Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa esil­lä elä­mää Euroopassa

Sanna Larmolan Arkea etsimässä –näyttely on esillä Kiimingissä Galleria Oskari Jauhiaisessa.Sanna Larmolan Arkea etsimässä –näyttely on esillä Kiimingissä Galleria Oskari Jauhiaisessa.

San­na Lar­mo­lan näyt­te­ly Arkea etsi­mäs­sä on mat­ka, joka kul­kee läpi Euroo­pan palaa­mat­ta kos­kaan takai­sin läh­tö­pis­tee­seen­sä. Näyt­te­ly koko­aa yhteen Sanna

Lar­mo­lan katu­va­lo­ku­via kym­me­nen vuo­den ajal­ta, jol­loin Lar­mo­la on työs­ken­nel­lyt ja elä­nyt liik­ku­vaa elä­mää eri pai­kois­sa ympä­ri Euroop­paa. Se tut­kii ihmis­ten ja raken­ne­tun ympä­ris­tön vuo­ro­vai­ku­tus­ta, kult­tuu­rien inte­graa­tio­ta ja ajan vai­ku­tus­ta eri­lai­siin rakenteisiin.

Kuvat ovat esil­lä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa (kir­jas­to­ku­ja 1, Kii­min­ki) 3.8.–3.9. ja nii­den työs­tä­mis­tä on tuke­nut Jour­na­lis­ti­sen kult­tuu­rin edis­tä­mis­sää­tiö JOKES.

3.8.–3.9. Tai­tei­li­ja on pai­kal­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa 3.8. kel­lo 17–19.

Lar­mo­lan sanoin näyt­te­ly on koti tien pääl­lä, sei­nät jot­ka laa­je­ne­vat aina vain kau­em­mas: Rak­kau­teen ja yhtei­söl­li­syy­teen, parii­si­lai­sel­le sivu­ku­jal­le, jol­la har­va turis­ti on käy­nyt, teol­lis­tu­mi­sen hyl­kää­mään ja Brexi­tin ram­paut­ta­maan Poh­jois-Bri­tan­ni­aan ja lat­via­lai­sen kylän ker­ros­ta­lo­ryp­pään sisäpihalle.

– Se on yhden ihmi­sen mat­ka ymmär­ryk­seen, että me olem­me lopul­ta­kin hyvin saman­lai­sia, olim­me­pa kotoi­sin mis­tä tahan­sa, ja pää­ty­neet mihin hyvän­sä, tai­tei­li­ja kuvaa.

Arkea etsi­mäs­sä on Oulus­sa syn­ty­neen San­na Lar­mo­lan ensim­mäi­nen näyt­te­ly Oulun seu­dul­la. Lar­mo­la on val­mis­tu­nut Sal­for­din yli­opis­tos­ta elo­ku­va­tai­teen mais­te­rik­si 2010 ja asues­saan Luo­teis-Bri­tan­nias­sa hänel­lä oli oma tuotantoyhtiö.

Lar­mo­la on ollut muka­na kan­sain­vä­li­sis­sä, riip­pu­mat­to­mis­sa elo­ku­va­tuo­tan­nois­sa, mut­ta muu­tet­tu­aan Viroon 2014 hän on kes­kit­ty­nyt valo­ku­vaa­mi­seen ja pitä­nyt usei­ta näyt­te­lyi­tä eri maissa.

Yhteis­työs­sä Suo­men Viron-suur­lä­he­tys­tö­jen kans­sa teh­ty Tule­vi­kusild SUOMI100EESTI sil­ta tule­vai­suu­teen –näyt­te­ly vie­rai­li muun muas­sa Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la, Tal­lin­nas­sa ja Tar­tos­sa, ja vii­mei­sin näyt­te­ly Jalu­tus­käi­gul (Päi­vä­kä­ve­lyl­lä) oli esil­lä Tar­tos­sa Ag47 gal­le­rias­sa hei­nä-elo­kuus­sa 2021. Vuon­na 2019 San­na Lar­mo­la pal­kit­tiin yhdes­sä kym­me­nen muun kult­tuu­ri- ja media­vai­kut­ta­jan kans­sa Visit Esto­nian Vuo­den mat­kai­lu­te­ko –pal­kin­nol­la moni­nai­sen ja totuu­den­mu­kai­sen Viro-kuvan puolustamisesta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.