Ala­ky­län kou­lu on muka­na inves­toin­tioh­jel­mas­sa – Sivis­tys- lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko kam­ma­taan läpi tule­val­la valtuustokaudella

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kis­ti tiis­tai­na talous­ar­vion vuo­del­le 2022. Hän luon­neh­ti Oulun talou­den tilan­net­ta vakaak­si, mut­ta näky­miä myös huolestuttavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oma putiik­ki, unel­ma ja elämäntapa

Sir­pa Hie­ta­la on luot­san­nut Lah­ja­ta­va­ra & Luon­tais­tuo­te Putiik­kia Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tiel­lä 15 vuotta.

– Aika tun­tuu vain muu­ta­mal­ta vuo­del­ta, sil­lä niin läheis­tä ja rakas­ta on tämä työ, jota saan teh­dä täy­del­lä sydä­mel­lä. Koen putii­kin­pi­don elä­mä­ta­vak­si, sil­lä täs­sä “aar­re­ai­tas­sa” kaik­ki on mie­luis­ta. Asiak­kaat ovat iha­nia ja koen arvok­kaak­si voi­des­sa­ni pal­vel­la ja aut­taa heitä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yksin yrit­tä­vät sai­vat työyh­tei­sön – Talol­li­nen kau­neut­ta ja hyvinvointia

Iin Val­ta­rin­tiel­lä sijait­se­vas­ta enti­ses­tä pos­tin talos­ta on kesän ja syk­syn mit­taan muo­tou­tu­nut Kau­neus- ja hyvin­voin­ti­ta­lo. Saman katon alla on nyt kah­dek­san kau­neus- ja hyvin­voin­tia­lan yritystä. 

Kaik­ki sai alkun­sa alku­vuo­des­ta, kun iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to vuo­kra­si talos­ta tilat Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sel­leen. Hän vetää ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja sekä tar­jo­aa val­men­nus­ta sekä ryh­mil­le että yksit­täi­sil­le hen­ki­löil­le. Nyt koro­na­ti­lan­teen rau­hoi­tut­tua myös esi­mer­kik­si tilaus­tun­nit vir­kis­tys­päi­viin ovat jäl­leen kysyttyjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­jas­tin­päi­vä on nyt joka päivä

Val­ta­kun­nal­lis­ta hei­jas­tin­päi­vää vie­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na. Päi­vän kun­niak­si Mar­tin­nie­men koti­kou­lu­toi­mi­kun­ta­lai­set jakoi­vat yhdes­sä kou­lun oppi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen edus­ta­jien kans­sa hei­jas­ti­met kai­kil­le kou­lun oppilaille.

Hei­jas­ti­mien jaka­jat huo­ma­si­vat, että hei­jas­ti­met ilah­dut­ti­vat saa­ji­aan. Kos­ka jaos­sa oli eri yri­tys­ten jaka­mia eri­nä­köi­siä hei­jas­ti­mia, teh­tiin niis­tä myös vaih­to­kaup­paa kou­lun portilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Enti­set nuo­ret kool­la Iissä

Kut­sua saa­pua entis­ten nuor­ten nuok­ka­ril­le nou­da­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na kii­tet­tä­väs­ti. Iisi-aree­nan nuo­ri­so­ti­la täyt­tyi K65-tapah­tu­mas­sa. Liik­kel­lä oltiin keven­ty­nein mie­lin, kun koro­na­ra­joi­tuk­set ovat vii­mein hie­man höllentyneet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jolos­joes­sa on ainek­sia parem­mak­si joeksi

Jolos­joen kun­nos­ta­mi­seen täh­tää­viä toi­men­pi­tei­tä on teh­ty jo usean vuo­den ajan. Kun­nos­tus­tar­ve­sel­vi­tys val­mis­tui vuon­na 2018, ja sii­nä arvioi­tiin kun­nos­tus­tar­vet­ta ole­van 59 koh­tees­sa. Suu­rin osa näis­tä kos­kee perat­tu­jen kos­kien ennal­lis­ta­mis­ta. Tämän vuo­den aika­na Kii­min­ki­jo­ki ry:n aloit­tees­ta on teh­ty kuor­mi­tus­sel­vi­tys­tä sekä kos­ki­kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa, joka val­mis­tui vas­ti­kään. Par­hail­laan kun­nos­ta­mi­sel­la las­ke­taan hin­ta­lap­pua, jot­ta rahoi­tus­ta voi­daan läh­teä eri hank­keil­le hakemaan. 


Ollin­kor­peen suun­ni­tel­laan nyt kym­me­nen voi­ma­lan tuulipuistoa

Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mäs­sä Ollin­kor­ven tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on kym­me­nen tuu­li­voi­ma­laa. Alu­eel­le suun­ni­tel­tiin alun perin jopa 63 voi­ma­lan puistoa. 

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa tar­kas­tel­tiin 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan han­ke­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­mis­te­luai­neis­tos­ta saa­tiin 24 lausun­toa ja 126 mie­li­pi­det­tä. Niis­sä koros­tui tar­ve sup­peam­mal­le han­ke­vaih­toeh­dol­le, joka tukeu­tui­si riit­tä­väs­ti maa­kun­ta­kaa­van tuulivoimaratkaisuun. 


Perin­ne­lei­von­taa Yli-Iissä

Yli-Iin Mar­tat jär­jes­ti juu­ri­lei­pä­kurs­sin, jos­sa tum­man juu­ri­lei­vän ohel­la toi­me­li­aat nai­set lei­poi­vat myös monen­lais­ta ries­kaa sekä peru­na- ja kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Lohi­keit­to­kin val­mis­tui päi­vän ruu­ak­si sii­nä sivussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Euroo­pan komis­sio: Lou­hin­ta hei­ken­tä­nyt suo­luon­toa Vasikkasuolla

Euroo­pan komis­sio on anta­nut pit­kään odo­te­tun lausun­non Vasik­ka­suon lou­hok­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta. Komis­sion näke­myk­sen mukaan kal­lio­ki­viai­nek­sen otto on hei­ken­tä­nyt Kum­mun­lam­pien-Uiku­lan­jär­vien Natu­ra 2000 ‑alu­een suo­luon­toa. Vasik­ka­suon lou­hos sijait­see Jää­lis­sä noin 15 kilo­met­rin pääs­sä Oulun kau­pun­gin keskustasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mai­nin­gin Maku kotiu­tui Kuivaniemelle

Vuo­si sit­ten Kui­va­nie­mel­lä aloit­ta­nut elin­tar­vi­kea­lan yri­tys Mai­nin­gin Maku muut­taa ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa. Uuteen toi­mi­pis­tee­seen siir­tyy Mai­nin­gin Maun lisäk­si yrit­tä­jä Sti­na Berg­ma­nin aiem­min Kemis­sä toi­mi­neen Lah­jan Paik­ka ‑yri­tyk­sen tuotteet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus