Perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus vaa­lien voit­ta­jat Iis­sä, kes­kus­ta edel­leen suurin

Perussuomalaiset ja kokoomus lisäsivät Iissä kannatustaan. Keskusta, vasemmisto, SDP ja vihreät puolestaan saivat edellisiä kuntavaaleja vähemmän ääniä.Perussuomalaiset ja kokoomus lisäsivät Iissä kannatustaan. Keskusta, vasemmisto, SDP ja vihreät puolestaan saivat edellisiä kuntavaaleja vähemmän ääniä.

Kun­ta­vaa­lien voit­ta­ja­puo­lue Iis­sä on perus­suo­ma­lai­set, jon­ka kan­na­tus lisään­tyi edel­li­sis­tä kun­ta­vaa­leis­ta 6,4 pro­sent­tiyk­sik­köä. Puo­lue nousi kan­na­tuk­sel­laan hän­tä­si­jal­ta Iin nel­jän­nek­si suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Ääni­mää­rä nos­ti puo­lu­een val­tuus­to­pai­kat yhdes­tä kolmeen.

Toi­nen kan­na­tus­taan vii­me kun­ta­vaa­leis­ta lisän­nyt puo­lue Iis­sä oli kokoo­mus. Puo­lu­een suo­sio nousi 2 pro­sent­tiyk­sik­köä, mut­ta paik­ka­mää­rä pysyi nykyi­ses­sä neljässä.

Suu­rin puo­lue Iis­sä on edel­leen yli­voi­mai­ses­ti kes­kus­ta, joka sai ääni­mää­rän vähen­nyk­ses­tä huo­li­mat­ta 43,7 pro­sent­tia kai­kis­ta Iis­sä anne­tus­ta äänis­tä. Kes­kus­tan suo­sio tipah­ti 2,2 pro­sent­tiyk­sik­köä. Kan­na­tus las­ki Iis­sä eni­ten (-3,2 %) vasem­mis­tol­la. Vih­rei­den kan­na­tus las­ki 1,5 pro­sent­tiyk­sik­köä ja SDP:n 1,4 prosenttiyksikköä.

Iin kun­nan­val­tuus­toon valit­tiin nyt nel­jä val­tuu­tet­tua vähem­män kuin nykyi­sel­lä val­tuus­to­kau­del­la. Paik­ko­ja val­tuus­tos­sa menet­ti­vät kes­kus­ta ja vasem­mis­to, molem­mat kol­me paik­kaa. Uudes­sa kun­nan­val­tuus­tos­sa on 15 uut­ta ja 16 paik­kan­sa uusi­nut­ta valtuutettua.

Vaa­lien ääni­ha­ra­va oli perus­suo­ma­lais­ten Pet­ri Hyvö­nen, joka sai 169 ään­tä. Hän on 36-vuo­tias kui­va­nie­me­läi­nen met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­ja, joka valit­tiin val­tuus­toon nyt uute­na, mut­ta on ollut vara­val­tuu­tet­tu­na läs­nä kokouk­sis­sa koko nykyi­sen val­tuus­to­kau­den. Yli sata ään­tä sai­vat myös perus­suo­ma­lais­ten Veli­heik­ki Hyvä­ri­nen (119 ään­tä) ja Kirs­ti Kerä­nen (103). Nykyi­nen val­tuu­tet­tu Pet­ri Mäen­kos­ki ei ollut nyt ehdolla.

Toi­sek­si eni­ten ääniä (161) Iis­sä sai uute­na val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va kes­kus­tan Han­nu Kais­to. 51-vuo­tias alue­pääl­lik­kö tun­ne­taan muun muas­sa Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen aiem­pa­na puheen­joh­ta­ja­na. Kes­kus­taeh­dok­kais­ta toi­sek­si eni­ten ja nel­jän­nek­si eni­ten kai­kis­ta ehdok­kais­ta ääniä (136) sai Johan­nes Tuo­me­la. Nykyi­sel­lä vaa­li­kau­del­la kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Tuo­me­la oli kun­nan ääni­ha­ra­va kak­sis­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa. Yli sadan (109) äänen pää­si myös kes­kus­tan Iin kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus. Van­hoi­na val­tuu­tet­tui­na jat­ka­vat myös Ilk­ka Pako­nen, Jari-Juk­ka Joke­la, Pek­ka Kos­ke­la, San­na Vala­ja, Oili Kaleva<

Uusi­na kes­kus­ta­val­tuu­tet­tui­na aloit­ta­vat Kais­ton lisäk­si Noo­ra Huo­ta­ri, Min­na Paak­ko­la, Pir­jo Kla­si­la, Hel­ka Tapio ja Sir­pa Varan­ka. Kes­kus­tan nykyi­sis­tä kun­nan­val­tuu­te­tuis­ta näis­sä vaa­leis­sa eivät aset­tu­neet ehdol­le Han­nes Hek­ka­la, Ahti Häy­ry­nen, Jaak­ko Höyh­tyä, Pent­ti Joke­la, Veli Paak­ko­la ja Vee­ra Kuha. Ehdol­le aset­tu­neis­ta nykyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta Har­ri Sanak­se­na­ho, Tai­na Häk­ki­lä ja Kati Södö ylsi­vät nyt varavaltuutetuiksi.

Kuu­del­la pai­kal­laan vasem­mis­to on edel­leen Iin toi­sek­si suu­rin val­tuus­to­puo­lue. Vii­den­nek­si eni­ten kun­ta­lais­ten ääniä (134) kerä­si Iis­sä vasemmiston <

Vasem­mis­ton uusi­na val­tuu­tet­tui­na aloit­ta­vat Juho-Jus­si Hei­nä­aho, Eila Fäldt ja Johan­na Jak­ku-Hii­va­la. Nykyi­set kun­nan­val­tuu­te­tut Aini Autio, Tau­no Kive­lä ja Sau­li Kel­ta­mä­ki ylsi­vät nyt vara­val­tuu­te­tuik­si. Nykyi­sis­tä vasem­mis­ton val­tuu­te­tuis­ta näis­sä vaa­leis­sa eivät olleet ehdol­la Pert­ti Huo­vi­nen ja Hilk­ka Kal­lio­rin­ne.

Kokoo­muk­sen Pet­ri Ter­vo­nen sai kai­kis­ta ehdok­kais­ta kol­man­nek­si eni­ten ääniä (143). 52-vuo­tias poh­joi­sii­läi­nen auto­kat­sas­ta­ja aloit­taa toi­sen kau­ten­sa val­tuu­tet­tu­na. Kokoo­muk­ses­ta toi­sek­si eni­ten ääniä (92) sai Jus­si Kurt­ti­la. Val­tuus­tos­sa jat­kaa myös Jar­mo Lau­ri.

Uute­na kokoo­mus­val­tuu­tet­tu­na val­tuus­toon nousee Mark­ku Kos­ke­la. Nykyi­sis­tä kokoo­mus­val­tuu­te­tuis­ta ehdol­la ei näis­sä vaa­leis­sa ollut Juho Tau­riai­nen.

Vih­reät säi­lyt­ti vaa­leis­sa kak­si paik­kaan­sa. Eni­ten ääniä (63) sai 59-vuo­tias ICT-suun­nit­te­li­ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, joka aloit­taa toi­sen val­tuus­to­kau­ten­sa. Toi­se­na vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na aloit­taa Aila Paa­so. Vih­rei­den nykyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta Tii­na Vuo­non­vir­ta ei ollut ehdoil­la näis­sä vaa­leis­sa. Kes­ken vaa­li­kau­den vasem­mis­tos­ta vih­rei­siin siir­ty­nyt Mart­ti Kaar­re jäi ilman paikkaa.

SDP säi­lyt­ti kak­si paik­kaan­sa. Eni­ten ääniä (68) puo­lu­ees­sa sai 62-vuo­tias alue­toi­min­nan asian­tun­ti­ja Ris­to Säk­ki­nen. Uute­na puo­lu­ees­ta nousi val­tuus­toon Inka Lau­ri­la 61 äänel­lä. Nykyi­nen val­tuu­tet­tu Juho Malo jäi vara­val­tuu­te­tun paikalle.

Vaa­li­uur­nil­le Iis­sä läh­det­tiin eri­tyi­sen vilk­kaas­ti Kui­va­nie­men pääs­sä. Joki­ky­län äänes­tys­pro­sent­ti oli val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin komea 70,7. Oijär­vel­lä äänes­tys­pro­sent­ti oli 66 ja Kui­va­nie­mel­lä 60,3.

Puo­luei­den kan­na­tus Iis­sä, pro­sent­tia äänistä

Kes­kus­ta 43,7 (-2,2)

Vasem­mis­to­liit­to 19,9 (-3,2)

Kokoo­mus 12,9 (+2,0)

Perus­suo­ma­lai­set 11,3 (+6,4)

Vih­reät 6,2 (-1,5)

SDP 6,0 (-1,4)

Pai­kat

Kes­kus­ta 14 (-3)

Vasem­mis­to­liit­to 6 (-3)

Kokoo­mus 4

Perus­suo­ma­lai­set 3 (+2)

Vih­reät 2

SDP 2

Äänes­tys­pro­sent­ti

Koko kun­ta 54,2

Län­ti­nen Ii 51,0

Itäi­nen Ii 49,6

Poh­joi­nen Iijo­ki­var­si 58,1

Olha­va 53,2

Kui­va­nie­mi 60,3

Joki­ky­lä 70,7

Oijär­vi 66,0