“Mei­jän Iin Avvoi­met kylät” on yhtä kuin 11 mukana

Anita Sievänen ja Riitta Räinä esittelevät ylpeinä Jorma Kaupin piirtämää komeaa kyläkarttaa, joka tulee nähtäville Iin pääkirjastoon. Kartalle ovat päässeet myös Kaupin suunnittelemat Iines ja Iivari -hahmot, ja kartta esiintyy myös Meijän Iin Avvoimet kylät -videolla.

Suo­men Kylät ry:n ja maa­kun­nal­lis­ten kyläyh­dis­tys­ten sekä pai­kal­lis­ten yhdis­tys­ten ja aktii­vien yhteis­työs­sä orga­ni­soi­ma val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met kylät ‑tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2015. Vii­me vuon­na tapah­tu­ma jou­dut­tiin koro­nae­pi­de­mian vuok­si toteut­ta­maan pel­käs­tään verk­ko­ta­pah­tu­ma­na, ja vie­lä edel­leen­kin tilan­ne on sel­lai­nen, että myös tämän vuo­den osal­ta tapah­tu­ma on siir­ret­ty verkkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus