Yhä nuo­rem­mat saa­vat koro­na­ro­kot­teen Oulussa

Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulus­sa 25-vuo­tiai­siin eli vuon­na 1996 syn­ty­nei­siin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin tai Moder­nan roko­tet­ta. Roko­tus­vuo­ros­sa ovat myös ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat 16-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat henkilöt.

Valit­ta­vis­sa ole­vat roko­tus­pai­kat ja ‑ajat näky­vät ver­kos­sa aikaa vara­tes­sa tai ne ker­ro­taan puhe­li­mit­se. Roko­tus­ta var­ten on varat­ta­va aika etu­kä­teen ensi­si­jai­ses­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den net­tia­jan­va­rauk­ses­ta. Lisä­oh­jei­ta löy­tyy osoit­tees­ta www.ouka.fi/koronarokotukset .