Mirk­ku Val­ko­lal­ta esikoisromaani

Mirk­ku Val­ko­lan esi­kois­ro­maa­ni Voi­kuk­ka­lap­si on jul­kais­tu äsket­täin. Kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi, moti­vaa­tio-val­men­ta­ja ja yri­tys­toi­min­nan kou­lut­ta­ja Val­ko­la asui Hau­ki­pu­taal­la kol­me vuo­si­kym­men­tä ja nykyi­sin hän vai­kut­taa Oulus­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut ihmi­ses­tä kult­tuu­ria luo­va­na ja sitä selit­tä­mään pyr­ki­vä­nä olentona.

Voi­kuk­ka­lap­ses­sa kir­jan pää­hen­ki­lö Lea poh­tii elä­män krii­se­jä serk­kun­sa kans­sa käy­män vuo­ro­pu­he­lun kautta.

Kir­joit­ta­mis­ta Val­ko­la on opis­kel­lut muun muas­sa Pää­ta­loins­ti­tuu­tin luo­van kir­joit­ta­mi­sen kou­lu­tuk­sis­sa. Esi­kois­kir­jas­saan Voi­kuk­ka­lap­si hän syvä­luo­taa kysy­mys­tä, mitä ihmi­sel­le tapah­tuu, kun hän päät­tää sel­vi­tä elä­mäs­sään sisäis­ten ja ulkois­ten olo­suh­tei­den pai­nees­ta huolimatta?

Ihmi­sen yksi­tyi­sin­tä omai­suut­ta ovat hänen muis­ton­sa. Ihmi­nen ei ole yhtä kuin jon­kun toi­sen ihmi­sen aja­tuk­set hänes­tä. Ihmi­nen ei myös­kään ole yhtä kuin hänen omat aja­tuk­sen­sa tai hänel­le tapah­tu­neet asiat. Ihmi­nen on pal­jon enem­män, mut­ta jos­kus myös vähemmän.

Romaa­ni Voi­kuk­ka­lap­si poh­tii, kuin­ka pääs­tä irti sii­tä kult­tuu­ris­ta, jos­ta on kivun oppi­nut. Mitä tapah­tuu suku­pol­vien väli­ses­sä taak­ka­siir­ty­mäs­sä, sen ket­jun kat­kea­mi­ses­sa ja mitä tapah­tuu nor­mien rik­kou­tues­sa? Mis­tä ihmi­nen saa voi­maa ja uusiu­tu­mis­ky­kyä? Mikä on anteek­sian­non merkitys?

Kir­jan pää­hen­ki­lö Lea käy elä­män krii­seis­tä ja trau­mois­ta dia­lo­gia serk­kun­sa kans­sa. Ehkä hänen kes­kei­sin kysy­mys itsel­leen on: Kuka minä luu­len ole­va­ni ja mil­lä perusteella?

Voi­kuk­ka­lap­sen julk­ka­rei­ta vie­tet­tiin maa­nan­tai­na Oulus­sa Voi­ma­las­sa. Kir­jan on kus­tan­ta­nut Momen­tum Kir­jat. Kir­jan kan­si­ku­va on Auli Eves­tin.