Tavoit­tee­na ammat­ti­lai­suus Pohjois-Amerikassa

Eevertti haluaa snowcrossin ammattilaiseksi ja hän tekee kovasti töitä tavoitteidensa eteen.Eevertti haluaa snowcrossin ammattilaiseksi ja hän tekee kovasti töitä tavoitteidensa eteen.

Vas­ta kutos­luo­kal­le menos­sa ole­val­la Eevert­ti Lius­kal­la on sel­vät suun­ni­tel­mat har­ras­tuk­sen­sa suh­teen. Ammat­ti­lai­su­ra snowcors­sin ISOC pro-sar­jas­sa Poh­jois-Ame­ri­kas­sa siin­tää mie­les­sä. Vauh­dis­ta innos­tu­nut Eevert­ti har­ras­taa kesäi­sin myös motoc­ros­sia, joka tukee hänen pää­la­ji­aan, snowc­ros­sia. Vii­me kausi oli Eever­til­le voi­to­kas, sil­lä hän voit­ti snowc­ros­sin poh­jois­mai­sen Super Lii­gan mes­ta­ruu­den omas­sa 11–12-vuotiaiden sar­jas­saan. SM-sar­jas­sa hän ajoi hopeal­le. Kipi­nä moot­to­ri­kelk­koi­hin Eever­til­lä syt­tyi jo hyvin nuo­re­na. Hän ker­too, että itki pie­ne­nä kelk­kai­le­maan läh­te­neen isän perään, kun­nes vih­doin kak­si vuo­ti­aa­na pää­si mukaan.

– Nel­jä vuo­ti­aa­na vih­doin sain ajaa itse. Ensin isä istui taka­na kyy­dis­sä ja kun pys­tyin hal­lit­se­maan kelk­kaa itse, niin isä ajoi peräs­sä toi­sel­la kel­kal­la. Ensim­mäi­nen kelk­ka jol­la ajoin oli 800-kuu­tioi­nen ja sii­nä oli 140 hep­paa, Eevert­ti kertoi.

Ensim­mäi­siin kelk­ka­ki­soi­hin Pal­ja­kas­sa Eevert­ti puhui itsen­sä osal­lis­tu­maan vain kuusi vuo­ti­aa­na, alle 14-vuo­tiai­den sar­jaan. Ensim­mäi­nen kisa on edel­leen tuo­rees­sa muis­tis­sa ja 800-kuu­tioi­sel­la Ski-Dool­la hän vii­let­ti maa­li­lin­jan yli toi­se­na. Eever­tin isä, Samu­li Lius­ka ker­toi, että hänel­tä on kysyt­ty onko Eever­til­lä rajoi­tin­ta ja hän vas­ta­si, että Eever­tin rajoi­tin on kypä­rän sisässä.

Into­hi­mo kil­pai­le­mi­seen Eever­til­lä ei ole ensim­mäis­ten kiso­jen jäl­keen hiipunut.

– Aja­mi­ses­sa paras­ta on vauh­din huu­ma ja hypyt. Ja tie­ten­kin kaik­ki kave­rit, jot­ka olen saa­nut har­ras­tus­ten kaut­ta. On muka­va aina näh­dä kisois­sa ja lei­reil­lä, Eevertti.

Per­heen isää ja äitiä vauh­ti­hir­mun kovat meno­ha­lut välil­lä jän­nit­tä­vät, mut­ta he luot­ta­vat Eever­tin tur­val­li­suu­den­ha­kui­suu­teen. Isä Samu­li ker­toi, että vaka­via louk­kaan­tu­mi­sia ei ole onnek­si sat­tu­nut ja Eevert­ti hakee vauh­tia kovan har­joit­te­lun kautta.

– Eevert­ti käy aina radal­la ensin muu­ta­man har­joi­tus­kier­rok­sen, jot­ta hän huo­maa mah­dol­li­set vaaranpaikat.

Vauh­dik­kais­sa lajeis­sa tur­val­li­siin ajo­va­rus­tei­siin on sat­sat­tu pal­jon. Eevert­ti käyt­tää ajaes­saan kypä­rän lisäk­si nis­ka­tu­kea, motoc­ross-ken­kiä, rin­ta­pans­sa­ria, pol­vi­tu­kia ja lajiin tar­koi­tet­tua ajo­pu­kua. Kisois­sa tur­val­li­suu­des­sa huo­leh­ti­vat omal­ta osal­taan jär­jes­tä­jät ja radal­la on liput­ta­jat pimeis­sä mut­kis­sa ja sil­loin kun ei saa esi­mer­kik­si ohit­taa tai radal­la täy­tyy varoa jotain.

– Ken­gät täy­tyy olla kun­nol­li­set, nil­kat tait­tu­vat muu­ten hel­pos­ti ja se on sit­ten rumaa jäl­keä. Ves­san­kan­nen näköi­nen nis­ka­tu­ki estää pää­tä ret­kah­ta­mas­ta, Eevertti.

Eevert­ti panos­taa itse uraan­sa ja näky­vyy­teen­sä huo­mat­ta­van pal­jon. Hän hank­kii itse omat yhteis­työ­kump­pa­nin­sa ja hakeu­tuu itse alan tapah­tu­miin töi­hin sekä esit­te­le­mään omaa kalus­to­aan. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa aktii­vi­ses­ti omas­ta uras­taan päi­vit­tä­vä nuo­ru­kai­nen pää­si myös töi­hin alan mer­kit­tä­vim­pään tapah­tu­maan Poh­jois-Euroo­pas­sa, eli Kelek­ka­mes­suil­le. Mes­suil­la hän päi­vit­ti sosi­aa­lis­ta medi­aa sekä teki haas­tat­te­lu­ja mes­sus­tu­dios­sa. Eevert­ti toi­voo saa­van­sa vie­lä lisää yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, sil­lä lajien kus­tan­nuk­set ovat kor­kei­ta, eten­kin kun sii­nä halu­aa menestyä.

– Eever­tis­tä huo­kuu into­hi­mo lajiin. Hän on itse todel­la aktii­vi­nen ja on saa­nut jo pal­jon nimeä lajin har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa. Eevert­ti kuun­te­lee tark­kaan koke­neem­pien aja­jien neu­vo­ja ja ohjei­ta, Samu­li Liuska.

Eever­til­lä on myös kak­si moot­to­ri­kelk­kasprin­tin mes­ta­ruut­ta 200-kuu­tiois­ten luo­kas­sa. Nyt Eevert­ti ajaa Arc­tic Cat R‑SX 600 kil­pa­kel­kal­la. Kel­kas­sa on kier­ros­lu­ku­ra­joi­tin sekä ”puo­li­kaa­su­kit­ti” sil­lä voi ajaa vain sul­je­tul­la alu­eel­la. Lisäk­si kel­kas­sa on koro­te­tut astin­lau­dat sekä madal­le­tut penk­ki ja tan­ko. Kesäi­sin hän hyp­pää jom­man kum­man kak­si­tah­ti­sen Kawa­sa­ki KX85 sel­kään ja kisaa sil­lä motoc­ross kisois­sa ympä­ri Suo­mea. Niin ikään pyö­ril­lä ei myös­kään saa ajaa sul­je­tun alu­een ulko­puo­lel­la eikä pyö­riä saa rekisteriin.

– Pyö­riä ei tar­vit­se rajoit­taa ja nii­tä saa virit­tää niin pal­jon kuin lom­pak­ko kes­tää ja kun­han kuu­tiot eivät kas­va. Minun pyö­rät ovat vakioi­ta, Eevertti.

Motoc­ros­sis­sa Eever­til­lä ei ole yhtä kovia tavoit­tei­ta kun snowc­ros­sis­sa, mut­ta voi­ton­tah­to on sil­ti aina kisa­tes­sa kova. Laje­ja Eevert­ti tree­naa pää­sään­töi­ses­ti Kii­min­gis­sä OuluZo­nen radoil­la. Isä Samu­lia lähel­lä ole­va har­joi­tus­ra­ta miellyttää.

– Kyl­lä­hän tämä har­joit­te­lua hel­pot­taa, kun ei tar­vit­se ajaa kotoa kuin 15 minuut­tia tän­ne. Tääl­lä voi har­joi­tel­la ympä­ri vuo­den ja syk­syl­lä tän­ne tulee ete­läs­tä asti aja­jia tree­naa­maan, Samu­li Liuska.

Kisa­kausi alkaa snowc­ros­sin puo­lel­la vuo­den vaih­teen jäl­keen ja vii­me Vap­pu­na Eevert­ti kisa­si vie­lä kel­kal­la Pal­ja­kas­sa ja seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na ete­läs­sä jo motoc­ros­sis­sa. Laji­val­men­ta­jaa Eever­til­lä ei ole ja koke­mus­ta hae­taan kisois­ta ja aja­mal­la pal­jon. Har­joit­te­le­maan kel­kal­la pää­see kui­ten­kin jo mar­ras­kuun puo­len välin tie­noil­la Levil­lä ja Rova­nie­mel­lä. Oulus­sa­kin yleen­sä itse­näi­syys­päi­vän tie­noil­la. Koko Lius­kan per­he oli yhtä miel­tä sii­tä, että lajien paris­sa toi­mi­va yhtei­sö on todel­la avoin ja aut­ta­vai­nen. Eever­tin van­hem­mil­la ei ollut entuu­des­taan vauh­dik­kais­sa lajeis­sa kil­pai­le­mi­ses­ta koke­mus­ta, mut­ta apua ja neu­vo­ja on saa­nut aina. Täs­tä lois­ta­va­na esi­merk­ki­nä on, kun isä Samu­li sai­ras­tui vaka­vas­ti kevääl­lä ja Eever­tin kil­pa­kausi oli uhat­tu­na, eikä äiti oli­si yksin sel­vin­nyt kai­kis­ta teh­tä­vis­tä. Raze Racin­gin poruk­ka otti Eever­tin sii­pien­sä suo­jaan ja Eevert­ti sai kai­ken tuen kil­pai­luis­sa heil­tä onnistuakseen.

– Kyl­lä tääl­lä aute­taan kaik­ki toi­siam­me ja on hie­noa näh­dä, kuin­ka nuo­ret­kin voi­vat ajaa toi­si­aan vas­taan kil­paa, mut­ta radan ulko­puo­lel­la sit­ten vie­te­tään yhdes­sä aikaa. Myös van­hem­mat aja­jat anta­vat mie­lel­lään nuo­rem­mil­le neu­vo­ja ja vink­ke­jä, Samu­li Liuska.

– Ker­ran ajoin kisas­sa umpi­han­keen ja kisa­ka­ve­rit jäi­vät aut­ta­maan, että saa­tiin kelk­ka irti. Läh­tö sit­ten uusit­tiin koko­naan, että pää­sim­me kaik­ki takai­sin kisaan, Eevert­ti lisäsi.

Eevert­ti tekee meno­pe­lien­sä perus­huol­lot itse ja opet­te­lee jat­ku­vas­ti lisää nii­den toi­min­nas­ta. Aina har­joi­tus­ten ja kiso­jen jäl­keen kaik­ki pul­tit tulee kiris­tää, liik­ku­vat osat kiris­tää ja tie­ten­kin ajo­pe­lit pestään.

– Isom­mat huol­lot ja esi­mer­kik­si män­nän­vaih­dot tekee sit­ten Raa­hes­sa legen­daa­ri­nen Jus­si Hon­ka, Eevert­ti kertoi.

Molem­piin lajei­hin kuu­luu olen­nai­ses­ti myös hypyt. Pyö­räl­lä ja kel­kal­la hypyt saat­ta­vat kan­taa kym­me­niä met­riä ja nous­ta kah­teen-kol­meen met­riin. Vaik­ka vaka­via louk­kaan­tu­mi­sia ei ole sat­tu­nut, on Eevert­ti­kin jou­tu­nut ole­maan tark­kai­lus­sa yön yli kaa­tu­mi­sen vuok­si. Palo aja­maan oli kova ja pari päi­vää muk­sah­duk­sen jäl­keen hän oli jo lää­kä­rin luval­la ajamassa.

– Yri­tin tupla­ta, eli hypä­tä yhden hyp­py­rin ylit­se ja tulin­kin alas kovaan pat­tiin, jos­ta sit­ten menin nurin. Aikui­sia juok­si pai­kal­le ja lajin yksi hui­puis­ta, Alek­si Rehu tuli kysy­mään mites kävi. Ker­roin yrit­tä­nee­ni tuplaa­mis­ta ja hän nau­rah­ti, ettei hän­kään oli­si uskal­ta­nut kokeil­la tuos­ta välis­tä sinä päi­vä­nä, Eevert­ti ker­toi hymyillen.

Tal­vel­la Eevert­ti kisa­si 11–12-vuotiaiden sar­jas­sa ja kesäi­sin pyö­räl­lä kaik­ki 11–15-vuotiaat kil­pai­le­vat samas­sa sar­jas­sa. Motoc­ros­sis­sa sar­jas­sa voi olla jopa lähem­mäs 90 kul­jet­ta­jaa. läh­tö­pai­kat vali­taan joko aika-ajo­jen perus­teel­la tai arpo­mal­la. Eever­tis­tä rei­lum­pi tapa oli­si läh­tö­paik­ko­jen valin­ta nime­no­maan aika-ajo­jen perusteella.

– Jos ajan todel­la hyvät kier­ro­sa­jat niin sil­ti saa­tan saa­da huo­noim­man pai­kan arvon­nan kaut­ta, mikä ei ole minus­ta ihan rei­lua, Eevertti.

– Yksi Suo­men menes­ty­neim­mis­tä motoc­ross kus­keis­ta, Jus­si Veh­vi­läi­nen tii­vis­ti sen hyvin, kun sanoi, hyvän läh­tö­pai­kan ole­van ainoa paik­ka, mis­sä voit ohit­taa 39muuta kus­kia muu­ta­mas­sa sekun­nis­sa, Samu­li Lius­ka lisä­si naurahtaen.

Eevert­ti kisaa nume­rol­la 68, joka on yhdys­val­ta­lai­sen menes­ty­neen kelk­ka­kus­kin, Tuc­ker Hib­ber­tin nume­ro. Hib­bert lopet­ti uran­sa samoi­hin aikoi­hin, kun Eevert­ti aloit­ti oman­sa. Isä Samu­li ihmet­te­li, kun ensim­mäi­siin kisoi­hin piti ilmoit­taa kisa­nu­me­ro, jon­ka Eevert­ti oli valin­nut ja se aiheut­ti jär­jes­tä­jis­sä hilpeyttä.

– Sanot­tiin, ettei kukaan ammat­ti­lais­kus­ki­kaan ole aiem­min uskal­ta­nut ottaa Hib­ber­tin nume­roa itsel­leen, että täy­tyy Eever­tin olla tosis­saan, Samu­li Lius­ka naurahti.

Vaik­ka har­ras­tuk­siin menee pal­jon aikaa, Eevert­ti menes­tyy myös kou­lus­sa. Isä Samu­li ker­toi kou­lun­käyn­nin otta­mi­sen tosis­saan ole­van ehto­na aikaa vie­vil­le har­ras­tuk­sil­le. Vaik­ka kiso­ja oli­si vaik­ka joka vii­kon­lo­pul­le, ker­ke­ää nuo­ri kus­ki myös har­ras­taa muu­ta­kin. Kesään kuu­luu myös kalas­ta­mi­nen, skuut­taa­mi­nen, fris­been heit­to ja mök­kei­ly. Tal­vi­sin vapaa-aika menee hiih­täes­sä ja las­ket­te­le­mas­sa. Tule­van tal­ven kiso­ja nuo­ri lupaus odot­taa jo malttamattomana.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.