu­ro­jen­ta­lo­jen ahke­ra kier­tä­jä, todel­li­nen työ­myy­rä, kom­men­toi Turk­ka Mali.

– Arvos­tan suu­res­ti, että saan vas­taa­not­taa Iskel­mä-Fin­lan­dia ‑pal­kin­non. Osa täs­tä pal­kin­nos­ta kuu­luu ehdot­to­mas­ti myös Har­ri Rin­teel­le. Koen, että tämä on myös esiin­ty­jän pal­kin­to 6000 kei­kas­ta ja 3 mil­joo­nas­ta ajo­ki­lo­met­ris­tä, iloit­see Mik­ko Alatalo.

Ala­ta­lon musiik­kiu­ra alkoi Coi­tus Int ‑orkes­te­ris­ta, jon­ka hän perus­ti yhdes­sä Har­ri Rin­teen ja Juice Les­ki­sen kans­sa vuon­na 1971. Vuon­na 1975 jätet­ty­ään yhtyeen, Ala­ta­lo siir­tyi soo­lou­ral­le, jon­ka lau­luis­sa hän kuva­si suo­ma­lais­ta maa­seu­tua ja muut­to­lii­ket­tä. Näis­tä Siir­to­maa­suo­men lau­luis­ta suo­sioon nousi­vat muun muas­sa Yhden­tois­ta vir­ran maa ja Maa­lais­poi­ka oon.

– Koen, että oli mer­kit­tä­vää ker­toa katoa­vas­ta maa­seu­dus­ta, muut­to­liik­kees­tä Ruot­siin ja kau­pun­gis­tu­vien ihmis­ten elä­mäs­tä. Myö­hem­min täs­tä syys­tä minua pyy­det­tiin myös mukaan poli­tiik­kaan, Ala­ta­lo avaa. 

Var­si­nai­ses­ti suu­reen kan­san­suo­sioon hän nousi nel­jäl­lä Syk­syn Sävel ‑voi­tol­laan Vic­ky Lee (1978), Rikoo on ris­kil­lä ruma (1980), Mum­mo­ni ja mou­ka­rin­heit­to (1981) ja Min­na (1986).

Ala­ta­lon musii­kil­li­nen reper­tu­aa­ri on laa­ja. Sii­hen ovat mah­tu­neet pop, rock, iskel­mä, kant­ri ja mai­nos­musiik­ki kuten Puu­ha­maan tun­nus­kap­pa­le sekä ihmis­suh­de­bal­la­dit kuten Ihmi­sen ikä­vä toi­sen luo. Lisäk­si Ala­ta­lo on tul­lut tun­ne­tuk­si myös las­ten­lau­luis­taan Känk­kä­ränk­kä ja Minen mee uimaan.

Mik­ko Ala­ta­lo on jul­kais­sut yli 50 albu­mia levyt­täen yhteen­sä yli 700 lau­lua. Monet kap­pa­leis­ta ovat tun­net­tu­ja klas­si­koi­ta muun muas­sa Rok­ki­lau­la­ja, Vii­vy vie­lä het­ki, Tytöt tah­too pitää haus­kaa, Anna mul­le lovee, Leuh­kat eväät, Suo­je­lusen­ke­li ja Kii­min­ki­jo­ki. Lisäk­si Ala­ta­lo on teh­nyt kap­pa­lei­ta myös muil­le artis­teil­le. Hän on teks­tit­tä­nyt muun muas­sa Maa­ri­tin tun­ne­tuk­si teke­män Jäätelökesä-kappaleen.

Ala­ta­lo on teh­nyt läheis­tä yhteis­työ­tä pait­si Har­ri Rin­teen myös Juice Les­ki­sen ja Sulo Ait­to­nie­men kanssa.

Ala­ta­lo tun­ne­taan myös tele­vi­sio­töis­tään Ilta­täh­ti- ja Hit­ti­mit­ta­ri ‑ohjel­mis­sa sekä Tam­mer­kos­ken Sil­lal­la ‑ohjel­mas­ta, jos­sa hän lau­lat­ti ihmi­siä seit­se­män vuo­den ajan 70 artis­tin johdolla. 

Ala­ta­lo on muka­na Nelo­sen suo­si­tus­sa Vain elä­mää ‑ohjel­mas­sa, jon­ka 13. tuo­tan­to­kausi start­taa syk­syl­lä 2022.

Mik­ko Ala­ta­lo on pal­kit­tu Val­tion sävel­tai­de­pal­kin­nol­la (1982) yhdes­sä Har­ri Rin­teen ja Masi Luo­man kans­sa musii­kis­ta Ajo­läh­tö-elo­ku­vaan, Suo­mi-pal­kin­nol­la (2021) ja yhdes­sä Har­ri Rin­teen kans­sa Juha Vai­nio ‑pal­kin­nol­la sekä las­ten­musii­kin elämäntyöpalkinnolla. 

Ala­ta­los­ta on ilmes­ty­nyt vuon­na 2011 Pet­ri Neva­lai­sen kir­joit­ta­ma Jovi­aa­li ilmiö Mik­ko Ala­ta­lo ‑kir­ja (Hel­sin­ki-kir­jat) ja vuon­na 2021 Tuo­mas Mar­ja­mäen kir­joit­ta­ma 560-sivui­nen elä­mä­ker­ta­kir­ja Hän hymyi­lee kuin Mik­ko (Docen­do).

Ahke­ra­na las­ket­te­li­ja­na ja kos­ki­me­lo­ja­na tun­net­tu Ala­ta­lo on aktii­vi­liik­ku­ja. Hän on myös kii­ven­nyt Afri­kan kor­keim­mal­le vuo­rel­le Kili­man­ja­rol­le (5895m). Hän seu­raa aktii­vi­ses­ti musiik­kia­laa sekä ren­tou­tuu mat­kus­tel­len ja eri kult­tuu­rei­ta kohdaten.

Iskel­mä-Fin­lan­dia ‑voit­ta­jat: Mik­ko Ala­ta­lo (2022), Arja Kori­se­va (2021), Vic­ky Ros­ti (2019), Dan­ny (2018), Mark­ku Aro (2017), Suvi Teräs­nis­ka (2016), Pate Mus­ta­jär­vi (2015), Kat­ri Hele­na (2014), Pave Mai­ja­nen (2012), Pepe Will­berg (2011), Lau­ra Vou­ti­lai­nen (2010), Char­les Plog­man (2009), Olli Lind­holm (2008), Eino Grön (2007), Pau­la Koi­vu­nie­mi (2006), Jari Sil­lan­pää (2005), Mat­ti ja Tep­po (2004), Kari Tapio (2003), Marion Rung (2002) ja Ant­ti Huo­vi­la (2001). Pal­kin­toa ei jaet­tu vuo­si­na 2013 ja 2020.