Uhka­sak­ko vauh­dit­ta­maan Poh­jo­la-opis­ton purkua

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta vel­voit­taa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä sijait­se­van enti­sen Poh­jo­la-opis­ton raken­nuk­set puret­ta­vik­si uhka­sa­kon nojal­la kesä­kuun lop­puun men­nes­sä 2024. Kiin­teis­tön omis­ta­jaa Bio­Ter­mo Oy:tä vaa­di­taan myös pur­ka­mi­sen jäl­keen sii­voa­maan jät­teet alu­eel­ta, jot­ka rumen­ta­vat ympä­ris­töä ja aiheut­ta­vat vaaraa.

Lue lisää


Lii­ken­tees­sä kuo­li loka­kuus­sa 17

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan tie­lii­ken­tees­sä sat­tui 257 hen­­ki­­lö­­va­­hin­­ko-onnet­­to­­muut­­ta loka­kuus­sa 2023. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 323 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 6 enemmän…


Päät­tä­jäl­tä: Itä­ra­ja kiinni!

Suo­meen koh­dis­tuu par­hail­laan Venä­jän masi­noi­ma hybri­dio­pe­raa­tio väli­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton avul­la. Venä­jän raja­vi­ran­omai­set pääs­tä­vät yllät­täen ja täy­sin poik­keuk­sel­li­ses­ti Venä­jäl­lä oles­ke­le­via kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia ilman min­kään­lai­sia mat­kus­tus­asia­kir­jo­ja pyr­ki­mään rajan yli Suo­meen. Asia­kir­jo­jen puut­tu­mi­nen, videot sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sekä muut havain­not ker­to­vat sel­keäs­ti, että siir­to­lai­sia ohja­taan sekä opas­te­taan pol­ku­pyö­ril­lä ja pot­ku­lau­doil­la Venä­jän viran­omais­ten toi­mes­ta koh­ti Suo­men rajaa. 
Pai­kal­li­nen jou­lu­kam­pan­ja käynnistyy

Ran­ta­poh­jas­sa käyn­nis­tyy tänään jo perin­teek­si las­ket­ta­va jou­lu­kam­pan­ja. Se kan­nus­taa esi­mer­kik­si teke­mään jou­lu­han­kin­nat pai­kal­li­ses­ti. Kam­pan­jaan sitou­tu­nut kulut­ta­ja pää­see mukaan sato­jen euro­jen arvoi­seen arvon­taan. Samal­la hän on edis­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ta elin­voi­maa ja työllisyyttä.


Kivi­nie­men kou­lus­sa tapah­tui odot­ta­ma­ton palohälytys

Jän­nit­tä­vä tilan­ne sat­tui Kivi­nie­men kou­lus­sa. Taval­li­se­na päi­vä­nä tapah­tui jotain yllät­tä­vää, kun 9.00–9.45 tun­nil­la kou­lun palo­hä­lyt­ti­met alkoi­vat soi­da kovaan ääneen kes­ken oppi­tun­nin. Oppi­laat pelas­tau­tui­vat kyl­mään ulkoil­maan urhei­lu­ken­täl­le oman luok­kan­sa kans­sa onnis­tu­nees­ti, mut­ta hämillään.