Ii

Iin Valin­ta­ta­los­ta tulee K-mar­ket

Rit­va Piri Ruo­ka­kes­kon han­kit­tua Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n omis­tuk­seen­sa vel­voit­ti Kil­pai­lu- ja Kulut­ta­ja­vi­ras­to KKV Ruo­ka­kes­kon myy­mään osan alu­eel­li­sis­ta Suo­men Lähi­kau­pan myy­mä­löis­tä kil­pai­le­vil­le…


Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin val­tuus­toon

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan…


Kesä­mek­ko ylle ja koh­ti saa­ri­lo­maa

Lee­na Taka­luo­ma, Ii Pää­siäi­sen aikaan lam­po­lois­sa ele­tään uuden elä­män ja tule­van kesän tun­nel­mis­sa. Uuhet on val­mis­tet­tu meneil­lään ole­vaan karit­soin­tiin kerit­se­mäl­lä ne. Kesä­me­kois­saan…
Iin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka vih­reil­le

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka meni vih­rei­den Aila Paa­sol­le. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on vah­vis­ta­nut vaa­lien tulok­sen het­ki sit­ten.…Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen…


Ennak­ko­ää­nes­tys aiem­paa vilk­kaam­paa

Auli Haa­pa­la Tiis­tai­na päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä annet­tiin yli 1,1 mil­joo­naa ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti noin 26,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Luku tar­ken­tuu,…