Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään viikonloppuna

Kiiminkipäiviä vietetään perinteiseen tapaan elokuun toisena viikonloppuna. Kuva on vuodelta 2019.Kiiminkipäiviä vietetään tänä viikonloppuna. Kuva on vuodelta 2019.

Kii­min­ki­päi­vät start­taa­vat per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 14 Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Sir­pa Run­tin avaus­sa­noil­la. Tuol­loin alkaa myös mark­ki­na­myyn­ti. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­päi­vään men­nes­sä alu­eel­ta oli varat­tu yli kuusi­kym­men­tä mark­ki­na­paik­kaa. Mark­ki­na­myy­jät ovat nyt pesä­pal­lo­ken­täl­lä, sil­lä alu­eel­la on meneil­lään Kii­min­ki­puis­ton remontti.

– Kii­min­ki­päi­vien jär­jes­tä­mi­seen tar­vit­ta­va alue saa­daan kun­toon. Kau­pun­gin puo­leen pitää antaa kii­tos­ta. Alu­een raken­ta­jat ovat olleet erit­täin jous­ta­via ja teh­neet kovas­ti töi­tä, että alue saa­daan markkinakuntoon.

Runt­ti tote­aa, että Kii­min­ki­päi­vät on iso tapah­tu­ma, jon­ka jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii pal­jon työ­tä. Hän toi­voo­kin, että väki tulee perin­tei­seen tapaan paikalle.

Mark­ki­na­myyn­nin lisäk­si per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vil­lä Kii­min­ki­päi­vil­lä on pal­jon ohjel­maa. Ohjel­maan kuu­luu niin musiik­kia, puhei­ta kuin kisai­lu­ja­kin. Per­jan­tai-ilta­päi­vä­nä tapah­tu­ma­la­val­la on Kii­min­gin Elä­ke­läis­ten, Kii­min­gin Elä­ke­lii­ton ja Kii­min­gin seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mää ohjel­maa. Illal­la esiin­ty­vät bän­dit Unel­mien ukko­mie­het, Chug Peril ja Woyzeck.

Lau­an­tai­na alue auke­aa kel­lo 10. Ohjel­ma­la­val­la näh­dään ja kuul­laan muun muas­sa Kii­min­gin seu­ra­kun­nan nimik­ko­lä­het­tien siu­naus, Kii­min­ki-Seu­ran jär­jes­tä­mä van­han esi­neis­tön tie­to­kil­pa, yhteis­lau­lua sekä ohjel­maa lap­sil­le. Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Han­na Sark­ki­nen pitää puheen ja Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jus­si Rii­ko­nen tuo ter­veh­dyk­sen­sä. Lau­an­tai-ilta­na musii­kis­ta vas­taa­vat DJ Esc sekä Aki Mik­ko­nen & Mentaaliveljet.

Kiii­min­ki­päi­vien pää­jär­jes­tä­jä Kii­min­gin Yrit­tä­jät pitää alu­eel­la annis­ke­lu­ra­vin­to­laa, jos­sa on nyt ensim­mäis­tä ker­taa tar­jol­la myös ruo­kaa. Mark­ki­na­ra­vin­to­la on sekä per­jan­tai­na että lau­an­tai­na avoin­na 01.00 saakka.

Perin­teis­ten nau­lan­lyön­nin ja peru­nan­kuo­rin­nan SM-kiso­jen lisäk­si Kii­min­ki­päi­vil­lä jär­jes­te­tään nyt kep­pi­he­vos­ki­sat ja mah­dol­li­suus osal­lis­tu aidan ylin käve­lyn maailmanennätysyritykseen.

Tapah­tu­ma­la­van lisäk­si mark­ki­na-alu­eel­la on näh­tä­vää kir­jas­tos­sa ja Sykesalissa.

Päi­vien ohjel­maan kuu­luu lau­an­tai-ilta­na Mik­ko Ala­ta­lon vetä­mä yhteis­lau­luil­ta Koi­te­lis­sa ja tans­sit Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla.

Kii­min­ki­päi­vien tark­ka ohjel­ma on netis­sä osoit­tees­sa www.kiiminkipaivat.fi.

Kii­min­gin Yrit­tä­jien Kii­min­ki-leh­ti kes­kit­tyy tuo­rees­sa nume­ros­saan ker­to­maan Kii­min­ki-päi­vis­tä. Myös leh­des­tä löy­tyy päi­vien tark­ka ohjel­ma. Leh­ti on luet­ta­vis­sa klik­kaa­mal­la täs­tä.