Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen tila herät­ti keskustelua

Kiimingin seurakuntakeskus on rakennettu noin 30 vuotta sitten.Kiimingin seurakuntakeskus on rakennettu noin 30 vuotta sitten.

Tiis­tai-ilta­na Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen kokoon­tui kym­men­kun­ta ihmis­tä poh­ti­maan, mil­tä seu­ra­kun­nan toi­min­ta voi­si näyt­tää tule­vai­suu­des­sa. Puhee­nai­hee­na oli luon­nol­li­ses­ti myös 30-vuo­ti­aan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen tulevaisuus.

Tiis­tai­nen seu­ra­kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ti­lai­suus oli osa käyn­nis­sä ole­vaa Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tila­tar­ve­sel­vi­tys­tä, joka puo­les­taan kuu­luu Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män Seu­ra­kun­tien toi­min­ta­ky­ky 2026 ‑ohjel­maan. Ohjel­man tavoit­tee­na on vähen­tää yhty­män kiin­teis­tö­jen mää­rää 30 pro­sent­tia vuo­teen 2026 men­nes­sä. Tila­tar­ve­sel­vi­tyk­siä on teh­ty jokai­seen Oulun seu­dun seurakuntaan.

Seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­ja Pek­ka Syr­jä­pa­lo ker­too, että tila­tar­ve­se­li­tyk­seen kuu­lu­vat olen­nai­se­na tila­tar­peen kar­toit­ta­mi­sen lisäk­si myös seu­ra­kun­ta­koh­tai­nen toi­min­nan ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen tunnistaminen.

– Näi­tä tar­kas­te­le­mal­la osaam­me teh­dä mah­dol­li­sia inves­toin­te­ja tai pää­tök­siä perus­kor­jauk­sis­ta tai pur­ka­mi­ses­ta alue­koh­tai­ses­ti oikeal­la taval­la, tote­aa Syrjäpalo.

Tilai­suu­den kes­kus­te­lu pai­not­tui voi­mak­kaas­ti juu­ri Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen koh­ta­loon. Raken­nuk­sen sisäil­ma ei ole ollut aikoi­hin hyvä, sil­lä esi­mer­kik­si alt­ta­rin etuo­sas­sa ole­va lasi­kat­to on vuo­sien var­rel­la vuo­ta­nut vet­tä sisäl­le usei­ta ker­to­ja vuo­des­sa aiheut­taen kos­teuson­gel­mia. Tila on myös voi­mak­kaas­ti vajaa­käy­töl­lä, eikä esi­mer­kik­si niin sano­tus­sa talon­mie­hen pää­dys­sä ole juu­ri lain­kaan käyntiä.

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen remon­tin piti käyn­nis­tyä alun perin vuon­na 2017, mut­ta sitä on siir­ret­ty vuo­si vuo­del­ta eteen­päin. Nyt remont­tiin on varat­tu hie­man yli kol­me mil­joo­naa euroa rahaa vuo­sil­le 2025 ja 2026.

Kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä näki kol­me vaih­toeh­toa raken­nuk­sen tule­vai­suu­del­le. Ensim­mäi­nen oli, että odo­te­taan vie­lä muu­ta­ma vuo­si, ja teh­dään kol­men mil­joo­nan remont­ti, joka sekään ei vält­tä­mät­tä takaa tilan toi­mi­vuut­ta ja sisäil­maon­gel­mien korjaamista.

Toi­se­na vaih­toeh­to­na Nie­me­lä näki, että seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta kor­ja­taan vain muu­ta­man sadan tuhan­nen remon­til­la ilmas­toin­ti ja raken­neon­gel­mat, kuten lasi­kat­to, moni­toi­mi­sa­lin sei­nä ja kat­to sekä muo­toil­laan raken­nuk­sen ulkoa maas­to­kal­te­vuu­det kuntoon.

– Täl­lä voi­tai­siin saa­da raken­nuk­sel­le käyt­töi­kää muu­ta­ma vuo­si­kym­men lisää, Nie­me­lä toteaa.

Kol­mas vaih­toeh­to oli­si seu­ra­kun­ta­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen ja uuden pie­nem­män raken­ta­mi­nen. Nie­me­län mukaan uusi raken­nus tuli­si raken­taa 200 vuo­den elin­kaa­ren mukai­ses­ti. Vain 30 vuot­ta pai­koil­laan olleen raken­nuk­sen pur­ka­mi­nen herät­ti kui­ten­kin osas­sa ylei­söä vastustusta.

– Olen ihas­tu­nut tähän taloon ja pidän sitä hel­me­nä. Tääl­lä on val­ta­vas­ti musiik­ki­toi­min­taa ja kuo­rot har­joit­te­le­vat tilois­sa vii­koit­tain. Kyl­lä tämä remon­til­la pitää saa­da kun­toon. On aika huo­no hom­ma, että tämän tilan remon­tis­ta on lais­tet­tu vuo­sia ja muut raken­nuk­set yhty­mäs­sä ovat men­neet tämän edel­le, kuu­lui erään seu­ra­kun­ta­lai­sen puheenvuoro.

Yhtä miel­tä ylei­sös­sä oltiin sii­tä, että mikä­li seu­ra­kun­ta­kes­kus säi­lyy, on sii­tä teh­tä­vä hou­kut­te­le­vam­pi, viih­tyi­säm­pi ja moni­käyt­töi­sem­pi. Pau­li Nie­me­lä tote­aa­kin, että seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta vara­taan vain har­voin esi­mer­kik­si hää­juh­liin. Myös punai­ses­sa van­han kou­lun raken­nuk­ses­sa sijait­se­va Mon­tin sali kai­paa pikais­ta pintaremonttia.

Tit­ta Tiri poh­ti, voi­si­ko tilo­jen käyt­töä tehos­taa siir­tä­mäl­lä toi­mis­to­ti­lat toi­ses­ta raken­nuk­ses­ta samaan raken­nuk­seen seu­ra­kun­ta­sa­lin kans­sa. Hän­tä myös huo­les­tut­ti, mitä seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen uruil­le tapah­tuu, jos raken­nus­ta remon­toi­daan tai se puretaan.

– Fak­ta on, että seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta on luo­vut­ta­va tai sit­ten tilan­teel­le on teh­tä­vä jota­kin nopeas­ti. On ver­tail­ta­va, kum­pi on kan­nat­ta­vam­paa – remont­ti vai pur­ku ja uuden raken­ta­mi­nen. Jos pää­dym­me raken­ta­maan uuden tilan, se voi­si olla ilmeel­tään yhte­näi­nen kir­kon ja van­ho­jen kou­lu­jen kans­sa, Tiri pohti.

Seu­ra­kun­nan enti­nen pap­pi Arto Kou­ri poh­ti, voi­si­ko tal­via­jal­la juma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­tää seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ja kirk­ko­ra­ken­nus­ta pitää kylmänä.

– Se sääs­tö, mikä kir­kon läm­mi­tyk­ses­tä saa­tai­siin, käy­tet­täi­siin tämän raken­nuk­sen kes­tä­väk­si saat­ta­mi­sek­si. Ongel­mai­nen asun­to- ja toi­mis­to­ti­la­pää­ty voi­tai­siin sit­ten vaik­ka pur­kaa pois, Kou­ri esitti.

Pek­ka Syr­jä­pa­lo tie­dus­te­li, mitä aja­tuk­sia seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa herät­täi­si jal­kau­tu­van työn lisää­mi­nen ja vie­rais­sa tilois­sa toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen. Idea herät­ti alkuun pien­tä epä­röin­tiä. Seu­ra­kun­ta­lai­sia huo­let­ti, aset­ta­vat­ko vie­raat tilat ehto­ja ja rajoi­tuk­sia seu­ra­kun­nan perus­teh­tä­vän, kris­til­li­sen sano­man levit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Lisäk­si kai­vat­tiin kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, mis­sä tilois­sa seu­ra­kun­ta voi­si toimia.

Kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä muis­tut­taa, että vaik­ka toi­min­nan pain­opis­tet­tä siir­ret­täi­si jal­kau­tu­vam­paan toi­min­taan, niin seu­ra­kun­ta jär­jes­täi­si myös kokoa­vaa toi­min­taa omis­sa tilois­saan. Nie­me­län mukaan ver­kos­toi­tu­mi­nen ja yhteis­työ on tär­ke­ää seu­ra­kun­nal­le, sil­lä sitä kaut­ta ihmi­siä tavoi­te­taan parhaiten.

– Olem­me vuo­sien var­rel­la saa­neet eri jär­jes­töis­tä ja yhdis­tyk­sis­tä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta tar­joa­mal­la tilo­jam­me heil­le, se on myös seu­ra­kun­nan etua.

Ylei­sös­tä ehdo­tet­tiin, että voi­si­ko seu­ra­kun­ta toi­mia esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten herä­tys­liik­kei­den tilois­sa ja kehi­tel­lä samal­la yhteis­työ­tä näi­den kans­sa. Mah­dol­li­sik­si toi­mi­ti­la­vaih­toeh­doik­si esi­tet­tiin myös nuo­ri­so­seu­ran talo­ja, senio­ri­ta­lo­jen yhtei­sö­ti­lo­ja sekä kylätaloja.

Pau­li Nie­me­lä myös ajat­te­lee, että Suve­lan tilo­ja voi­tai­siin hyö­dyn­tää seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa nykyis­tä enemmän.

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan tila­tar­ve­sel­vi­tyk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua ensi kevää­nä. Lopul­li­set pää­tök­set toi­men­pi­teis­tä teh­dään yhtei­sen kirk­ko­neu­vos­ton ja ‑val­tuus­ton toi­mes­ta. Tiis­tai­ses­sa ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa esi­te­tyt aja­tuk­set saa­te­taan kirk­ko­neu­vos­ton ja ‑val­tuus­ton tiedoksi.

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le on avat­tu myös verk­ko­ky­se­ly, jos­sa voi ker­toa näke­myk­si­ään seu­ra­kun­nan näke­myk­siä tilois­ta ja toi­min­nas­ta. Kyse­ly on avoin­na 14.12. asti, ja aktii­vi­sin kes­kus­te­luun osal­lis­tu­ja ja par­haak­si äänes­te­tyn idean kek­si­jä palkitaan.

Verk­ko­ky­se­ly löy­tyy osoit­tees­ta www.oulunseurakunnat.fi/tilakysely.