Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi lausun­ton­sa Yli-Iin monitoimitalosta

Yli-Iin suur­alu­een pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sek­si on tut­kit­tu terveys‑, päiväkoti‑, kirjasto‑, van­hus­pal­ve­lu­jen sekä tue­tun asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, kun nykyi­nen raken­nus­kan­ta on tulos­sa perus­kor­jausi­kään. Suun­ni­tel­mis­sa tode­taan, että alu­een molem­mat päi­vä­ko­dit, kir­jas­to, pal­ve­lu­kes­kuk­sen sekä hyvin­voin­ti­pis­teen pal­ve­lut voi­tai­siin siir­tää suun­ni­tel­tuun rakennukseen. 

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta kiin­nit­tää anta­mas­saan lausun­nos­sa huo­mio­ta sii­hen, että jat­kos­sa tulee sel­vit­tää nykyis­ten päi­vä­ko­din, Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen, ter­veys­kes­kuk­sen ja kir­jas­ton kiin­teis­tö­jen käyt­töä. Yli-Iis­sä ei lau­ta­kun­nan mukaan ole mer­kit­tä­vää tont­ti­ky­syn­tää. Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus sijait­see ase­ma­kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la Iijo­ki­ran­nas­sa ja muut pois käy­tös­tä jää­vät raken­nuk­set yleis­ten raken­nus­ten korttelialueilla.

Muu­toin lau­ta­kun­ta tote­si, että raken­ta­mi­nen on ase­ma­kaa­van mukais­ta eikä yli­tä sal­lit­tua raken­nusoi­keut­ta. Moni­toi­mi­ta­lo suun­ni­tel­laan raken­net­ta­vak­si Yli-Iin kou­lun ja Vorel­lin kans­sa samal­le alueelle. 

Han­ket­ta on esi­tel­ty yli-iiläi­sil­le aiem­min tänä vuon­na, ja sii­tä on ollut uuti­nen Ran­ta­poh­jas­sa 2. maaliskuuta.