Iis­sä roko­tus­vuo­ros­sa kaik­ki yli 30-vuo­ti­aat – Roko­te kan­nat­taa ottaa läheis­ten vuoksi

Kaik­ki yli 30-vuo­ti­aat ovat roko­tus­vuo­ros­sa Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Roko­tusai­ka tulee vara­ta ensi­si­jai­ses­ti netis­tä osoit­tees­ta oulunkaari.com, jot­ta koro­na­pu­he­li­met eivät ruuhkaantuisi.

Jos työ­ai­ka­tau­lu­jen vuok­si sopi­vaa roko­tusai­kaa ei löy­dy, kan­nat­taa soit­taa roko­tus­nu­me­roon 08 5875 5011 ja etsiä sopi­vaa rat­kai­sua hen­ki­lö­kun­nan kanssa.

– Hen­ki­lö­kun­tam­me on teh­nyt kovas­ti töi­tä roko­te­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­mi­sek­si ja jat­kaa edel­leen – kun­ta­lais­tem­me suo­jaa­mi­nen on meil­le sydä­men asia, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Cajan-Suo­kas tote­aa.

Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen on huo­lis­saan alu­een nuo­ris­ta ja työi­käi­sis­tä, joi­den roko­te­kat­ta­vuus näyt­tää täl­lä het­kel­lä jää­vän alhai­sek­si. Ilmiö on val­ta­kun­nal­li­nen, eikä Oulun­kaa­ri­kaan ole sil­tä säästynyt.

– Rokot­tei­den teho perus­tuu nime­no­maan sii­hen, että roko­te­kat­ta­vuu­den tulee olla tar­peek­si suu­ri. Vaik­ka ei siis itse pel­käi­si­kään vaka­vaa koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, roko­te kan­nat­taa ottaa läheis­ten ja yhteis­kun­nan vuok­si. Kun roko­te­kat­ta­vuus on hyvä, yhteis­kun­nas­sa pääs­tään nopeam­min uuteen nor­maa­liin ja eroon eri­lai­sis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja mas­ki­suo­si­tuk­sis­ta, vs. per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri Kir­si Käh­kö­nen muistuttaa.

– Kesäl­le on tulos­sa jo monen­lai­sia tapah­tu­mia. Mas­sa­ta­pah­tu­mat ovat tie­tys­ti yhden­lai­nen ris­ki, mut­ta jos läh­tee tapah­tu­maan, siel­lä voi oikeas­ti naut­tia, kun tie­tää olleen­sa vas­tuul­li­nen. Aika use­aan paik­kaan ja aina­kin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan myös jat­kos­sa todis­tuk­sia roko­tuk­sis­ta tai sit­ten usei­ta nega­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ennen ja jäl­keen mat­kan, Sauk­ko­nen toteaa.

Ikäih­mi­set, hei­dän omais­hoi­ta­jan­sa ja ris­ki­ryh­mä­läi­set saa­vat nyt vah­vis­tus­ro­kot­tei­ta. Pää­osin vah­vis­tus­ro­kot­teel­le on muis­tet­tu tul­la hyvin.

– Vaik­ka koro­na­ti­lan­ne on nyt koko ajan rau­hoit­tu­maan päin, vah­vis­tus­ro­kot­teen otta­mi­nen on tär­ke­ää. Vah­vis­tus­ro­ko­te paran­taa rokot­teen tehoa mer­kit­tä­väs­ti eri­tyi­ses­ti viruk­sen eri­lai­sia variant­te­ja vas­taan, Sauk­ko­nen toteaa.

Net­ti­pal­ve­lun kaut­ta voi perua ensim­mäi­sen roko­te­ai­kan­sa ja vara­ta uuden ajan. Kun­ta­lais­ten tar­vit­see vara­ta vain ensim­mäi­nen roko­tus, sil­lä vah­vis­tus­ro­kot­teen ajan saa ensim­mäi­ses­sä rokotuksessa.

Vah­vis­tus­ro­kot­teen ajan voi vaih­taa vain erit­täin hyväs­tä syystä.