Nel­jän­nen koro­na­ro­kot­teen koh­de­ryh­mä laajeni

Oulun kau­pun­ki laa­jen­si nel­jän­nen koro­na­ro­kot­teen koh­de­ryh­mää maa­nan­tais­ta alkaen. Nel­jän­nen koro­na­ro­ko­tean­nok­sen saa­vat nyt lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat 18 vuot­ta täyt­tä­neet oulu­lai­set sekä kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet Oulun kau­pun­gin asuk­kaat. Ris­ki­ryh­mis­tä on tie­toa Oulun kau­pun­gin koro­na­si­vus­tol­la: www.ouka.fi/koronarokotukset.

Ilman ajan­va­raus­ta jär­jes­tet­tä­vät walk in-roko­tuk­set ovat jää­neet tois­tai­sek­si tauol­le, joten roko­tusai­ka on aina varat­ta­va ennak­koon. 60 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat vara­ta roko­tusa­jan ver­kon kaut­ta. Puhe­lin­ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si net­tia­jan­va­raus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­le se on mahdollista.

Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sel­la Limin­gan­tul­lin roko­tus­pis­teel­le osoit­tee­seen Nuot­ta­saa­ren­tie 5. Roko­tus­pis­te on avoin­na maa­nan­tais­ta tiis­tai­hin kel­lo 8.30–15.30, kes­ki­vii­kos­ta tors­tai­hin kel­lo 8.30–17.30 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8.30–15.30. Lisäk­si jär­jes­te­tään alu­eel­li­sia roko­tus­päi­viä ajan­va­rauk­sel­la muun muas­sa Tui­ran ja Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa sekä Kii­min­gin senio­ri­ta­los­sa. Roko­tus­paik­ko­jen ajan­ta­sai­set tie­dot löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin verkkosivuilta.

Roko­tus­ten laa­jen­nus perus­tuu Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) suo­si­tuk­seen. Nel­jän­nen tehos­tean­nok­sen voi antaa, kun kol­man­nes­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut kol­me kuu­kaut­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­ta vas­taa yhtä roko­tean­nos­ta. Kol­me koro­na­ro­ko­tet­ta saa­nut hen­ki­lö, joka on sai­ras­ta­nut koro­na­tau­din, ei tar­vit­se nel­jät­tä koronarokotetta.