Jää­lin ostos­kes­kuk­sen piha-alu­een raken­nus­työt val­mis­tu­vat myö­häs­sä – K‑supermarketin kaup­pias kuvai­lee urak­kaa pit­kit­ty­neek­si farssiksi

Jää­lin­rai­tin raken­nus­työt ostos­kes­kuk­sen alu­eel­la ovat alku­pe­räi­ses­tä aika­tau­lus­ta myö­häs­sä yli kak­si kuu­kaut­ta. Kaup­piai­den ja asiak­kai­den her­mo­ja koe­tel­leet, var­si­nai­set raken­nus­työt alkoi­vat juhan­nuk­sen jäl­keen ja val­mis­ta piti olla syys­kuun 21. päi­vään men­nes­sä. Koko Jää­lin­rai­tin alu­een ensim­mäi­sen vai­heen katu­jen ja vesi­huol­lon sanee­raus tulee olla koko­naan val­mis 5.7.2023.

Lue lisää

Nos­tal­gi­aa

Kii­tos yli­kii­min­ki­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le Sam­po Kaik­ko­sel­le. Hän nos­ti jokin aika sit­ten sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esil­le Yli­kii­min­gin kun­nan van­hat net­ti­si­vut ajal­ta ennen kuntaliitosta.…


Las­ten tai­det­ta näyttelyssä

Tai­de­kou­lun kuva­­tai­­de- ja käsi­työ­ryh­mien näyt­te­ly on esil­lä Nät­te­po­ris­sa.  Luon­­to­­ni-nimeä kan­ta­va näyt­te­ly esit­te­lee 7–13-vuotiaiden oppi­lai­den tai­dok­kai­ta teok­sia ympä­ris­tös­täm­me ja mie­len­mai­se­mis­taan. Esillä…


Kii­min­gin Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin GoArctic

Kii­min­gin yrit­tä­jien Vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tiin Go Arc­tic Oy. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n mukaan tämän vuo­den valin­nas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen, että tapah­tu­ma- ja mat­kai­lua­lal­la toi­mi­van yri­tyk­sen kas­vusuun­ta on jat­ku­nut posi­tii­vi­se­na alaa kovas­ti koh­del­leen koro­na-ajan jäl­keen ja, että yri­tys­tä luot­saa­vat vah­vat ja roh­keat naisyrittäjät.


Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoi­ra­kou­lua ren­nol­la meiningillä

Jen­ni Iso­nie­mi aloit­ti Mar­tin­nie­mes­sä koi­ra­kou­lun, johon voi osal­lis­tua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kaik­ki koi­ra­no­mis­ta­jat koi­ri­neen. “Mart­ti­lais­ten koi­ra­kou­lu” alkoi rei­lu kuu­kausi sit­ten Vers­tas­mut­kan park­kia­lu­eel­la ja maa­nan­tai­na oltiin ensim­mäis­tä ker­taa uudes­sa pai­kas­sa päi­vä­ko­din piha-alueella. 

Koi­ra­kou­lua käy­dään ren­nol­la mei­nin­gil­lä ja tree­nit perus­tu­vat vapaa­eh­toi­suu­teen. Osal­lis­tu­mis­mak­su­ja tai sitou­tu­mis­ta ei ole, vaan mukaan voi tul­la sil­loin kuin sopii.Iihin laa­di­taan lii­kun­ta­paik­ko­jen suunnitelma

Iihin laa­di­taan ensi vuon­na lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­ni­tel­ma, päät­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta. Suun­ni­tel­mas­sa rat­kais­taan tule­vien lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­teet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että suun­ni­tel­man lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.