Kiiminki

Luvat­ta sutais­tut graf­fi­tit har­mit­ta­vat — teki­jän kiin­ni­saan­ti tuuripeliä

Graf­fi­tit, eli sei­niin tai mui­hin jul­ki­siin raken­nel­miin maa­la­tut teks­tit ja kuvat aiheut­ta­vat har­mi­tus­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Graf­fi­ti­ha­vain­non teki muun muas­sa Come On Fit ‑kun­to­sa­lia Kii­min­gis­sä pyö­rit­tä­vä Jas­ka Ilves­luo­to, joka huo­ma­si muu­ta­ma viik­ko sit­ten kun­to­sa­lin­sa sei­nään ilmaan­tu­neen vaa­lean­har­mai­ta koukeroita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan mennessään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mopon­ras­saus ei kiin­nos­ta­nut Kii­min­gin nuoria

Oulun kau­pun­gin kier­tä­vä mopon­ras­saus­pa­ja vie­rai­li tiis­tai­na Kii­min­gis­sä. Mopon­ras­saus­pa­jaa kier­rä­te­tään Oulun alu­eel­la paket­ti­au­tol­la, johon on las­tat­tu­na kaik­ki kor­jaus- ja huol­to­töi­hin tar­vit­ta­vat väli­neet ja työ­ka­lut. Nuo­ril­le on tar­jol­la myös ohjaus­ta huol­to­töi­den tekoon. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Myö­tä­tuul­ta purjeisiin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edelläkävijänä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 prosentilla,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kevät­sii­vous luon­non hyväksi

Koko Kii­min­ki on haas­tet­tu tänään tiis­tai­na mukaan ympä­ris­tön kevät­sii­vouk­seen, kun Kii­min­gin Lions Club jär­jes­tää jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet sii­vous­tal­koot. Lions Clu­bin I‑piirin jäsen­joh­ta­ja Eija Tuo­maa­la ker­too, että sii­vous­tal­koot jär­jes­te­tään haas­ta­mis­pe­ri­aat­teel­la tänä vuon­na kol­mat­ta ker­taa. Hut­tu­ky­län kou­lu antoi oman panok­sen­sa tal­koi­siin jo vii­me per­jan­tai­na, kun koko kou­lu yhteis­voi­min sii­vo­si kou­lun ympä­ris­töä. Kuu­des­luok­ka­lai­nen Joo­sua Taka­rau­tio ker­toi kerän­neen­sä kave­rei­den­sa kans­sa jo täy­den pus­sil­li­sen ros­kia ensim­mäi­sel­lä siivouskierroksella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret oppi­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta työelämätaitoja

Joki­ran­nan kou­lun kah­dek­sas- ja yhdek­säs­luok­ka­lai­sia on voi­nut kevään ajan bon­ga­ta Kii­min­gin K‑Supermarketin aulas­ta myy­mäs­sä itse­teh­ty­jä lei­von­nai­sia. Myyn­ti­päi­vät ovat osa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, jota opis­kel­laan pit­kä­nä valin­nai­sai­nee­na ylä­kou­lun kak­si vii­meis­tä vuotta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


50 vuot­ta: Susan­ne Pui­ra­va pitää Kii­min­gin puolta

Susan­ne Pui­ra­va muut­ti Oulus­ta Kii­min­kiin olles­saan 13-vuo­tias. Hän muis­taa ensim­mäi­sen päi­vän­sä uudes­sa ylä­kou­lus­sa yhä elä­väs­ti — nii­teil­lä ja haka­neu­loil­la vaat­teen­sa tuu­nan­nut punk­ka­ri­tyt­tö jän­nit­ti kovas­ti, että otta­vat­ko pie­nen kylän nuo­ret hän­tä mukaan poruk­kaan. Lap­se­na Susan­ne haa­vei­li fysio­te­ra­peu­tin, lii­kun­nan­opet­ta­jan ja las­ten­lää­kä­rin amma­teis­ta, ja perus­kou­lun jäl­keen lii­kun­nal­li­sen nuo­ren tie oli­si ollut auki urhei­lu­lu­kioon. Susan­ne valit­si kui­ten­kin toi­sin. Susan­nen puhe­liai­suus ja roh­keus tart­tua haas­ta­viin­kin aihei­siin ovat avan­neet ovia myös yhdis­tys­toi­min­taan, ja hän on toi­mi­nut useam­man vuo­den Poh­jois-Kii­min­gin Oma­ko­tiyh­dis­tyk­sen puheenjohtajana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­ke­lot kruu­na­si­vat Kii­mUn kevään

Kii­min­gin Urhei­li­jat hui­pen­si­vat kau­ten­sa lau­an­tai­na Kevät­kar­ke­loi­hin. Kar­ke­lois­sa ohjel­maa esi­tyk­sil­lään tar­jo­si­vat lavis­ryh­mä, las­ten voi­mis­te­lu- ja teli­ne­voi­mis­te­lu­ryh­mät sekä Bän­di Pro­jek­ti ‑yhtye. Per­heen pie­nim­pien mie­leen eri­tyi­ses­ti oli­vat myös kas­vo­maa­laus­pis­te, pomp­pu­lin­na ja hattarakone. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus