Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja luo­vaa rakentamista

Pienoismalleja rakentaessa täytyi pysyä kärsivällisenä, sillä yksityiskohdat vaativat tarkkuutta. (Kuvat: Sanna Merikanto-Tolonen)Pienoismalleja rakentaessa täytyi pysyä kärsivällisenä, sillä yksityiskohdat vaativat tarkkuutta. (Kuvat: Sanna Merikanto-Tolonen)

Mie­li­ku­vi­tuk­sen len­nät­te­le­mis­tä, luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta ja luo­vaa raken­te­le­mis­ta. Nii­tä ja pal­jon mui­ta asioi­ta sisäl­tyi Län­si­tuu­len kou­lun monia­lai­seen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­teen, viik­koon, joka poik­ke­si täy­sin tavan­omai­ses­ta opiskelusta.

Län­si­tuu­len ylä­kou­lus­sa vie­tet­tiin vii­kol­la 20 MOK-viik­koa, jol­loin osal­la luok­ka-asteis­ta tutut ryh­mä­jaot hajo­tet­tiin ja muo­dos­tet­tiin uusia kokoon­pa­no­ja itsel­le ehkä vähem­män tut­tu­jen kou­lu­to­ve­rei­den kans­sa. Näis­sä ryh­mis­sä ideoi­tiin, suun­ni­tel­tiin ja toteu­tet­tiin mitä mie­len­kiin­toi­sim­pia pie­nois­ra­ken­nel­mia joko kou­lum­me alu­eel­le tai jon­ne­kin päin Haukipudasta.

MOK-vii­kon idea­na on yhdis­tel­lä eri oppiai­nei­ta, kuten bio­lo­gi­aa ja mate­ma­tiik­kaa, sekä tutus­tut­taa nuo­ret kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja luon­non­va­rois­ta huo­leh­ti­mi­seen. Monia­lai­sen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­den tar­koi­tuk­se­na on myös kehit­tää oppi­lai­den ryh­mä­työ- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Vii­kol­la oppi­laat sai­vat tuo­da koto­aan kier­rä­tet­tä­väk­si tai pois­toon tar­koi­tet­tu­ja mate­ri­aa­le­ja, joi­ta pys­tyi hyö­dyn­tä­mään pie­nois­mal­leis­sa. MOK-vii­kon tär­keä­nä poh­ja­na oli luon­to ja se, että käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit oli­vat kierrätystavaraa.

Seit­se­mäs­luok­ka­lai­sil­le jo tutuik­si käy­neet luo­kat sekoi­tet­tiin ja niis­tä syn­tyi uusia ryh­miä, jois­sa oppi­laat sai­vat tutus­tua toi­siin­sa parem­min. Seit­se­män­nen luok­ka-asteen teh­tä­vä­nä oli MOK-vii­kol­la suun­ni­tel­la kou­lum­me ylä­kou­lun piha-alu­eel­le uusi, omas­ta mie­les­tä parem­pi ilme. He ideoi­vat ja raken­te­li­vat hie­no­ja ja var­tee­no­tet­ta­via pie­nois­mal­le­ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta sekä kou­lul­ta ja kotoa saa­duis­ta tava­rois­ta. Kysyin seit­se­mäs­luok­ka­lais­ten aja­tuk­sia MOK-vii­kos­ta, ja sain­kin hyvin posi­tii­vi­sia vas­tauk­sia. He piti­vät viik­koa muka­va­na ja ren­to­na, ja heis­tä oli hyvä idea sekoit­taa ryh­mät, vaik­ka­kin alus­sa jän­nit­ti toi­min­ta vie­rai­den ihmis­ten kans­sa. Viik­ko sai hei­dät poh­ti­maan eko­lo­gi­suut­ta ja sitä, mikä on ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja mikä ei. Pie­nois­mal­lien toteu­tuk­ses­sa ja aidon raken­nel­man mate­ri­aa­lien poh­ti­mi­ses­sa tuli hie­nos­ti esil­le luonnonsuojelu.

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta suu­rim­man osan luok­ka­jaot pysyi­vät vii­kon ajan enti­sel­lään, mut­ta tutun­kin luo­kan sisäl­lä syn­tyi mah­ta­via tuo­tok­sia. Kah­dek­san­nen luo­kan oppi­lai­den teh­tä­vä­nä oli ideoi­da kou­lum­me pihal­le tai sisäl­le uusia oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­ti­lo­ja. Hekin suun­nit­te­li­vat ja raken­te­li­vat tai­dok­kai­ta tilo­ja kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta. Kah­dek­san­nen luo­kan oppi­laat piti­vät pal­jon MOK-vii­kos­ta, sil­lä se poik­ke­si muka­vas­ti nor­miar­jes­ta ja hei­dän mie­les­tään viik­ko oli ren­to. He oppi­vat enem­män kes­tä­väs­tä kehi­tyk­ses­tä ja kier­rä­tet­tä­vien tava­roi­den hyö­ty­käy­tös­tä, eivät­kä ennak­ko­luu­lot him­men­tä­neet vii­kon opet­ta­vai­suut­ta. Hyvä asen­ne uut­ta koh­taan antaa pal­jon. Kah­dek­sas­luok­ka­lai­sil­le herä­si aja­tuk­sia esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka kan­nat­ta­vaa ja jär­ke­vää on raken­taa eko­lo­gi­ses­ti ja hyö­dyn­tää kier­rä­tet­tä­viä tuot­tei­ta. Suo­mes­sa on myös tär­ke­ää tukea koti­mais­ta tuo­tan­toa ja käyt­tää suo­ma­lai­sia tuotteita.

Meil­lä yhdek­säs­luok­ka­lai­sil­la luo­kat sekoi­tet­tiin seit­se­mäs­luok­ka­lais­ten tavoin, jol­loin mekin saim­me kokeil­la työs­ken­te­lyä uusien ihmis­ten kans­sa. Yhden ryh­män teh­tä­vä­nä oli löy­tää kou­lus­tam­me jokin tila, jota voi­si muo­ka­ta Makers­pace-tilak­si. Makers­pace-tilas­sa oppi­laat sai­si­vat kokeil­la esi­mer­kik­si koo­daa­mis­ta ja robot­tien raken­te­lua sekä eri­lais­ten koru­jen suun­nit­te­lua ja teke­mis­tä 3D-tulos­ti­mel­la. Oppi­laat kek­si­vät vii­sai­ta paik­ko­ja ja toteu­tuk­sia tilal­le, ja Makers­pace-tilan todel­lis­ta raken­ta­mis­ta kou­lul­lem­me suun­ni­tel­laan. Muut ryh­mät valit­si­vat Hau­ki­pu­taan alu­eel­ta jon­kin tyh­jän ton­tin tai puret­ta­vak­si kel­paa­van raken­nuk­sen, jon­ka pai­kal­le suun­ni­tel­tiin uusi oles­ke­lua­lue kai­kil­le ikä­luo­kil­le tai eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Eri­tyi­ses­ti van­han Kir­kon­ky­län kou­lun pai­kal­le sekä tyh­jän, pure­tun kun­nan­ta­lon pai­kal­la ole­van ton­tin koh­dal­le yhdek­säs­luok­ka­lai­sil­ta tuli uusia käyt­töi­deoi­ta. Raken­te­lim­me huo­lel­li­ses­ti idea­rik­kai­ta pie­nois­mal­le­ja, jois­sa oli hyö­dyn­net­ty mah­dol­li­suuk­sien mukaan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­le­ja. Töis­säm­me nousi esiin eri­tyi­ses­ti se, että Hau­ki­pu­taal­le tar­vit­tai­siin jokin muka­va kah­vi­la sekä parem­pi alue eri­lai­siin lii­kun­nal­li­siin har­ras­tuk­siin. Ne ovat tur­han vähis­sä tääl­lä. Suu­res­sa osas­sa teok­sis­ta oli alu­eel­le sijoi­tet­tu skeit­ti­park­ki, joka vies­tii sii­tä, että nuo­ret kai­paa­vat koti­ky­läl­leen parem­paa skeit­taus­mah­dol­li­suut­ta. MOK-viik­ko sai yhdek­säs­luok­ka­lai­set teke­mään töi­tä yhteis­tuu­min ja var­mas­ti yhdek­sän­nen luo­kan oppi­lais­ta suu­ri osa on yhtä miel­tä sii­tä, että viik­ko tosi­aan oli nor­maa­lia kou­lu­viik­koa ren­nom­pi. Eri­tyi­ses­ti vii­kon aika­na kat­so­tut videot eko­lo­gi­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta ja pois­to­ta­va­roi­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ava­si­vat oppi­lai­den sil­miä ja sai­vat monet kek­si­mään hie­no­ja toteu­tuk­sia omiin töihinsä.

Koko­nai­suu­des­saan uskon, että monia­lai­nen oppi­mis­ko­ko­nai­suus opet­ti jokai­sel­le luok­ka-asteel­le lisää kes­tä­väs­tä kehi­tyk­ses­tä, ryh­mä­työ­tai­dois­ta, käden­tai­dois­ta sekä sii­tä, että tyh­jäs­tä­kin voi oikeas­ti nyh­jäis­tä. Me kaik­ki aloi­tim­me vii­kon täy­sin tie­tä­mät­tö­mi­nä sii­tä, mitä tulem­me teke­mään, mut­ta per­jan­tai­hin men­nes­sä oli jokai­nen kan­ta­nut kor­ten­sa kekoon ja kier­sim­me kat­so­mas­sa kou­lu­ka­ve­rei­dem­me mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia töi­tä kiin­nos­tu­nei­na. Viik­ko jää aina­kin minun mie­lee­ni erit­täin posi­tii­vi­se­na koke­muk­se­na peruskoulussa.