Yli­kii­min­ki­läi­set ihmeis­sään uuden kir­jas­to­ta­lon hank­keen suh­teen – Asuk­kaat jäi­vät han­ke­työ­ryh­män tutus­tu­mi­sen ulkopuolelle

Ylikiiminkiläiset olivat tyrmistyneitä siitä kohtelusta, jonka he hanketyöryhmältä osakseen saivat. Pelko asukastuvan ja kuntosalin kohtalosta huolettaa asukkaita, ja tämän vuoksi he haluavat tulla kuulluksi. (Kuva: Teea Tunturi)Ylikiiminkiläiset olivat tyrmistyneitä siitä kohtelusta, jonka he hanketyöryhmältä osakseen saivat. Pelko asukastuvan ja kuntosalin kohtalosta huolettaa asukkaita, ja tämän vuoksi he haluavat tulla kuulluksi. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Yli­kii­min­kiin uut­ta kir­jas­to­ra­ken­nus­ta, jon­ne siir­ret­täi­siin myös muun muas­sa kun­to­sa­li, nuo­ri­so­ti­lat ja Oulu10. Tiis­tai­na han­ke­työ­ryh­mä oli puheen­joh­ta­jan­sa Kari Räi­sä­sen joh­dol­la tutus­tu­mas­sa Yli­kii­min­gis­sä olo­suh­tei­siin ja jutut­ta­mas­sa nuoria. 

Tapah­tu­man tie­dot­ta­mi­ses­sa ollei­den epä­sel­vyyk­sien vuok­si pai­kal­le oli kokoon­tu­nut mel­ko pal­jon yli­kii­min­ki­läi­siä, joi­ta ei pääs­tet­ty osal­lis­tu­maan tutus­tu­mis­käyn­tiin, kuten ei myös­kään toi­mit­ta­jaa, jol­le pää­sy kokouk­seen oli etu­kä­teen han­ke­työ­ryh­mäs­tä luvat­tu. Ainoas­taan asu­kas­tu­van ydin­toi­mi­jat pää­si­vät kokouk­seen mukaan.

Asuk­kaat oli­vat koh­te­lus­taan käär­meis­sään, sil­lä kir­jas­to­han­ke on jo val­miik­si­kin herät­tä­nyt Yli­kii­min­gis­sä häm­men­nys­tä tar­peel­li­suu­des­taan sekä sii­tä, että asuk­kaat eivät ole mie­les­tään tul­leet kuul­luk­si riittävästi. 

Kaik­ki yli­kii­min­ki­läi­set eivät kat­so, että uuden raken­nuk­sen raken­ta­mi­nen oli­si tar­peel­lis­ta aina­kaan sii­nä muo­dos­sa, jol­lai­se­na se on tois­tai­sek­si esitetty. 

– Olem­me­ko pyy­tä­neet uut­ta raken­nus­ta? Haluam­me säi­lyt­tää tämän asu­kas­tu­van, sil­lä se on hyvä tar­pei­siim­me. Tätä taloa voi­si hyö­dyn­tää enem­män, Rei­no Hil­tu­nen kertoi.

Eri­tyi­ses­ti tyy­ty­mät­tö­myyt­tä on aiheut­ta­nut se, miten pie­ni kun­to­sa­li ja asu­kas­ti­lat suun­ni­tel­mis­sa on.

– Meil­lä on nyt kun­to­sa­li, joka on noin 200 neliön suu­rui­nen, käyt­tä­jä­ryh­miä ja yksit­täi­siä kävi­jöi­tä on pal­jon. Vuo­si­ta­sol­la kävi­jöi­tä on kaik­ki­aan noin 12 000. Ker­ral­la siel­lä saat­taa olla jopa 30 kun­toi­li­jaa. Miten ihmees­sä kaik­ki kävi­jät mah­tui­si­vat 80 neliön tilaan, jot­ka uuteen raken­nuk­seen ovat suun­nit­teil­la, kysyi Sau­li Mart­ti­la-Tor­nio.

– Eikö kau­pun­gin nyt pitäi­si pitää huol­ta hyvis­tä kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta, kun ter­veys­pal­ve­lut ovat tyys­tin lop­pu­mas­sa, huo­maut­ti Jari Miet­ti­lä.

Yli­kii­min­ki­läis­ten kes­kuu­des­sa on myös pel­ko, että nyt asu­kas­tu­pa­na toi­mi­vat enti­nen kun­nan­ta­lo uuden raken­nuk­sen myö­tä jää pois käy­tös­tä, eivät­kä kokoon­tu­mis­ti­lat enää sen jäl­keen alu­eel­la oli­si tar­peen­mu­kai­set. Myös väes­tön­suo­je­lu­ti­lo­jen riit­tä­vyys huo­les­tut­ti tilai­suu­teen saa­pu­nei­ta asuk­kai­ta. Kyös­ti Rasi kan­toi huol­ta koti­seu­tuar­kis­ton tilois­ta sekä näyttelytiloista. 

Tiis­tai-ilta sai Yli­kii­min­gis­sä vie­lä uuden kään­teen, kun han­ke­työ­ryh­mä kokouk­sen­sa lop­pu­puo­lel­la pääs­ti­kin vie­lä pai­kal­la ole­vat asuk­kaat kes­kus­te­le­maan kanssaan. 

Yli­kii­min­ki­läi­nen kes­kus­tan kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen ker­too, että toi­mi­joi­den esi­tys han­ke­työ­ryh­mäl­le on pää­piir­teis­sään sen sisäl­töi­nen, että nuo­ri­so­ti­lat ja kir­jas­to oli­si­vat kou­lun yhtey­des­sä, ja mah­dol­li­ses­ti näi­tä var­ten raken­net­tai­siin uusia tilo­ja. Asu­kas­tu­pa säi­lyi­si pai­kal­laan ja kun­to­sa­li muut­tai­si sen ala­ker­taan. Raken­nuk­sen läm­mi­tys­muo­dok­si voi­tai­siin muut­taa määlampö. 

Yli­kii­min­gin pal­ve­lui­ta yhteen kokoa­va kir­jas­to­han­ke on saa­nut alkun­sa koh­ta nel­jä vuot­ta sit­ten muun muas­sa kir­jas­ton sisäil­maon­gel­mien, nuo­ri­so­ti­lan epä­käy­tän­nöl­li­syy­den ja kun­to­sa­lin vuo­kra­ti­lois­sa sijait­se­mi­sen vuok­si. Hank­keen tavoi­te­hin­ta-arvio on noin 2,5 mil­joo­naa euroa. Täl­lä erää han­ke­työ­ryh­mä on ker­to­nut, että se pitää hank­kees­ta ylei­sö­ti­lai­suu­den tal­ven aikana.