Lii­ken­tees­sä kuo­li loka­kuus­sa 17

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan tie­lii­ken­tees­sä sat­tui 257 hen­­ki­­lö­­va­­hin­­ko-onnet­­to­­muut­­ta loka­kuus­sa 2023. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 323 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 6 enemmän…


Päät­tä­jäl­tä: Itä­ra­ja kiinni!

Suo­meen koh­dis­tuu par­hail­laan Venä­jän masi­noi­ma hybri­dio­pe­raa­tio väli­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton avul­la. Venä­jän raja­vi­ran­omai­set pääs­tä­vät yllät­täen ja täy­sin poik­keuk­sel­li­ses­ti Venä­jäl­lä oles­ke­le­via kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia ilman min­kään­lai­sia mat­kus­tus­asia­kir­jo­ja pyr­ki­mään rajan yli Suo­meen. Asia­kir­jo­jen puut­tu­mi­nen, videot sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sekä muut havain­not ker­to­vat sel­keäs­ti, että siir­to­lai­sia ohja­taan sekä opas­te­taan pol­ku­pyö­ril­lä ja pot­ku­lau­doil­la Venä­jän viran­omais­ten toi­mes­ta koh­ti Suo­men rajaa. 


Oulun vedel­le lupa ottaa poh­ja­vet­tä Viinivaarasta

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt Oulun Vesi lii­ke­lai­tok­sel­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van vesi­ta­lous­lu­van poh­ja­ve­den­ot­toon Viinivaara–Kälväsvaara-pohjavesialueelta, joka sijait­see Pudas­jär­ven kau­pun­gin ja Uta­jär­ven kun­nan alu­eel­la. Poh­ja­ve­sia­luei­den vedel­lä var­mis­te­taan pin­ta­vet­tä käyt­tä­vän Oulun kan­ta­kau­pun­gin vedenhankintaa.