Maria Juu­rik­ka Mic­ro­po­lik­sen toimitusjohtajaksi

Maria Juurikka on nimitetty kehitysyhtiö Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtajaksi.

Maria Juu­rik­ka on nimi­tet­ty kehi­tys­yh­tiö Iin Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si 1.8. alkaen. Teh­tä­väs­sä hän edis­tää Oulun kau­pun­ki­seu­dun vih­re­ää kas­vua yhdes­sä kor­kea­kou­lu­jen, tut­ki­mus­lai­tos­ten ja yri­tys­ten kans­sa. Hän vas­taa myös Iin kun­nan elin­kei­no-ohjel­man toteut­ta­mi­ses­ta, yri­tys­pal­ve­luis­ta sekä yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­töä kehit­tä­vien inves­toin­tien akti­voin­nis­ta. Mic­ro­po­lik­sel­la Juu­rik­ka saa joh­det­ta­vak­seen kan­sain­vä­li­ses­ti pal­ki­tun ilmas­to­työn edelläkävijäyrityksen.

Juu­rik­ka on työs­ken­nel­lyt vii­mei­set kuusi vuot­ta Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin joh­ta­ja­na, vas­tuu­alu­ee­naan lii­ken­teen, logis­tii­kan, elin­kei­no­jen ja mat­kai­lun kehit­tä­mi­nen edun­val­von­nan kei­noin. Juu­ri­kal­la on myös vah­va osaa­mis­taus­ta EU:n rahoi­tus- ja kehit­tä­mis­oh­jel­mis­ta aiem­mas­ta teh­tä­väs­tään Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa. Juu­rik­ka suh­tau­tuu into­hi­moi­ses­ti Poh­jois-Suo­men elin­voi­man kehit­tä­mi­seen ja on kou­lu­tuk­sel­taan tai­teen mais­te­ri. Mic­ro­po­lik­sen nykyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­si siir­tyy Oulun Lii­ke­kes­kuk­sen toiminnanjohtajaksi.

Iin uuden elin­kei­no-ohjel­man 2025 kär­kia­lueik­si on valit­tu Iijo­ki­suis­to (luon­to­mat­kai­lu), Vatun­ki (kalan­kas­va­tus ja kalae­lin­kei­no), Kui­va­nie­men bio­ta­lous­a­lue, Sääs­ken­har­jun enti­nen kaa­to­paik­ka, Pen­tin­kan­kaan suur­kau­pan alue sekä val­ta­tie nel­jän (E75) jatkokehittäminen.

Maria Juu­rik­ka kehuu Mic­ro­po­lik­sen vah­vaa osaa­mis­ta hyö­dyn­tää EU:n rahoi­tus­oh­jel­mia alue­ke­hit­tä­mi­sen väli­nee­nä sekä monis­taa hyö­ty­jä laa­jal­le alu­eel­le Poh­jois-Suo­meen. Esi­mer­kik­si hän nos­taa EU:n his­to­rian suu­rim­man elvy­tys­ra­has­ton, jon­ka ensim­mäi­sis­tä rahoi­tus­hauis­ta on juu­ri kesän kyn­nyk­sel­lä saa­tu lupaa­via uuti­sia Iihin.

Mic­ro­po­lik­sel­la käyn­nis­tyy syk­syl­lä kak­si mit­ta­vaa kehit­tä­mis­han­ket­ta, jot­ka ovat saa­mas­sa rahoi­tuk­sen EU:n elpy­mis­va­rois­ta. Tule­vai­suu­den tek­no­lo­gioi­den demon­straa­tio­ym­pä­ris­tö CircLa­bia tul­laan vah­vis­ta­maan yri­tys­läh­töi­ses­ti hyö­dyn­täen mik­ro­le­vä­tek­no­lo­gioi­ta yhteis­työs­sä Oulun yli­opis­ton kans­sa. Lisäk­si kala­ta­lou­den kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­siin täh­tää­vät ravin­ne­kier­to­jen yri­tys­toi­men­pi­teet ovat käyn­nis­ty­mäs­sä syk­syl­lä yhteis­työs­sä kau­pun­ki­seu­dun yri­tys­ten kanssa.

Mic­ro­po­lis on tun­net­tu kes­tä­vien rat­kai­su­jen kehit­tä­jä, joka on panos­ta­nut mit­ta­vas­ti ilmas­to­työn talou­del­lis­ten hyö­ty­jen käyt­töön­ot­toon. Tule­vai­suu­den suun­nat uuden joh­ta­jan aika­kau­del­la tul­laan raken­ta­maan yhdes­sä Iin kun­nas­sa käyn­nis­ty­vät stra­te­gia­työn kanssa.