Lam­paat mai­se­man­hoi­to­töi­hin Ase­ma­ky­läs­sä. Kylä­läi­set tal­koi­li­vat aidan

Kii­min­ki­joen ran­ta­maat enti­sen Poh­jo­la-opis­ton ja Myl­ly­saa­ren tun­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä ovat maa­pe­räl­tään ja kas­vus­tol­taan rehe­vää aluet­ta. Aida­tul­la alu­eel­la lähel­lä Myl­ly­saa­ren laa­vua kokeil­laan nyt mai­se­man­hoi­toa lam­mas­lai­dun­nuk­sel­la. Ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na on saa­da vie­ras­la­jit kuten lupii­nit aisoihin.

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen väkeä ja jouk­ko kylä­läi­siä aloit­ti­vat lam­ma­sai­dan raken­ta­mi­sen tal­koil­la maas­toon per­jan­tai­na. Tavoit­tee­na oli saa­da aita val­miik­si mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta lam­paat voi­daan tuo­da pai­kal­le kii­min­ki­läi­sen Hai­puk­sen per­heen lam­mas­ti­lal­ta heti alku­ke­säs­tä. Pie­ni, vähin­tään vii­den lam­paan lau­ma voi­tiin­kin tuo­da “kesä­töi­hin” jo kes­ki­vii­ko­na. Illal­la jär­jes­tet­tiin tapauk­sen kun­niak­si kokoon­tu­mi­nen laa­vul­la ja tutus­tut­tiin lam­pai­siin. Kyläyh­dis­tys huo­leh­tii aidas­ta ja lam­pai­den­kin hyvin­voin­nis­ta kesän ajan. Aitaa raken­net­tiin 3000 met­riä ja maa­han isket­tiin 90 tolp­paa. Kool­taan aitausa­lue on liki heh­taa­rin suuruinen.

Aloi­te lai­dun­ta­mi­ses­ta tuli ProAgrial­ta ja Oulun kau­pun­gil­ta ja se otet­tiin kyläyh­dis­tyk­ses­sä mie­luus­ti vas­taan. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on pitää luon­non­kau­nis ja suo­sit­tu vir­kis­ty­sa­lue kun­nos­sa. Asu­ka­syh­dis­tys niit­ti vii­me kesä­nä alu­eel­ta lupii­nia, mut­ta vie­lä ei osa­ta sanoa, kuin­ka pal­jon kan­taa saa­tiin hävi­tet­tyä. Lai­dun­ta­mal­la lam­pai­ta alu­eel­la voi­daan saa­da parem­pia tulok­sia aikaan.

Kal­le Hell­ström ProAgrias­ta ker­toi mai­sen­man­hoi­to­hank­keis­ta ja vieraslajeista.

Aita­tal­koot aloi­tet­tiin vii­me per­jan­tai-ilta­na kokoon­tu­mal­la Myl­ly­saa­ren laa­vul­le. Mai­se­man- ja luon­non­hoi­don asian­tun­ti­ja Kal­le Hell­ström ProAgrias­ta oli pai­kal­la ker­to­mas­sa vie­ras­kas­veis­ta, van­ho­jen niit­ty­aluei­den ja perin­ne­mai­se­mien hoi­dos­ta ja lai­dun­ta­mi­ses­ta, mis­tä on var­sin hyviä koke­muk­sia. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin tavoit­tee­na on saa­da lisät­tyä hoi­to- ja kun­nos­tusa­luei­ta. Levin­neet vie­ras­la­jit ovat vaka­va uhka luon­non monimuotoisuudelle.

Lam­pai­den lai­dun­ta­mi­ses­ta on koke­muk­sia ProAgrian hank­kei­na muun muas­sa Iin Hias­tin­haa­ras­sa ja yksi­tyi­siä koh­tei­ta on usei­ta Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa ja Hau­ki­pu­taal­la Tör­mä­län­saa­res­sa. Hai­puk­sen tilan lam­pai­ta on useis­sa yksi­tyi­sis­sä koh­teis­sa. Kraa­se­lin saa­res­sa on kokeil­tu myös liha­kar­jan laiduntamista.

Lam­pu­rit Kati ja Kari Hai­pus oli­vat ker­to­mas­sa käy­tän­nöis­tä, lam­pai­den sie­lu­ne­lä­mäs­tä ja ohjeis­ta­mas­sa aidan­teos­sa. Tär­ke­ää on, että jos kylä­läi­set halua­vat käy­dä kat­so­mas­sa lam­pai­ta, nii­tä ei pidä ruok­kia aidan yli lei­pä­pa­la­sil­la tai esi­mer­kik­si ome­noil­la. Lam­paat saa­vat riit­tä­väs­ti ruo­kaa aidan sisä­puo­lel­la. Suu­rin uhka lam­pail­le ovat isot irto­koi­rat, mut­ta luot­ta­vai­sia ollaan sen suh­teen, että lam­paat saa­vat olla aitauk­ses­sa rau­has­sa ja tur­val­li­ses­ti. Aidas­ta tulee noin met­rin kor­kui­nen ja se on alao­sas­ta pie­nem­pi­auk­koi­nen. Aitauk­seen teh­dään suo­ja­ka­tos, jon­ka lähei­syy­des­sä on juot­to­paik­ka ja suo­la- ja mine­raa­li­ki­veä. Lam­paat juo­vat vet­tä myös joes­ta. Aidan sisä­puo­lel­la voi­vat käy­dä vain asu­ka­syh­dis­tyk­sen nimeä­mät henkilöt.

Ase­ma­ky­läl­le tuo­ta­vat lam­paat ovat iäl­tään noin vii­si­vuo­tiai­ta, jot­ka ovat tot­tu­neet jo ole­maan eri pai­kois­sa, ker­toi Kati Haipus.

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Juha Näp­pä kir­joit­ti kyläyh­dis­tyk­sen osal­ta ProAgrian kans­sa sopi­muk­sen hank­kees­ta, jos­ta ollaan innois­saan ja toi­veik­kai­ta sen mah­dol­li­sis­ta hyödyistä.

Lai­dun­nus toteu­tuu Oulun kau­pun­gin vie­ras­kas­vi­hank­keen, kyläyh­dis­tyk­sen, Hai­puk­sen per­heen lam­pai­den ja ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten Poh­joi­sen mai­se­ma­hel­met-hank­keen yhteis­työ­nä. Kau­pun­ki kus­tan­taa lam­ma­sai­taan liit­ty­vät tarvikkeet.

Verk­ko pitää kiin­nit­tää mah­dol­li­sim­man lähel­le maa­ta, opas­ti Kati Haipus.

Aita­tol­pan paik­kaa sovit­ta­mas­sa Kari Hai­pus (vas.) ja Pasi Haapalangas.

Lap­sia­kin aidan­te­ko ja alu­eel­le tule­vat lam­paat kiin­nos­ti­vat kovasti.

Siel­lä ne ovat! Lam­paat tuo­tiin “kesä­lo­ma­lai­tu­mel­le” kes­ki­viik­koil­ta­na. Vas­tas­sa oli suu­ri jouk­ko kylä­läi­siä. Lam­ma­sai­ta­tal­koi­ta jat­ke­taan vie­lä maa­nan­tai­na 14.6. Kuva: Ase­ma­ky­län kyläyhdistys.