Vir­pi­nie­men latu­ver­kos­toa uudis­te­taan ensim­mäi­sek­si. Ensi­lu­men­la­tu saa­ta­neen käyt­töön ensi syksynä

Virpiniemen reitistöjä parannetaan monien eri lajien tarpeisiin. Myös opastauluja ja taukopaikkoja parannetaan. Kuva: AuliVirpiniemen reitistöjä parannetaan monien eri lajien tarpeisiin. Myös opastauluja ja taukopaikkoja parannetaan.

Vir­pi­nie­mes­tä kehi­te­tään moni­la­jis­ta urhei­lun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin kes­kus­ta. Vir­pi­nie­mi kuu­luu Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mi­sen ykkös­hank­kei­siin. Vir­pi­nie­men lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vät inves­toin­nit ovat käyn­nis­ty­neet tänä syk­sy­nä, ker­too asiak­kuus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kemp­pai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.

Ensi vai­heen mer­kit­tä­vin inves­toin­ti ja kehit­tä­mis­työ Vir­pi­nie­mes­sä liit­tyy alu­een latu­ver­kos­ton uudis­ta­mi­seen siten, että se täyt­tää jat­kos­sa myös kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton FIS-kri­tee­rit ja mah­dol­lis­taa kan­sain­vä­lis­ten kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen alueella.

Lisäk­si Vir­pi­nie­meen toteu­te­taan ensi­lu­men­la­tu, jota var­ten alu­eel­le teh­dään lume­tus­jär­jes­tel­män inves­toin­te­ja, teko­lam­pi lume­tus­ve­siä var­ten sekä lumen säi­ly­tys­kent­tä. Alu­eel­la jo aloi­tet­tu­jen maa­töi­den yhtey­des­sä on paran­net­tu ja muo­toil­tu myös pulk­ka­mä­keä tur­val­li­sem­mak­si. Ensi­lu­men­la­tu voi­si olla käy­tös­sä vuo­den kulut­tua syk­syl­lä 2024, Kemp­pai­nen arvioi.

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­ti kau­pun­gin toi­mek­sian­nos­ta Fit­ness Media Oy yhteis­työs­sä Busi­nes­sOu­lun ja kau­pun­gin toi­mi­joi­den kans­sa. Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­työ­ryh­män lisäk­si on perus­tet­tu han­ke­ryh­mä koor­di­noi­maan inves­toin­te­ja ja koko­nais­ke­hi­tys­tä. Han­ke­ryh­män vetä­jäk­si rek­ry­toi­tiin han­ke­joh­ta­ja Kar­ri Oika­ri­nen, jol­le Vir­pi­nie­mi kuu­luu mui­den kau­pun­gin kär­ki­hank­kei­den kuten Oulun Aree­na-hank­keen ohella.

Vir­pi­nie­men alu­een uusien opas­tei­den, maas­to­pyö­räi­lyn, fris­bee­gol­fin ja mui­den lajien osal­ta sekä alu­een tau­ko­paik­ko­jen uudis­ta­mi­sek­si teh­dään tai ollaan käyn­nis­tä­mäs­sä suun­nit­te­lua. Näi­den osal­ta toi­met ajoit­tu­ne­vat vuo­sil­le 2024 ja 2025. Eri lajien har­ras­ta­jien sekä myös gol­fyh­tiön kans­sa tul­laan Jyr­ki Kemp­pai­sen mukaan käy­mään vuo­ro­pu­he­lua suun­nit­te­lun aika­na. Myös rat­sas­tus- ja eläi­nur­hei­lu ote­taan suun­nit­te­lus­sa huomioon.

– Näi­den hank­kei­den suun­nit­te­luun ja inves­toin­tei­hin on varat­tu mää­rä­ra­ho­ja vuo­del­le 2024 sekä alus­ta­vas­ti myös vuo­del­le 2025. Kau­pun­gin tavoit­tee­na on teh­dä Vir­pi­nie­mes­tä kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man tavoit­teen mukai­ses­ti vah­vem­pi moni­la­ji­nen ja ympä­ri­vuo­ti­nen lii­kun­nan ja urhei­lun kes­kus, joka tar­jo­aa myös hou­kut­te­le­van toi­min­taym­pä­ris­tön eri­lai­sil­le mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­yri­tyk­sil­le jatkossa.

Suun­ni­tel­mis­ta ja hank­keis­ta ker­ro­taan tar­kem­min Vir­pi­nie­men alu­een toi­mi­joi­den infos­sa tänään tors­tai­na 23.11. Vir­pi­nie­men Syke-kah­vi­las­sa kel­lo 16 alkaen. Tapaa­mi­ses­sa kuul­laan alu­een kehit­tä­mi­sen ajan­koh­tai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä ja tapaa­mi­seen voi tuo­da ter­vei­set kau­pun­gin edus­ta­jil­le ja muil­le toimijoille.

Kai­kil­le avoi­men tilai­suu­den jär­jes­tää Oulun kau­pun­gin Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­työ­ryh­mä, jos­ta pai­kal­la on Busi­nes­sOu­lun, kon­ser­ni­pal­ve­lu­jen, kau­pun­kiym­pä­ris­tön ja lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen asian­tun­ti­joi­ta. Suun­ni­tel­mis­ta ker­too tar­kem­min mm. ulko­lii­kun­ta­pääl­lik­kö Mika Puo­li­tai­val Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta. Tapah­tu­ma aloi­te­taan kah­vi­tar­joi­lul­la ja ohjel­ma alkaa noin kel­lo 16.15.