Kuk­kais­tu­tuk­sil­la kau­nis­tus­ta ja sil­mä­ni­loa kylä­ku­vaan Hau­ki­pu­taal­la ja Kellossa

Kellon kukkaistutuksia viimeistelemässä Johanna Louhela ja Ansku Kähkönen asukastuvalta.

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon kes­kus­toi­hin ilmes­tyi kuk­kais­tu­tuk­sia ilah­dut­ta­maan kul­ki­joi­ta ja kau­nis­ta­maan kylä­ku­vaa. Hau­ki­pu­taal­la kukat koris­ta­vat Revon­tien var­rel­la kah­des­sa pai­kas­sa ja Kel­lon kes­kus­tas­sa maan­nousun muis­to­mer­kin “Meren mer­kit” tuntumassa.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys otti asiak­seen ryh­tyä toi­miin kylä­ku­van paran­ta­mi­sek­si jo pari vuot­ta sit­ten. Mai­ja Kum­pu­la on ollut yhteyk­sis­sä kau­pun­kiin moneen ottee­seen kuk­kais­tu­tus­ten saa­mi­sek­si myös Hau­ki­pu­taan alu­eel­le samaan tapaan kuin Oulun keskustassa.

Istu­tuk­sia saa­tiin enti­seen mal­liin kui­ten­kin vain Hau­ki­pu­taan toria­lu­eel­le kah­teen laa­tik­koon, jois­ta kau­pun­ki vas­taa. Kau­pun­gil­ta saa­tiin nel­jä kuk­ka-asti­aa, joi­hin Mai­ja Kum­pu­la ryh­tyi hank­ki­maan kuk­kia ja multia.

Asu­ka­syh­dis­tyk­sen yhteis­työ­kump­pa­neik­si alkoi­vat Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät ja Kel­lon asu­ka­syh­dis­tys ja ‑tupa.

Pai­kal­li­sia yri­tyk­siä läh­ti mukaan sponsoreiksi.

– Pai­kal­li­set yrit­tä­jät suh­tau­tui­vat hank­kee­seen todel­la myö­tä­mie­li­ses­ti, kiit­te­lee Mai­ja Kumpula.

Tavoit­tee­na on kui­ten­kin jat­kos­sa, että kau­pun­ki sat­sai­si yleis­ten aluei­den kuk­kais­tu­tuk­siin enem­män myös Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alueil­la ja sii­hen hyväk­syt­täi­siin mää­rä­ra­haa. Monis­sa yhteyk­sis­sä tulee esil­le, että aluei­den ylei­sil­mee­seen ja kylä­ku­vaan toi­vo­taan paran­nus­ta ja toi­ve­lis­tan kär­jes­sä ovat kukkaistutukset.

Istu­tuk­set teh­tiin Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa per­jan­tai­na. Muka­na oli väkeä asu­ka­syh­dis­tyk­sis­tä ja yrit­tä­jis­tä, joi­den toi­mes­ta kuk­kia kas­tel­laan ja niis­tä huo­leh­di­taan kesän ajan.

Lah­joit­ta­ji­na Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon kuk­kais­tu­tuk­siin oli­vat Mer­vin Kuk­ka, Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha, Hal­pa­Hal­li, Sääs­tö­kuop­pa ja kesä­kuk­ka­myy­mä­lä Kuk­ka­Pi­ha Haukiputaalta.

Kau­nis­ta tulee. Kuk­kais­tu­tuk­sia lait­ta­mas­sa asu­ka­syh­dis­tyk­sen Mai­ja Kum­pu­la (oik.), Johan­na Rah­ka­la yrit­tä­jis­tä ja Kari Hol­ma asukasyhdistyksestä.