Hyvät vin­kit ja väli­neet hel­pot­ta­vat kodin puhtaanapitoa

Kodin sii­voa­mi­nen ei aina ole nii­tä mie­lui­sim­pia puu­hia, mut­ta kun sii­vous­vä­li­neet ovat oikeat ja tie­tää sii­vous­tek­nii­kat ja ‑nik­sit, on kodin puh­taa­na­pi­to hel­pom­paa, vink­kaa alan ammat­ti­lai­nen Maria Toi­va­ri Kel­lon Takkurannalta.

Alan ammat­ti­lai­sen Maria Toi­va­rin luot­to­sii­vous­vä­li­neet ovat lai­men­ne­tul­la pesu­nes­teel­lä täy­tet­ty suih­ke­pul­lo ja sii­vous- tai mikrokuituliina.

Hänen Marian Sii­vous­pal­ve­lut ‑yri­tyk­ses­sään koko vuo­si on seson­kia, mut­ta eni­ten kysyn­tää sii­vous­pal­ve­lul­le on jou­lu­na­lusai­ka­na sekä kevääl­lä, jon­ne ajoit­tuu myös ikkunoidenpesu.

– Laa­duk­kaat sii­vous­vä­li­neet hel­pot­ta­vat sii­voa­mis­ta ja oikein huol­let­tui­na väli­neet kes­tä­vät vuo­sia, Toi­va­ri vinkkaa.

Kodin puh­taa­na­pi­dos­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta myös pesuai­nei­siin, sil­lä mones­ti käy­te­tään aivan lii­an vah­vo­ja ainei­ta, jot­ka voi­vat vahin­goit­taa pin­to­ja. Vesiäm­pä­rin voi myös unoh­taa, sil­lä sitä tar­vi­taan vain ikkunanpesussa.

Sii­vousa­lal­le Maria Toi­va­ri suun­tau­tui vähän sat­tu­mal­ta. Hän aikoi lähi­hoi­ta­jak­si ja teki pal­ve­lu­ko­dis­sa avus­ta­jan teh­tä­viä. Kun nii­hin kuu­lui pal­jon puh­taa­na­pi­toa, hän päät­ti läh­teä opis­ke­le­maan koti­työ­pal­ve­lu­jen ja lai­tos­huol­ta­jan ammat­ti­tut­kin­toa. Vuon­na 2015 hän ryh­tyi kevy­ty­rit­tä­jäk­si ja perus­ti sit­ten toi­mi­ni­men Marian Siivouspalvelut.

Asia­kas­kun­nas­ta pää­osa sijait­see Kel­los­sa, Hau­ki­pu­taal­la, Oulus­sa, Iis­sä ja kau­em­pa­na­kin. Yri­tyk­ses­sään Toi­va­ri toi­mii yksin, mut­ta tar­vit­taes­sa hänel­lä on mah­dol­li­suus käyt­tää lisäapua.

Työn suo­la on hänen mie­les­tään se, että saa olla kans­sa­käy­mi­ses­sä ihmis­ten kans­sa, jos­sa raken­tuu luottamus.

– On hie­noa, että nykyi­sin ymmär­re­tään ja hyväk­sy­tään yhä parem­min, että kaik­kea ei tar­vit­se jak­saa ja ehtiä teh­dä itse, vaan kotiin voi pyy­tää ulko­puo­lis­ta apua.

Asia­kas­kun­nas­ta iso osa on vakio­asiak­kai­ta, taval­li­sia kote­ja, ikäih­mi­siä ja yri­tyk­siä­kin. Myös arvon­li­sä­ve­rot­to­maan sii­vous­pal­ve­luun oikeu­tet­tu­ja asiak­kai­ta, joi­den toi­min­ta­ky­ky on alen­tu­nut ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä tai vai­kean elä­män­ti­lan­teen takia, kuu­luu asiakaspiiriin.

Maria Toi­va­ri ryh­tyi vii­me kesä­nä miet­ti­mään sii­vous­pal­ve­lui­den­sa oheen uut­ta pal­ve­lua, jol­lais­ta ei lie­ne muu­al­la tar­jol­la. Syn­tyi idea Sii­voa kuin ammat­ti­lai­nen ‑paket­tis­ta, jota hän on lan­see­ran­nut syk­sys­tä lähtien.

Paket­ti sisäl­tää kodin sii­vouk­ses­sa tar­vit­ta­van ammat­ti­ta­soi­sen sii­vous­vä­li­ne­se­tin, 2–3 tun­nin opas­tuk­sen kodin kun­nos­sa­pi­toon koh­tees­sa sekä opas­vih­kon, jota voi hyö­dyn­tää oma­toi­mi­ses­ti jatkossa.

Marian Sii­vous­pal­ve­lut on ideoi­nut uuden Sii­voa kuin ammat­ti­lai­nen ‑pake­tin, johon kuu­luu myös opasvihkonen.

– Täl­lai­nen paket­ti sopii han­kit­ta­vak­si tai lah­jak­si vaik­ka­pa ensim­mäi­seen omaan kotiin muut­ta­val­le nuo­rel­le, mut­ta myös kai­kil­le, jot­ka halua­vat neu­vo­ja ja vinkkejä.

Sii­vousa­lan arvos­tus ja innos­tus kodin puh­taa­na­pi­toon on nous­sut vii­me aikoi­na ehkä osin myös some­jul­ki­suu­teen pon­nah­ta­neen Auri Kana­sen suo­sit­tu­jen sii­vous­vi­deoi­den myö­tä. Niis­sä hän tekee “kaa­os­sii­vouk­sia” vai­keis­sa koh­teis­sa ja jakaa samal­la siivousvinkkejä.

– Itse­kin olen kat­so­nut näi­tä videoi­ta mie­len­kiin­nol­la. Netis­sä on pal­jon mui­ta­kin suo­sit­tu­ja vinkkisivustoja.

Käy­tän­nön nik­se­jä kodin siivoamiseen

Maria Toi­va­ri jakaa mie­lel­lään vink­ke­jä ja neu­vo­ja, joi­ta hän itse­kin käyt­tää työssään.

Sii­voa­mi­nen aloi­te­taan tava­roi­den jär­jes­tä­mi­sel­lä pai­koil­leen. Kaik­kien kodin tilo­jen tai sii­vot­ta­van huo­neen lat­tiat, matot ja soh­vat kan­nat­taa imu­roi­da kaik­ki kerralla.

– Kun nämä on teh­ty, ollaan jo voi­ton puolella!

Pöly­jen pyyh­ki­mi­nen hoi­tuu kui­val­la mik­ro­kui­tu­lii­nal­la. Vai­keam­mat tah­rat esi­mer­kik­si keit­tiön pin­noil­ta kan­nat­taa ensik­si kos­tut­taa mie­dol­la pesuai­neel­la kos­tu­te­tul­la sii­vous­lii­nal­la ja antaa vai­kut­taa pin­nal­la ennen pyyh­ki­mis­tä. Aluk­si puh­dis­tus kan­nat­taa teh­dä kevyes­ti, sil­lä lii­ka han­kaus kuten lii­an voi­mak­kaat aineet voi­vat vau­rioit­taa pintoja.

Toi­va­ri käyt­tää sii­vous­koh­teis­saan ammat­ti­lai­sai­nei­ta. Kodin yllä­pi­to- ja viik­ko­sii­vouk­sis­sa sel­vi­ää hyvin vähil­lä puh­dis­tusai­neil­la. Pel­käs­tään astian­pe­suai­neel­la pääs­tään pit­käl­le. Nyrk­ki­sään­tö­nä on, että pin­toi­hin käy­te­tään hei­kos­ti emäk­si­siä pesu­nes­tei­tä ja pesu­huo­nees­sa ja WC:ssä lie­väs­ti hapan­ta pesu­nes­tet­tä, joka tep­sii kalk­ki­ker­ty­miin. Pesuai­neen lai­men­nuk­sen ylei­se­nä sään­tö­nä on, että 1 lit­raan vet­tä lai­te­taan 2 mil­li­lit­raa pesuai­net­ta. Annos­te­lun voi teh­dä suih­ke­pul­loon, jos­ta nes­tet­tä on help­po suih­kaut­taa tar­vit­ta­viin paikkoihin.

Lat­tioi­den pesuun Maria Toi­va­ri käyt­tää var­rel­li­ses­sa mopis­sa mik­ro­kui­tu­lii­naa, jon­ka hän kos­tut­taa pesu­nes­te­suih­ke­pul­lol­la. Vesiäm­pä­riä ja mär­kää luu­tua ei lat­tian­pe­suun tar­vi­ta. Työs­sään hän on huo­man­nut, kun lat­tioi­hin on käy­tet­ty voi­mak­kai­ta pesuai­nei­ta, ne pint­ty­vät lat­tian pin­taan ker­ros­tu­mak­si, joka imai­see pölyä ja likaa. Pint­ty­neen ker­rok­sen pois­ta­mi­seen voi­daan tar­vi­ta lat­tian koneel­lis­ta pesua.

Kun kodis­sa tekee yllä­pi­to­sii­vouk­sen vaik­ka­pa ker­ran pari kuu­kau­des­sa ja wc- ja suih­ku­ti­lois­sa vii­kot­tain, ei har­vem­min teh­tä­vä perus­teel­li­sem­pi sii­vous muo­dos­tu kohtuuttomaksi.

Keit­tiö­kaa­pit kan­nat­taa kat­soa läpi ker­ran tai kah­des­ti vuo­des­sa, onko siel­lä tar­vik­kei­ta, jot­ka kan­nat­taa käyt­tää pian tai onko poisheitettävää.

– Mui­hin­kin kaap­pei­hin ja kodin varas­toi­hin ker­tyy her­käs­ti lii­kaa tur­haa­kin tava­raa. Ennen kuin ryh­tyy hank­ki­maan jota­kin uut­ta, kan­nat­taa kat­soa ensik­si kaa­pit ja miet­tiä, tar­vit­sen­ko uut­ta, mikä on talou­del­li­ses­ti­kin jär­ke­vää, Toi­va­ri neuvoo.