Rat­ti­juo­pu­muk­sia ja liikenneonnettomuus

Polii­si tapa­si sun­nun­tai­na Oulun seu­dul­la usei­ta autoi­li­joi­ta, joi­ta on syy­tä epäil­lä rattijuopumusrikoksesta.

Iis­sä Soro­sen­tiel­lä polii­si­par­tio löy­si nuo­reh­kon mie­hen nuok­ku­mas­ta autos­sa. Hän puhal­si seu­lon­ta-alko­met­riin 2.43 pro­mil­len luke­mat. Mies otet­tiin kiin­ni epäil­ty­nä tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Hänet mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajokieltoon.

Kii­min­gin­tiel­lä polii­si pysäyt­ti kel­lo 11.30 teh­dyn ilmoi­tuk­sen perus­teel­la epä­var­mas­ti autoi­le­van mie­hen. Par­tio havait­si mie­hen ole­van seka­van oloi­nen. Alko­met­ri näyt­ti nol­laa, mut­ta huu­mausai­ne­pi­ka­tes­ti antoi aihet­ta epäil­lä mie­hen käyt­tä­neen huu­maa­via lää­ke­ai­nei­ta. Tur­va­tar­kas­tuk­ses­sa hänen hal­lus­taan löy­tyi huu­mausai­neek­si luet­ta­via lääkkeitä.

Tapah­tu­maa sel­vi­tel­täes­sä kävi ilmi, että mies oli ajaes­saan käy­nyt use­aan ottee­seen ulko­na ajo­ra­dal­ta ja osu­nut lii­ken­ne­merk­kiin. Mies mää­rät­tiin ajo­kiel­toon epäil­lyn rat­ti­juo­pu­muk­sen perus­teel­la. Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja huu­mausai­neen käyttörikoksesta.

Iis­sä Yli-Iin­tiel­lä tapah­tui kel­lo 18 aikaan hen­ki­lö­au­ton ja mopon väli­nen lii­ken­neon­net­to­muus, jos­sa nuo­ri mopoi­li­ja sai lie­viä vam­mo­ja jal­kaan­sa. Hän oli aja­nut ris­teä­vää tie­tä kul­ke­neen auton kyl­keen ja kaa­tu­nut samas­sa yhteydessä.

Mopo ja auto vau­rioi­tui­vat tör­mäyk­ses­sä. Tapah­tu­mas­ta kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta. Alko­ho­lil­la ei ollut osuut­ta tapahtumiin.