Veka­ra-ahon päi­vä­ko­ti esit­te­lee toi­min­taan­sa kirjastossa

Vekara-ahon näyttely Kiimingin kirjaston porrasvitriinissä on esillä 27.11. asti.Vekara-ahon näyttely Kiimingin kirjaston porrasvitriinissä on esillä 27.11. asti.

Kii­min­gis­sä sijait­se­va Veka­ra-Ahon päi­vä­ko­ti on tuo­nut Kii­min­gin kir­jas­ton por­ras­vit­rii­niin esil­le näyt­te­lyn, jos­sa se ker­too päi­vä­ko­tin­sa toiminnasta.

Näyt­te­ly on syn­ty­nyt osa­na STEAM in Oulu ‑yhtei­sön toi­min­taa, jos­sa Veka­ra-aho on muka­na. STEAM tulee sanois­ta science (tie­de), tech­no­lo­gy (tek­no­lo­gia), engi­nee­ring (insi­nöö­ri­tai­dot), art (tai­de ja kir­jal­li­suus) ja math (mate­ma­tiik­ka). Sen perus­a­ja­tuk­se­na on yhdes­sä teke­mi­nen sekä kokei­le­va ja yhtei­söl­li­nen oppi­mi­nen. STEA­Mis­sa on muka­na sekä var­hais­kas­va­tuk­sen että perus­o­pe­tuk­sen yksiköitä.

Näyt­te­lyä kokoa­mas­sa ollut Mari­ka Tii­ro­la Veka­ra-ahon päi­vä­ko­dil­ta ker­too, että päi­vä­ko­ti haki kevääl­lä 2023 Oulun kau­pun­gil­ta STEAM-toi­min­nan tuhan­nen euron suu­ruis­ta investointirahaa.

– Halusim­me tar­jo­ta lap­sil­le STEAM-toi­min­taa, joka oli­si moni­puo­lis­ta ja kai­ke­ni­käis­ten las­ten ver­tais­työs­ken­te­lyyn sopi­vaa toi­min­taa. Yhte­nä kri­tee­ri­nä haku­vai­hees­sa oli kau­pun­gin yksi­köi­den kans­sa teh­tä­vä yhteis­työ ja laa­ja-alai­nen vai­kut­ta­vuus. Käy­täm­me kir­jas­toa ahke­ras­ti, joten näyt­te­lyn kysy­mi­nen sin­ne oli luon­te­va vaih­toeh­to. Lisäk­si haluam­me tar­jo­ta ylei­söl­le pie­nen ikku­nan kur­kis­taa sii­hen hie­noon lap­si­läh­töi­seen työ­hön, mitä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa tapah­tuu, Tii­ro­la kertoo.

Por­ras­vit­rii­nis­sä esil­lä ole­vaan pro­jek­ti­toi­min­taan ovat Tii­ro­lan mukaan osal­lis­tu­neet molem­mat Veka­ra-ahon päi­vä­ko­tiyk­si­köt, eli kun­nan­ta­lon yksik­kö ja var­si­nai­nen Veka­ra-ahon päi­vä­ko­ti Kola­mäes­sä. Muka­na ole­via osas­to­ja oli yhteen­sä kuusi, ja toi­min­taan osal­lis­tu­neet lap­set oli­vat iäl­tään yhdes­tä kuu­teen vuotta.

– Näyt­te­ly tuo kat­so­jal­le pala­sen päi­vä­ko­din arkea. Kuvis­ta voi ais­tia sitä iloa, mitä yhdes­sä toi­mi­mi­nen muka­vas­sa seu­ras­sa syn­nyt­tää. Näyt­te­ly­tuo­tok­sis­sa yhdis­tyy var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man eri oppi­mi­sen alu­eet, ja tai­de­ai­neet integroi­tu­vat esi­mer­kik­si luon­non­tie­don asioi­hin. Olem­me aktii­vi­sia Puo­li päi­vää pihal­la ‑toi­mi­joi­ta, mikä näkyy vaik­ka­pa Tas­su­taa­pe­roi­den metsätaideprojektissa.

Näyt­te­lys­sä ker­ro­taan myös, että esi­mer­kik­si Viik­si­vii­ka­rien ryh­mä on raken­ta­nut sii­lil­le tal­vi­pe­sän ja muo­toil­lut kir­jai­mia luon­nos­ta kerä­tyis­tä mate­ri­aa­leis­ta. Miu­ku­maa­ka­rit ovat ohjel­moi­neet Bee­bot-lat­tia­ro­bot­te­ja kul­ke­maan halut­tu­ja reit­te­jä ja jopa kisail­leet roboteilla.

Tii­ro­la ker­too, että päi­vä­ko­din lap­set ovat olleet pro­jek­tis­ta ja näyt­te­lys­tä innoissaan.

– Lap­set ovat innois­saan teh­neet pro­jek­tia ja esi­tel­leet näyt­te­lyä koti­väel­le. Yhdes­sä on käy­ty oikein pai­kan pääl­lä­kin kat­se­le­mas­sa. Näyt­te­lyn kuviin pääs­seet lap­set ovat olleet eri­tyi­sen täpi­nöis­sään. Vii­ru­vei­ja­rei­den esio­pe­tus­ryh­mä esit­te­lee näyt­te­lyn Kii­min­ki­joen kou­lun alku­luok­ka­lai­sil­le päi­vä­ko­din ja kou­lun väli­ses­sä yhteis­työs­sä, hymyi­lee Tii­ro­la, ja jatkaa:

– Tämä pro­jek­tim­me on lisän­nyt talom­me sisäl­lä tie­toi­suut­ta STEAM-peda­go­gii­kan mukais­ten töi­den ja pro­jek­tien val­mis­te­le­mi­ses­ta ja toteut­ta­mi­ses­ta. Kir­jas­tos­sa näyt­te­ly on esil­lä kak­si viik­koa, eli 27.11. asti.