Päät­tä­jäl­tä: Itä­ra­ja kiinni!

Lauri Nikula on kiiminkiläinen Keskustan ehdokas.

Lau­ri Nikula.

Suo­meen koh­dis­tuu par­hail­laan Venä­jän masi­noi­ma hybri­dio­pe­raa­tio väli­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton avul­la. Venä­jän raja­vi­ran­omai­set pääs­tä­vät yllät­täen ja täy­sin poik­keuk­sel­li­ses­ti Venä­jäl­lä oles­ke­le­via kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia ilman min­kään­lai­sia mat­kus­tus­asia­kir­jo­ja pyr­ki­mään rajan yli Suo­meen. Asia­kir­jo­jen puut­tu­mi­nen, videot sosi­aa­li­ses­sa medias­sa sekä muut havain­not ker­to­vat sel­keäs­ti, että siir­to­lai­sia ohja­taan sekä opas­te­taan pol­ku­pyö­ril­lä ja pot­ku­lau­doil­la Venä­jän viran­omais­ten toi­mes­ta koh­ti Suo­men rajaa.

Kysees­sä ei ole lain­kaan se tilan­ne mihin kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun sopi­muk­set ja sään­nöt on luo­tu sekä tar­koi­tet­tu. Siir­to­lai­set pyr­ki­vät Suo­meen heil­le tur­val­li­ses­ta maas­ta, jol­loin läh­tö­koh­tai­ses­ti ei ole todel­lis­ta perus­tet­ta turvapaikalle.

Vas­taa­vaa hybri­di­vai­kut­ta­mis­ta on esiin­ty­nyt Puo­lan ja Val­ko-Venä­jän, Bal­tian mai­den ja Venä­jän sekä Krei­kan ja Tur­kin rajoil­la. Kaik­kial­la on kyse EU:n ulko­ra­jas­ta, kuten myös nyt Suo­men Venä­jän vas­tai­sel­la rajalla.

EU:n ja Schen­gen alu­een vapaa liik­ku­vuus perus­tuu kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen ja ulko­ra­jo­jen tehok­kaa­seen val­von­taan. Suo­mi on val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa vas­tuus­sa omas­ta kan­sal­li­ses­ta tur­val­li­suu­des­ta, mut­ta myös EU:n ja Schen­gen alu­een sisäi­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta. Vuo­si­na 2015–2016 EU:n ulko­ra­jat vuo­ti­vat ja Euroop­paan vir­ta­si yli mil­joo­na ihmis­tä täy­sin hal­lit­se­mat­to­mas­ti. Se ei saa toistua.

Val­tio­neu­vos­to teki edel­li­sen hal­li­tuk­sen päi­vit­tä­män raja­var­tio­lain tur­vin ripei­tä rat­kai­su­ja hybri­dio­pe­raa­tion pysäyt­tä­mi­sek­si sul­ke­mal­la Kaak­kois-Suo­mes­ta nel­jä raja-ase­maa. Se ei näy­tä kui­ten­kaan ilmiö­tä pysäyt­tä­vän, vaan ohjat­tu ja opas­tet­tu maa­han­tu­lo on siir­ty­nyt poh­joi­sem­mil­le raja-ase­mil­le Var­tiuk­seen ja Sallaan.

Venä­jän vai­kut­ta­mi­nen Suo­meen väli­neel­lis­te­tyn maa­han­muu­ton avul­la on ollut yksi toden­nä­köi­sim­piä ske­naa­rioi­ta Nato-hake­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Vii­me päi­vi­nä näh­dyn perus­teel­la on vält­tä­mä­tön­tä sul­kea koko itäraja.

On hyvin toden­nä­köis­tä, että Venä­jä vai­kut­taa eri kei­noin val­lit­se­vas­sa maa­il­man­po­li­tii­kan tilan­tees­sa niin kau­an kuin sii­hen anne­taan mah­dol­li­suus ja var­maan sen jäl­keen­kin. Todel­li­seen tar­pee­seen kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun ja tur­va­pai­kan hake­mi­sen voi kes­kit­tää johon­kin toisaalle.

Roh­ke­nen haas­taa apu­lai­soi­keus­kans­le­rin näke­mys­tä tur­va­pai­kan hake­mi­sen tur­vaa­mi­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ja ehdot­to­muu­des­ta kaik­kial­la ja kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Eikö oikeus­val­tiol­la ole oikeut­ta suo­jel­la itse­ään sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­man toi­min­nan edes­sä? Lai­ton­ta ja raa­kaa hyök­käys­so­taa Ukrai­nas­sa käy­vä Venä­jä sel­keäs­ti sekä tahal­laan aiheut­taa hait­taa Suo­mel­le väli­neel­lis­täen kol­man­sien mai­den kansalaiset.

Toi­von maan hal­li­tuk­sel­ta roh­keut­ta toi­meen­pan­na tar­vit­ta­vat pää­tök­set ripeäs­ti. Suo­mes­sa on osaa­vat viran­omai­set sekä toi­mi­va yhteis­työ eri viran­omais­ten välil­lä, joten haas­ta­va tilan­ne kye­tään hal­lit­se­maan, vaik­ka syy­tä onkin varau­tua sen pitkittymiseen.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen, alue­val­tuu­tet­tu, Keskusta