Ii

Iin Tou­hu­la Tik­ka­sia uhkaa sulkeminen

Tou­­hu­­la-päi­­vä­­ko­­dit aloit­taa yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na saa­te­taan sul­kea enin­tään 43 päi­vä­ko­tia. Näi­den jokos­sa on Iin Tou­hu­la Tik­ka­set.  Tou­hu­la on hyväk­syt­ty yrityssaneeraukseen,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Raa­sa­kan kala­tei­den raken­ta­mis­ta vas­tus­te­taan muistutuksissa

Raa­sa­kan kala­tei­den val­mis­te­lu­lu­vas­ta jätet­tiin Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon muis­tu­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don ja Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don kala­tei­den raken­ta­mi­nen ja valmistelulupa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Saa­ga Päk­ki­län työ Berliinin

Jakun kou­lun kol­mas­luok­ka­lai­sen Saa­ga Päk­ki­län työ sijoit­tui jae­tul­le ensim­mäi­sel­le sijal­le osuus­pank­kien val­ta­kun­nal­li­ses­sa kil­pai­lus­sa. Saa­gan työ “Onnea on… koi­ra lumes­sa” jatkaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kär­ry­kau­pal­la ros­kia pois tienvarsilta

Pide­tään Ii siis­ti­nä ‑kam­pan­jan puit­teis­sa on jo muu­ta­mi­na vuo­si­na kerät­ty keväi­sin ros­kia Iin taa­ja­man tei­den var­sil­ta eri puo­lil­la kylää. Tälläkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVesi kor­keal­la, mut­ta ei ennätyslukemissa

Vaik­ka Oijär­ven veden­kor­keus ei ennus­tet­tui­hin ennä­tys­lu­ke­miin yltä­nyt­kään, oli­vat vene­sa­ta­man alue sekä jär­ven ympä­ris­tö ala­vim­mil­ta osil­taan laa­jal­ti veden val­las­sa lop­pu­vii­kol­la. Korkeimmillaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rajoi­tuk­sia pure­taan, mut­ta koro­naa ei ole selä­tet­ty – Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia teh­ty aiem­paa vähemmän

Koro­na­vi­ruk­sen takia ase­tet­tu­ja rajoi­tuk­sia pure­taan osit­tain, mut­ta voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen muis­tut­taa, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLam­mas­ti­lal­la usko­taan tulevaisuuteen

Iiläi­nen Kor­pi­nii­tyn lam­mas­ti­la on avan­nut hil­jan oman tila­puo­din ja lam­pu­ri Olli Häy­ry­nen uskoo tule­vai­suu­teen. Koro­na­pan­de­mia ei ole hil­jen­tä­nyt lihakauppaa. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus