Artikkelit joiden kirjoittaja on Thelma Lohilahti

Kir­ja­vink­kauk­sia luke­mi­sen ystäville

Luku­touk­ka­na olemi­ses­sa on luke­mat­to­mia hyviä puo­lia, jois­ta kui­ten­kin yksi on eri­tyi­sen mah­ta­va. Kun löy­tää jon­kun itsen­sä kal­tai­sen kir­jo­jen maa­il­moi­hin mat­kus­te­le­van, ei puhee­nai­heet lopu kos­kaan. Aina tulee uusia kir­jo­ja, jois­ta riit­tää kehut­ta­vaa, mie­tit­tä­vää, huo­kail­ta­vaa ja ihasteltavaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Arka­dias­sa näkee myös eri­koi­sem­pia eläimiä

Simon Maks­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa Kotie­läin­puis­to Arka­dias­sa käy kuhi­na. Vie­rai­li­joi­ta tulee sato­jen, jopa tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä ja kau­kaa ulko­mail­ta saak­ka koke­maan sen, mikä tekee Arka­dias­ta niin eri­tyi­sen. Nimit­täin tai­an­omai­sen ilon ja onnen tunteen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nur­mik­ko­jen ilmaus­ta nel­jän sisa­ruk­sen voimin

Huo­vi­sen sisa­ruk­set Veik­ka, Kata­rii­na, Okko ja Kaa­po pyö­rit­tä­vät 4Huoviset ‑nimis­tä 4H-yri­tys­tä. Nur­mik­ko­jen ilmaus ei ole kai­kis­ta tyy­pil­li­sin kesä­työ, jon­ka vuok­si Huo­vi­set pitä­vät­kin sitä hyvä­nä yritysideana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­li­kurs­si Mal­tal­la koro­na­pan­de­mian keskellä

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Nel­li Kivi­mä­ki viet­ti iki­muis­toi­set kak­si viik­koa Mal­tal­la kie­li­kurs­sil­la. 15-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vi­ään Mal­tal­la viet­tä­nyt tyt­tö sai opis­ke­lun lomas­sa tun­tea Mal­tan kuu­man aurin­gon paah­teen kas­voil­laan ja peh­meän hie­kan var­pai­den­sa välissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mie­li­ku­vi­tus len­toon kirjoittamalla

Kir­joit­ta­mi­nen. Sii­nä mie­li­ku­vi­tus on vapaa len­tä­mään ja sil­mien eteen avau­tuu toi­nen tois­taan mie­len­kiin­toi­sem­pia tari­noi­ta. Olen pie­nes­tä pitäen tykän­nyt kir­joit­ta­mi­ses­ta, mut­ta vii­me vuo­si­na olen löy­tä­nyt tie­ni yhä useam­min pape­rin ja kynän ääreen. Vaik­ka luon­teel­ta­ni olen aika hil­jai­nen ja tyy­ni, kir­joit­taes­sa löy­dän ääne­ni eri taval­la, luon pää­ni sisäi­set tari­nat paperille. 


Har­ras­tuk­ses­ta oike­aan työhön

14-vuo­tias Joo­na Kar­ja­lai­nen on päät­tä­nyt alkaa jo nuo­re­na luo­maan uraan­sa, ja on iäs­tään huo­li­mat­ta perus­ta­nut oman valo­ku­vaus­yri­tyk­sen. Yri­tys toi­mii nimel­lä Jokakuvax.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Somen valo­pil­kut ja var­joi­sat sopukat

Nyky­päi­vä­nä inter­net on val­lan­nut ihmis­ten elä­män monel­la taval­la. Se on osa työ­tä ja vapaa-aikaa, ja sen ole­mi­nen käden ulot­tu­vil­la jatkuvasti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­tä­vää kehi­tys­tä ja luo­vaa rakentamista

Mie­li­ku­vi­tuk­sen len­nät­te­le­mis­tä, luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta ja luo­vaa raken­te­le­mis­ta. Nii­tä ja pal­jon mui­ta asioi­ta sisäl­tyi Län­si­tuu­len kou­lun monia­lai­seen oppi­mis­ko­ko­nai­suu­teen, viik­koon, joka poik­ke­si täy­sin tavan­omai­ses­ta opiskelusta. 


Maa­il­man ympä­ri lukemalla

On ole­mas­sa aina­kin kol­me eri­lais­ta luki­ja­tyyp­piä. Ensim­mäi­nen niis­tä on ihmi­nen, joka lukee pal­jon, pitää nenän­sä tiu­kas­ti kiin­ni kir­jois­sa aina kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sil­mät auki avul­le ja tuelle

Netis­tä löy­tyy lukui­sia sivus­to­ja, jot­ka tuot­ta­vat nuo­rel­le hupia ja viih­det­tä vapaa-aikaan. Usein kui­ten­kin jää huo­maa­mat­ta net­ti­si­vut, jois­ta on hyö­tyä nuoren.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus