Lap­kaa­ran Arto Kan­kaa­la on Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä 2021

Arto Kankaala on Pohjois-Pohjanmaan Vuoden nuori yrittäjä 2021. Hän luotsaa muun muassa jääliläistä Lapkaaraa.Arto Kankaala on Pohjois-Pohjanmaan Vuoden nuori yrittäjä 2021. Hän luotsaa muun muassa jääliläistä Lapkaaraa.

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä tit­te­lin sai tänä vuon­na oulu­lai­nen 30-vuo­tias Arto Kan­kaa­la, hän toi­mii yrit­tä­jä­nä Jää­lin Lap­kaa­ras­sa. Myös nimel­lä S&A Kan­kaa­la Oy tun­net­tu Lap­kaa­ra on täy­den pal­ve­lun autotalo.

Yri­tyk­ses­tä löy­tyy niin kor­jaa­mo­pal­ve­lut, kat­sas­tuk­set, pin­noi­tuk­set & pesut, hinaus- ja nou­to­pal­ve­lut kuin ren­gas­ho­tel­li­kin. Lähes kaik­ki pal­ve­lut mitä auto­si voi siis tar­vi­ta. Arto Kan­kaa­la osti 20 vuot­ta toi­mi­neen yri­tyk­sen puo­li­son­sa kans­sa vajaa vii­si vuot­ta sitten.

– Sii­tä läh­tien yri­tys­tä on kas­va­tet­tu tehok­kaas­ti, moni­puo­li­set pal­ve­lut tar­joa­vak­si yri­tyk­sek­si. Hyväl­lä asia­kas­pal­ve­lul­la on ollut täs­sä tär­keä roo­li ja palau­te on ollut rohkaisevaa.

Toi­min­taa on laa­jen­net­tu muun muas­sa uusil­la toi­mi­ti­loil­la ja yri­tys­kau­poil­la, eikä edes koro­na­vuo­si ole hidas­ta­nut vauh­tia. Ris­ke­jä on uskal­let­tu ottaa sopi­vas­ti ja roh­kean kas­vun on taan­nut vah­va tase. Lap­kaa­ra on aukai­sut vas­ti­kään kor­jaa­mo­pal­ve­lut Moto­net-liik­keen yhtey­teen Oulun Rita­har­juun. Tar­koi­tus on ava­ta kor­jaa­mot myös mui­den Moto­net-myy­mä­löi­den yhtey­teen Oulus­sa. Yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to tulee tuplaan­tu­maan tänä vuon­na. Kyse on siis vah­vas­ta kasvuyrityksestä.

Vas­toin­käy­mi­siä­kin on vuo­sien var­rel­la ollut, sil­lä Arto Kan­kaa­lal­la on taus­tal­la aivo­vam­ma ja hän sai­ras­taa Ms-tau­tia. Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Kan­kaa­lal­la on arvot koh­dil­laan. Vaik­ka yrit­tä­jyys on hänel­le elä­män­ta­pa, per­he on kui­ten­kin tär­kein ja Kan­kaa­la halu­aa viet­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa kah­den pie­nen lap­sen­sa kans­sa. Per­he ja lap­set tuo­vat­kin hyvän vas­ta­pai­non yrittäjyyteen.

Arto Kan­kaa­la halua samal­la kiit­tää koko Lap­kaa­ran huip­pu hen­ki­lö­kun­taa sekä kaik­kia asiakkaita.

– Osaa­va ja moti­voi­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta on yri­tyk­sen tär­kein voi­ma­va­ra, Kan­kaa­la korostaa.