Saha­muis­to­merk­ki Martinniemeen

Mar­tin­nie­mi sai ansait­se­man­sa muis­to­mer­kin. Aina­kin meil­lä van­hem­mil­la mar­tin­nie­me­läi­sil­lä oli vähän orpo olo, kos­ka kylän merk­ki­hen­ki­löi­tä ei ollut miten­kään notee­rat­tu. Kaik­ki kun­nia jär­jes­te­ly­toi­min­kun­nal­le, mut­ta onhan tääl­lä kan­sain­vä­li­ses­ti­kin luet­tu kir­ja­li­ja Joni Skif­te­kvik, jon­ka kom­men­tit oli­si­vat var­mas­ti läm­mit­tä­neet ylei­söä. Enti­nen euro­par­laa­men­tik­ko Samu­li Poh­ja­mo, Rau­ma-Repo­lal­la oli vuo­si­kym­me­niä oma valo­ku­vaa­jan­sa Åke Eng­ström. Hän vie­lä vii­me vuo­si­naan kehys­ti itse valo­ku­vi­aan toi­voen nii­den ole­van jos­kus esillä.

Lue lisää

Mirk­ku Val­ko­lal­ta esikoisromaani

Mirk­ku Val­ko­lan esi­kois­ro­maa­ni Voi­kuk­ka­lap­si on jul­kais­tu äsket­täin. Kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi, moti­vaa­tio-val­men­ta­ja ja yri­tys­toi­min­nan kou­lut­ta­ja Val­ko­la asui Hau­ki­pu­taal­la kol­me vuo­si­kym­men­tä ja nykyi­sin hän vai­kut­taa Oulus­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut ihmi­ses­tä kult­tuu­ria luo­va­na ja sitä selit­tä­mään pyr­ki­vä­nä olentona.

Kir­joit­ta­mis­ta Val­ko­la on opis­kel­lut muun muas­sa Pää­ta­loins­ti­tuu­tin luo­van kir­joit­ta­mi­sen kou­lu­tuk­sis­sa. Esi­kois­kir­jas­saan Voi­kuk­ka­lap­si hän syvä­luo­taa kysy­mys­tä, mitä ihmi­sel­le tapah­tuu, kun hän päät­tää sel­vi­tä elä­mäs­sään sisäis­ten ja ulkois­ten olo­suh­tei­den pai­nees­ta huolimatta?


Yli­kii­min­ki­läi­set ihmeis­sään uuden kir­jas­to­ta­lon hank­keen suh­teen – Asuk­kaat jäi­vät han­ke­työ­ryh­män tutus­tu­mi­sen ulkopuolelle

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Yli­kii­min­kiin uut­ta kir­jas­to­ra­ken­nus­ta, jon­ne siir­ret­täi­siin myös muun muas­sa kun­to­sa­li, nuo­ri­so­ti­lat ja Oulu10. Tiis­tai­na han­ke­työ­ryh­mä oli puheen­joh­ta­jan­sa Kari Räi­sä­sen joh­dol­la tutus­tu­mas­sa Yli­kii­min­gis­sä olo­suh­tei­siin ja jutut­ta­mas­sa nuoria. 


Oulun Vedel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va lupa ottaa poh­ja­vet­tä Vii­ni­vaa­ras­ta –Pää­tök­seen hae­taan muutosta

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Oulun Vesi lii­ke­lai­tok­sel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van vesi­ta­lous­lu­van poh­ja­ve­den­ot­toon Viinivaara–Kälväsvaara-pohjavesialueelta, joka sijait­see Pudas­jär­ven kau­pun­gin ja Uta­jär­ven kun­nan alu­eel­la. Poh­ja­ve­sia­luei­den vedel­lä var­mis­te­taan pin­ta­vet­tä käyt­tä­vän Oulun kan­ta­kau­pun­gin vedenhankintaa. 


Vir­pi­nie­men latu­ver­kos­toa uudis­te­taan ensim­mäi­sek­si. Ensi­lu­men­la­tu saa­ta­neen käyt­töön ensi syksynä

Vir­pi­nie­mes­tä kehi­te­tään moni­la­jis­ta urhei­lun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin kes­kus­ta. Vir­pi­nie­mi kuu­luu Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mi­sen ykkös­hank­kei­siin. Vir­pi­nie­men lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vät inves­toin­nit ovat käyn­nis­ty­neet tänä syk­sy­nä, ker­too asiak­kuus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kemp­pai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.Päät­tä­jäl­tä: Itä­ra­ja kiinni!

Suo­meen koh­dis­tuu par­hail­laan Venä­jän masi­noi­ma hybri­dio­pe­raa­tio väli­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton avul­la. Venä­jän raja­vi­ran­omai­set pääs­tä­vät yllät­täen ja täy­sin poik­keuk­sel­li­ses­ti Venä­jäl­lä oles­ke­le­via kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia ilman min­kään­lai­sia mat­kus­tus­asia­kir­jo­ja pyr­ki­mään rajan yli Suo­meen. Asia­kir­jo­jen puut­tu­mi­nen, videot sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sekä muut havain­not ker­to­vat sel­keäs­ti, että siir­to­lai­sia ohja­taan sekä opas­te­taan pol­ku­pyö­ril­lä ja pot­ku­lau­doil­la Venä­jän viran­omais­ten toi­mes­ta koh­ti Suo­men rajaa. 
Pai­kal­li­nen jou­lu­kam­pan­ja käynnistyy

Ran­ta­poh­jas­sa käyn­nis­tyy tänään jo perin­teek­si las­ket­ta­va jou­lu­kam­pan­ja. Se kan­nus­taa esi­mer­kik­si teke­mään jou­lu­han­kin­nat pai­kal­li­ses­ti. Kam­pan­jaan sitou­tu­nut kulut­ta­ja pää­see mukaan sato­jen euro­jen arvoi­seen arvon­taan. Samal­la hän on edis­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ta elin­voi­maa ja työllisyyttä.