Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Haukiputaan seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalissa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys, joka sai 43,4 prosenttia äänistä, ja 6 paikkaa seurakuntaneuvoston 14 paikasta.Haukiputaan seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalissa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys, joka sai 43,4 prosenttia äänistä, ja 6 paikkaa seurakuntaneuvoston 14 paikasta.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja kun­kin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta päät­tä­vä seu­ra­kun­ta­neu­vos­to. Näi­hin molem­piin valit­tiin edus­ta­jat nyt käy­dyis­sä kak­sis­sa vaa­leis­sa. Oulun seu­ra­kun­tien yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to päät­tää seu­ra­kun­tayh­ty­män talous­ar­vios­ta, kir­kol­lis­ve­ron suu­ruu­des­ta, raken­nus­hank­keis­ta ja suu­rim­mis­ta avus­tuk­sis­ta. Kirk­ko­val­tuus­to jakaa seu­ra­kun­ta­työ­hön käy­tet­tä­vät varat seu­ra­kun­tien kes­ken. Oulun seurakuntayhtymän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus