Kulut­ta­jat syn­kis­te­li­vät marraskuussa

Kulut­ta­jien luot­ta­musin­di­kaat­to­rin sal­do­lu­ku oli ‑16,9 mar­ras­kuus­sa 2022, kun se loka­kuus­sa oli ‑17,6 ja syys­kuus­sa ‑18,3. Nämä kol­me luke­maa ovat Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan mit­taus­his­to­rian 1995–2022 hei­koim­mat. Vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa luot­ta­musin­di­kaat­to­ri sai arvon 1,2. Indi­kaat­to­rin pit­kän ajan kes­kiar­vo on ‑2,0. Tie­dot perus­tu­vat Tilas­to­kes­kuk­sen kulut­ta­jien luot­ta­mus­tut­ki­muk­seen, johon vas­ta­si 1.–17. mar­ras­kuu­ta 1 002 Suo­mes­sa asu­vaa henkilöä.“Nyt se talo kyl­lä ehtii palaa”

Otsi­kon lausah­duk­sel­la kom­men­toi­tiin Kui­va­nie­men Päi­vä paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­mas­sa palo­kun­nan nuo­ri­so-osas­toon kuu­lu­van Lee­vi Hei­ni­kos­ken yri­tys­tä solah­taa pelas­ta­jan pukuun minuu­tis­sa, kysei­sen ajan sisäl­lä kun tuli­si toi­men toteu­tua. Lee­vin tapauk­ses­sa puku oli kyl­lä­kin sen ver­ran rei­lul­la kas­vun­va­ral­la varus­tet­tu, että asun koko han­ka­loit­ti puke­mis­ta ja takin veto­ket­ju­kin juut­tui. Val­mis­ta tuli sil­ti alle kah­des­sa minuutissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yri­tys­ten joh­ta­mi­ses­sa kehitettävää

Monel­la alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la. Haluk­kuut­ta mää­rä­tyil­le aloil­le ei enää ole. Syyt ovat moni­nai­set, on pit­kät työ­vuo­rot, työ­pai­kan ilma­pii­ri jopa työn­te­ki­jän työn arvos­tuk­sen puu­te. Yri­tys, joka panos­taa työn­te­ki­jöi­den työ­oloi­hin ja työ­pai­kal­la viih­ty­vyy­teen, tulee jat­kos­sa­kin menestymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rie­mas­tut­ta­van epä­mu­ka­va jouluelokuva

Kan­san­omai­sis­ta, mut­ta aja­tuk­sel­li­sis­ta kome­diois­taan tun­net­tu Taru Mäke­lä (Varas­to) on teh­nyt pik­ku­jou­luse­son­gil­le uuden elo­ku­van. Ohjaa­jan edel­li­sen, hyvin menes­ty­neen elo­ku­van Täy­del­li­nen jou­lu (2019) hen­ki­nen jat­ko-osa Kul­kuset kul­kuset ker­too jäl­leen yhdes­tä totaa­li­ses­ti pie­leen mene­väs­tä suurperhejoulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suu­ri huma­nis­ti on poissa

Poh­jo­lan Opis­ton ensim­mäi­nen reh­to­ri Saka­ri Kiu­ru on jät­tä­nyt maal­li­sen vael­luk­sen 96-vuo­ti­aa­na. Riip­pu­mat­ta pit­kä­ai­kai­ses­ta sai­rau­des­taan muis­ti aina elä­mä­ni­loi­nen kan­san­si­vis­tys­mies ja huma­nis­ti vie­lä lop­pu­ke­sän puhe­lin­kes­kus­te­lus­sam­me kysel­lä ”Hau­ki­pu­taan kuu­lu­mi­sia”, kuten hän asian ilmaisi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ku­taan

Tämä leh­ti on mar­ras­kuun ajak­si käyn­nis­tä­nyt hie­non lii­kun­ta­tem­pauk­sen. Sii­nä ei ole ikä- eikä pai­no­ra­joi­tuk­sia, vaan yhtei­nen sar­ja vau­vas­ta vaariin.Läh­tö­lau­kaus Vir­pi­nie­men kehittämiselle

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin kes­kuk­sek­si on tar­koi­tus saa­da käyn­tiin ensi vuon­na. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja Busi­ness Oulu lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta mer­kit­si­vät tie­dok­si Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jota esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le hyväksyttäväksi.