Jää­lin ostos­kes­kuk­sen piha-alu­een raken­nus­työt val­mis­tu­vat myö­häs­sä – K‑supermarketin kaup­pias kuvai­lee urak­kaa pit­kit­ty­neek­si farssiksi

Jäälinraitin pitkäksi venynyt remontti on haitannut Jäälin ostoskeskuksen yrittäjien liiketoimintaa. K-supermarket Jääli aikoo viikon 49 lopulla viettää remontin loppumisen kunniaksi juhlia ainakin kahvittelun ja makkaranpaiston merkeissä. (Kuva: Teea Tunturi)Jäälinraitin pitkäksi venynyt remontti on haitannut Jäälin ostoskeskuksen yrittäjien liiketoimintaa. K-supermarket Jääli aikoo viikon 49 lopulla viettää remontin loppumisen kunniaksi juhlia ainakin kahvittelun ja makkaranpaiston merkeissä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­lin­rai­tin raken­nus­työt ostos­kes­kuk­sen alu­eel­la ovat alku­pe­räi­ses­tä aika­tau­lus­ta myö­häs­sä yli kak­si kuu­kaut­ta. Kaup­piai­den ja asiak­kai­den her­mo­ja koe­tel­leet, var­si­nai­set raken­nus­työt alkoi­vat juhan­nuk­sen jäl­keen ja val­mis­ta piti olla syys­kuun 21. päi­vään men­nes­sä. Koko Jää­lin­rai­tin alu­een ensim­mäi­sen vai­heen katu­jen ja vesi­huol­lon sanee­raus tulee olla koko­naan val­mis 5.7.2023.

Ouun kau­pun­gin raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Jari Val­ta­nen ker­too, että vii­väs­tyk­sil­le on usei­ta eri syitä.

– Vali­tet­ta­vas­ti täs­sä ura­kas­sa on usean eri vai­ku­tuk­sen yhteis­sum­ma­na muo­dos­tu­nut vali­tet­ta­van pit­kä vii­väs­tys alu­een töi­hin. Esi­mer­kik­si tämän vuo­den aika­na ura­koin­nin mate­ri­aa­lei­hin ja kus­tan­nuk­siin on ollut pal­jon vai­kut­ta­via teki­jöi­tä, joi­ta ei ole voi­tu enna­koi­da. Ura­kan osal­ta vii­väs­tyk­sen vai­ku­tuk­set tulee kui­ten­kin vie­lä tar­kas­tel­la erik­seen ja etsiä kei­no­ja, joil­la vas­taa­via tilan­tei­ta ei sat­tui­si, Val­ta­nen sanoo.

Hänen mukaan­sa ura­koit­si­jan eli Sää­vä­lät Oy:n kans­sa on nyt sovit­tu, että ostos­kes­kuk­sen koh­dan työt saa­daan teh­tyä siten, että alue voi­daan ottaa ylei­sel­le lii­ken­teel­le käyt­töön ensi viikolla.

– Alu­eel­le jää töi­tä teh­tä­väk­si vie­lä tal­ven jäl­keen lähin­nä sel­lais­ten töi­den osal­ta, joi­ta ei tal­viai­kaan voi tehdä.

K‑Supermarket Jää­lin kaup­pias Hen­ri Karp­pi­nen ker­too, että alu­een yrit­tä­jät ovat jou­tu­neet täs­sä ikä­väs­ti sijais­kär­si­jän roo­liin ura­kan venyessä.

– Alun­pe­rin meil­le ker­rot­tiin, että urak­ka on val­mis 21.9. Sen ajan­koh­dan lähel­lä häly­tys­kel­lot alkoi­vat soi­da mie­les­sä­ni, ja aloin kysel­lä, mikä tilan­ne on. En saa­nut vas­tauk­sia tai aika­tau­lu­ja sel­vil­le. Yhtey­den­pi­to muo­dos­tui hyvin yksipuoliseksi.

Karp­pi­nen ei oli­si usko­nut, että tämä kau­pan edus­tal­la käy­nyt fars­si venyy 2,5 kuu­kau­des­ta yli 4 kuu­kau­den mittaiseksi.

– Tämä on ras­san­nut mei­dän lisäk­sem­me myös asiak­kai­tam­me. Se on vai­kut­ta­nut sel­väs­ti asia­kas­mää­riin. Olem­me saa­neet pal­jon palau­tet­ta, joka on koh­dis­tu­nut ajoit­tain mei­hin­kin, vaik­ka tähän katu­re­mont­tiin meil­lä ei ole muu­ta osaa eikä arpaa kuin että se vali­tet­ta­vas­ti sijait­see mei­dän etuo­ven edes­sä ole­val­la kadul­la. Olem­me jou­tu­neet tämän vii­väs­tyk­sen sijais­kär­si­jöik­si, Karp­pi­nen kuvailee.

Hänen mukaan­sa heil­le on nyt luvat­tu, että 5.12. pitäi­si lii­ken­teen kul­kea kau­pan pihaan taas enti­seen tapaan.

– Kau­pun­gin toi­min­ta ja ura­kan vii­väs­ty­mi­nen ei ole todel­la­kaan tuke­nut mei­dän lii­kei­de­aam­me, jos­sa yri­täm­me teh­dä kau­pas­sa asioin­nis­ta help­poa, nope­aa ja kivaa, Karp­pi­nen päättää.

Jää­lin ostos­kes­kuk­sen edus­tal­le raken­ne­taan muun muas­sa pal­jon eri­lai­sia kive­ty­sa­luei­ta, muun muas­sa gra­niit­ti­ki­ves­tä teh­ty­jä nop­pa- ja nupu­ki­veyk­siä sekä beto­ni­ki­veyk­siä eri­tyyp­pi­sis­tä beto­ni­ki­vis­tä. Koh­dal­le on uusit­tu myös katu­va­lais­tus sekä hule­ve­si­vie­mä­ri ja on raken­net­tu myös säh­kö- ja tietoliikennekaapelointeja.

– Alu­een suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu, että sade­ve­siä imey­tyi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon maa­pe­rään, joten raken­teet läpäi­se­vät vet­tä huo­mat­ta­vas­ti parem­min, kuin asfalt­ti­pin­ta, Jari Val­ta­nen sanoo.

Hän pahoit­te­lee niin raken­ta­mi­ses­ta kuin sen vii­väs­tyk­ses­tä alu­een yri­tyk­sil­le aiheu­tu­nut­ta haittaa.