Iis­sä syy­tä luovuttaa

Ran­ta­poh­jas­ta 6.10.1977: Piha­maal­le oli kokoon­tu­nut jouk­ko kylän mie­hiä. Kes­kus­te­lun aihee­na oli täl­lä ker­taa talou­del­li­nen lama ja tuli sii­nä het­ken kulut­tua aiheek­si myös eri val­tioi­den pää­mie­het, Kek­ko­nen, Kaar­le Kus­taa jne. Aikan­sa kuun­nel­tu­aan pik­ku-Mat­ti juok­si äitin­sä luo sisäl­le pirt­tiin ja kysyi: “Äiti, äiti, kuka on Yhdys­val­to­jen nykyi­nen Kek­ko­nen?” OHTO

Askar­te­lus­ta ins­pi­roi­tu­maan Kui­va­nie­mel­le.
Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää Poh­jois-Suo­men askar­te­lu­ta­pah­tu­man Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la lau­an­tai­na 27.4. kel­lo 10–17. Pai­kal­la on myy­jiä, askas­te­lu­tar­vik­kei­den kirp­pis ja eri­lai­sia työpajoja.

Lap­sil­le tar­jol­la on ilmai­nen työ­pa­ja, mis­sä voi askar­rel­la esi­mer­kik­si äitien­päi­vä­kor­tin. Tapah­tu­maan on vapaa pääsy.

Vap­pu­bi­lei­siin terassille!
J&S Bur­ger jär­jes­tää teras­sia­va­jai­set ja vap­pu­bi­leet 30.4. Kel­lo 17 alka­vis­sa bileis­sä saa lau­laa karao­kea ja pai­kal­la on myös dj soit­ta­mas­sa musiik­kia, eli jalal­la voi pis­tää koreas­ti. Pai­kal­le on tulos­sa myös vii­ti­sen­kym­men­tä harrasteajoneuvoa.

Han­nuk­ses­sa keväthulinat.
Han­nuk­sen Kevät­hu­li­nat jär­jes­te­tään Kii­min­gis­sä lau­an­tai­na 4.5. kel­lo 11–14 Han­nuk­sen kyläyh­tei­sön kylä­ta­lol­la eli enti­sel­lä kou­lul­la. Pai­kal­la on myy­jäis­mei­nin­kiä herk­kui­neen ja kaik­ki­neen. Myyn­nis­sä on myös lounasta.

Jus­si-pal­kit­tu elo­ku­va näy­til­lä Kuivaniemellä.
Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa näy­te­tään maa­nan­tai­na 29.4. Kat­ja Gau­ri­lof­fin ohjaa­ma Je’vida-elokuva, joka voit­ti kevääl­lä Jus­si-pal­kin­not par­haas­ta ääni­suun­nit­te­lus­ta, puvus­tuk­ses­ta ja musii­kis­ta. Elo­ku­va on his­to­rian ensim­mäi­nen kol­tan­saa­men­kie­li­nen elo­ku­va ja se ker­too pak­ko­suo­ma­lais­ta­mi­sen pai­nees­sa taus­tan­sa hylän­nees­tä nai­ses­ta, jon­ka tari­na näh­dään kol­mes­sa aika­ta­sos­sa. Elo­ku­va alkaa kel­lo 17.30.

Vap­pu­juz­kai­le­maan Kelloon!
Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 27.4. Vap­pu­juz­ka Kivi­nie­men kou­lun 4 A ja B ‑luok­ka­lais­ten ja hei­dän van­hem­pien­sa toi­mes­ta. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 10 ja kes­tää aina ilta­päi­vään kel­lo 16 saakka.

Tapah­tu­mas­sa on myyn­nis­sä simaa, munk­ke­ja ja mui­ta lei­von­nai­sia, onnen­pyö­rää, kirp­pis­te­lyä ja kah­vi­las­ta löy­tyy lisää herk­ku­ja. Pai­kal­ta voi myös nou­taa ennak­koon myy­dyt vap­pu­pal­lot. Tapah­tu­man tuot­to menee jär­jes­tä­jien luokkaretkirahastoon.

Luo­vu­ta ja auta.
Ensi maa­nan­tai­na 29.4. Veri­pal­ve­lu jär­jes­tää veren­luo­vu­tus­ti­lai­suu­den Iis­sä. Ver­ta voi käy­dä luo­vut­ta­mas­sa seu­ra­kun­ta­ta­lol­la osoit­tees­sa puis­to­tie 3 kel­lo 12.30–17.30 ilman ajanvarausta.

Ensim­mäi­set punk­ki­ha­vain­not tehty.
Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on jo tänä kevää­nä teh­ty ensim­mäi­set punk­ki­ha­vain­not. Osa havain­nois­ta on lai­tet­tu Punk­ki­li­veen, jos­sa on täl­lä het­kel­lä rei­lut kym­men­kun­ta ilmoi­tet­tua havain­toa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Havain­nois­ta on tie­do­tet­tu aktii­vi­ses­ti myös sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Kenes­tä vuo­den iiläinen?
On jäl­leen aika vali­ta vuo­den iiläi­nen. Ehdo­tuk­sia hen­ki­lös­tä, joka on syn­ty­nyt, asuu tai toi­mii Iis­sä ja joka on työl­lään, toi­min­nal­laan tai saa­vu­tuk­sil­laan teh­nyt Iitä tun­ne­tuk­si voi ehdot­taa 5.5. men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la osoit­tees­sa ii.fi/iilainen tai pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa. Vuo­den iiläi­nen jul­kis­te­taan koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa sun­nun­tai­na 30.6.

Rust­vil­la sul­kee kivijalkamyymälänsä.
Yli­kii­min­gis­sä rei­lun vuo­den ajan toi­mi­nees­sa vaa­te­myy­mä­lä Rust­vil­las­sa on alka­nut lop­puun­myyn­ti, jon­ka jäl­keen kivi­jal­ka­myy­mä­lä sul­kee oven­sa. Kaup­pias Eija Ukon­maa­na­ho ker­too some­päi­vi­tyk­ses­sään, että myy­mä­lä sul­keu­tuu 14.6.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.