Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Rantapohjan alueelta kaupunginvaltuustoon meni tällä kertaa läpi ainakin 15 ehdokasta. (Kuva: Terhi Ojala)

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton 67 val­tuu­te­tus­ta uusia on 40 pro­sent­tia ja uudel­leen valit­tu­ja 60 pro­sent­tia. Mie­hiä vali­tuis­ta on 52 pro­sent­tia ja nai­sia 48 pro­sent­tia. Val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 46 vuot­ta. Val­tuus­toon valit­tiin kak­si alle 25-vuotiasta.

Yli-Iis­tä val­tuus­tos­sa jat­kaa edel­leen kes­kus­tan Ris­to Päk­ki­lä (365) Yli­kii­min­gis­tä val­tuus­to­paik­kan­sa säi­lyt­tää kes­kus­tan Eeva-Maria Park­ki­nen (555), ja uute­na val­tuus­toon nousee yli­kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Kai­nua. (444)

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) oli Oulun vaa­lien Ran­ta­poh­jan alu­een ääni­ku­nin­ga­tar 1741 äänel­lään. Hau­ki­pu­taal­ta val­tuus­tos­sa jat­kaa Jor­ma Les­ke­lä (404) ja mukaan nousee uute­na 24-vuo­tias Eve­lii­na Les­ke­lä (377). Joki­ky­lä­läi­sen Les­ke­län per­heen isä ja tytär ovat Oulun val­tuus­ton ainoat samaa per­het­tä edus­ta­vat val­tuu­te­tut. Hau­ki­pu­taa­lai­nen sdp:n Kaa­ri­na Tor­ro (421) säi­lyt­ti paik­kan­sa valtuustossa.

Kii­min­gis­tä val­tuus­tos­sa paik­kan­sa säi­lyt­ti kes­kus­tan Lau­ri Niku­la (1282 ään­tä), ollen Ran­ta­poh­jan alu­een ääni­ku­nin­gas. Myös alu­een ainoa kan­san­edus­ta­ja, kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu (892) säi­lyt­ti paik­kan­sa val­tuus­tos­sa. Uute­na Kii­min­gis­tä val­tuus­toon nousee kes­kus­tan Anne­li Näp­pä (393).

Jää­lis­tä kau­pun­gin­val­tuus­toon tien­sä rai­va­si­vat kokoo­muk­sen Jari Laru (434) sekä uute­na Lii­ke Nytin Jus­si Arpo­nen (229) ja sdp:n Joni Meri­läi­nen (255).

Perus­suo­ma­lai­set ei saa­nut edus­ta­jaa val­tuus­toon Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta, kun nykyi­nen kel­lo­lais­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi jäi niu­kas­ti val­tuus­ton ulko­puo­lel­le vara­val­tuu­te­tun pai­kal­le. Vih­rei­den kel­lo­lai­nen Esa Aal­to (334) sen sijaan säi­lyt­ti paik­kan­sa val­tuus­tos­sa. Pate­nie­mes­tä val­tuus­toon valit­tiin vih­rei­den Pau­la Hima­nen 258 äänellä.

Aiem­mis­ta Ran­ta­poh­jan alu­een val­tuu­te­tuis­ta eivät olleet ehdol­la yli­kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen (kesk.), jää­li­läi­nen Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja yli­kii­min­ki­läi­nen Vei­jo Vää­nä­nen (ps.). Nyky­val­tuu­te­tuis­ta muun muas­sa kii­min­ki­läi­nen Mik­ko Käl­kä­jä sekä jää­li­läi­nen Sir­pa Tik­ka­la jäi­vät vara­val­tuu­tet­tu­jen paikalle.

Eni­ten ääniä vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa kerä­si vasem­mis­ton kan­san­edus­ta­ja Han­na Sark­ki­nen (2 179 ään­tä). Myös kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen rik­koi 2 000 äänen rajan saa­den 2 001 ään­tä. Sdp:n kan­san­edus­ta­ja ja minis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen kerä­si 1 773 ään­tä ja perus­suo­ma­lais­ten Jen­na Simu­la 1 745 ääntä.

Puo­luei­den kan­na­tus Oulussa: 

Kes­kus­ta 21,5 (-2,7) paik­ko­ja 15 (-2)

Kokoo­mus 21,0 (+1,9) paik­ko­ja 15 (+2)

Perus­s­suo­ma­lai­set 13,7 (+5,4) paik­ko­ja 9 (+3)

Vasem­mis­to­liit­to 13,4 (-2,6) paik­ko­ja 9 (-2)

Vih­reät 12,4 (-2,3) paik­ko­ja 9 (-1)

SDP 11,6 (-0,7) paik­ko­ja 8 (0)

Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit 2,0 (-0,4) paik­ko­ja 1 (0)

Lii­ke Nyt 1,8 (+1,8) paik­ko­ja 1 (0)

Asyl 1,0 (-0,5) paik­ko­ja 0 (-1)

Kris­tal­li­puo­lue 0,5 (+0,5) paik­ko­ja 0 (0)

Femi­nis­ti­nen puo­lue 0,3 (+0,3) paik­ko­ja 0 (0)

RKP 0,3 (-0,1) paik­ko­ja 0 (0)

Libe­raa­li­puo­lue 0,3 (-0,1) paik­ko­ja 0 (0)

Sini­set 0,2 (+0,2) paik­ko­ja 0 (0)

Eläi­noi­keus­puo­lue 0,1 (+0,1) paik­ko­ja 0 (0)

SKP 0,1 (0,0) paik­ko­ja 0 (0)

Avoin puo­lue 0,0 (0,0) paik­ko­ja 0 (0)

Ääne­tys­pro­sent­te­ja:

Koko maa: 55,1 % (v 2017 58,8 %)

Koko Oulu: 52,3 %

Poi­min­to­ja äänestysalueittain:

Yli­kii­min­ki 53,1 %

Yli-Ii 52,0 %

Jää­li 52,3 %

Ala­ky­lä: 57,0 %

Ase­ma­ky­lä 49,5 %

Mar­tin­nie­mi 47,5 %

Hau­ki­pu­das A 47,8 %

Hau­ki­pu­das B 49,8 %

Kel­lo: 52,4 %

Kel­lon Kivi­nie­mi 55,1%

Kii­min­ki A 53,0 %

Kii­min­ki B 48,3 %

Pate­nie­mi 55,9 %