Kir­ja­kek­ke­rit ja diplo­mei­ta Martinniemessä

Mervi Myllymäen opettaman 4B-luokan kaikki oppilaat suorittivat kirjallisuusdiplomin. Oppilaita Martinniemen kirjastossa kirjakekkereillä.Mervi Myllymäen opettaman 4B-luokan kaikki oppilaat suorittivat kirjallisuusdiplomin. Oppilaita Martinniemen kirjastossa kirjakekkereillä.

Oulun kou­luis­sa on mah­dol­li­suus suo­rit­taa kir­jal­li­suus­diplo­mi. Mar­tin­nie­men ala­kou­lus­sa sen suo­rit­ti tänä kevää­nä 65 oppi­las­ta. Mer­vi Myl­ly­mäen opet­ta­man 4B luo­kan kaik­ki 17 oppi­las­ta suo­rit­ti­vat diplo­min. Juh­lia pääs­tiin viet­tä­mään kir­jas­tos­sa vii­me vii­kol­la. Syys­lu­ku­kau­den päät­teek­si juh­lia ei koro­na­ra­joit­tei­den vuok­si voi­tu jär­jes­tää, mut­ta nyt sii­hen tuli mahdollisuus.

Matias Vete­läi­nen on suo­rit­ta­nut diplo­min kai­kil­la luok­ka-asteil­la (1–6) ja pal­kit­tiin Mes­ta­ri­diplo­mil­la. Matias tie­tää, että luke­mi­nen kannattaa:

– Kun on tot­tu­nut luke­maan, niin se hel­pot­taa myös kou­lun­käyn­tiä. Luku­tai­to kehit­tyy ja kokei­siin luke­mi­nen on helpompaa.

Matias innos­tui luke­man äitin­sä kan­nus­ta­ma­na. Hänen mie­les­tään par­hai­ta kir­joa ovat sel­lai­set, jois­sa on hyvä juo­ni ja jois­sa pää­see hyvin “jyväl­le”. Nii­tä, jot­ka eivät juu­ri­kaan lue, Matias halu­aa roh­kais­ta kir­jo­jen pariin ja luke­mi­seen, sil­lä se hel­pot­taa koulunkäyntiä.

Kir­jas­to­yh­teis­työs­tä vas­taa­va opet­ta­ja Johan­na Joke­la ker­too, että luke­mi­nen on todel­la tärkeää.

– Luke­mi­nen kehit­tää sanal­lis­ta ilmai­sua ja empa­tia­ky­kyä. Mar­tin­nie­men kou­lu­lai­set ovat hyväs­sä ase­mas­sa, kun kou­lun yhtey­des­sä on ylei­nen kir­jas­to. Suu­ri kii­tos Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton Kir­jas­to­rei­tis­tä ja ‑sivus­tos­ta ja sii­tä kuin­ka kir­jas­tot teke­vät hyvää yhteis­työ­tä kou­lu­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen kans­sa. On hie­noa, että jo eska­ri-ikäi­set pää­se­vät osal­lis­tu­maan luke­mi­sen innos­ta­maan maa­il­maan, kiit­te­lee Jokela.

– Kir­jas­to­tä­ti­nä voin ilol­la tode­ta, että Mar­tin­nie­men kou­lun lap­set luke­vat todel­la pal­jon ja var­sin­kin diplo­mi­kir­jo­jen hyl­ly on usein lähes tyh­jä. Toki täy­tet­tä han­ki­taan ja pian sitä saa­daan­kin, kun kir­jas­to­verk­ko on laa­ja. Lap­set ovat oppi­neet hyvin varaus­jär­jes­tel­män käy­tön ja sil­lä var­mis­ta­neet, että saa­vat luet­ta­vak­seen halua­man­sa kir­jan. Var­sin­kin uutuus­kir­jat saa nopei­ten varaa­mal­la. Tämä tie­to­na myös kai­kil­le kir­jas­ton­käyt­tä­jil­le, vink­kaa kir­jas­to­vir­kai­li­ja Kaa­ri­na Tor­ro.

Hän halu­aa kiit­tää koh­ta päät­ty­väs­tä luku­vuo­des­ta kaik­kia innok­kai­ta luki­joi­ta sekä opet­ta­jia, jot­ka toi­mi­vat luke­mi­sen innoit­ta­ji­na, ja toi­vot­taa luku­ri­kas­ta kesää kaikille.

Lisää tie­toa: https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti