Nos­tal­gi­aa

Kii­tos yli­kii­min­ki­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le Sam­po Kaik­ko­sel­le. Hän nos­ti jokin aika sit­ten sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esil­le Yli­kii­min­gin kun­nan van­hat net­ti­si­vut ajal­ta ennen kun­ta­lii­tos­ta. Har­mi, että aivan kaik­ki sivut siel­lä eivät enää toi­mi, mut­ta pal­jon se tar­jo­si muka­vaa ja osin ei niin muka­vaa luettavaa.

Vuon­na 2008 Oulun kau­pun­ki ja Yli­kii­min­gin kun­ta kehit­ti­vät uuden maa­seu­tu­mai­sen kau­pun­gin­osan tule­vai­suut­ta koval­la tohi­nal­la. Käyn­nis­sä oli maa­seu­tua­luei­den kehit­tä­mis- ja mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man laa­din­ta. Aja­tel­tiin, että vuo­den 2009 alus­ta alkaen uudes­sa Oulus­sa oli­si laa­ja har­vaa­na­sut­tu maa­seu­tu­mai­nen ja maa­seu­tue­lin­kei­noi­hin nojau­tu­va alue — Yli­kii­min­gin kaupunginosa.

Maa­seu­tuoh­jel­man tavoit­teek­si pel­kis­tet­tiin, että maa­seu­dul­la vah­vis­tuu aktii­vi­nen, kehit­tä­mis­myön­tei­nen ilma­pii­ri ja maa­seu­dun mer­ki­tys ja veto­voi­ma osa­na kau­pun­kia koros­tuu entisestään.

Aah, kuu­los­taa­pa niin upeal­ta ja tun­nel­mal­li­sel­ta. Me kaik­ki kui­ten­kin tie­däm­me, mitä sit­ten tapah­tui. Eipä vah­vis­tu­nut ilmapiiri.

Yli­kii­min­ki kuvai­li kun­ta­lii­tok­sen lähel­lä olles­sa itse­ään näin: Vuo­den 2009 alus­ta Oulun kau­pun­kiin liit­ty­vä Yli­kii­min­ki on luon­non­lä­hei­nen kun­ta Oulun kupees­sa. Yli­kii­min­ki­läis­ten luon­tai­se­tui­na ovat ystä­väl­li­nen ilma­pii­ri sekä per­he- ja lap­si­lä­hei­set pal­ve­lut. Ter­vey­den­huol­to- ja päi­vä­hoi­to­pal­ve­lut toi­mi­vat suju­vas­ti, kou­lu­ver­kos­to on hyvä ja jokai­nen löy­tää itsel­leen par­hai­ten sopi­van kou­lu­tus­väy­län. Tila­vat ton­tit tar­joa­vat viih­tyi­sän asuinympäristön.

Ja mis­sä ollaan nyt? Mitä yli­kii­min­ki­läi­set täs­tä ajat­te­le­vat? Vie­lä­kö se ahdis­taa, että vuon­na 1867 perus­tet­tu kun­ta noin vain lak­kau­tet­tiin vai joko ollaan onnel­li­sia oululaisia?