Soi­van luen­non kaut­ta koh­ti Syyssoittoa

Sofia Waltzer nuot­ti­kir­ja, Vep­sän nuot­ti­kir­ja sekä Oulun seu­dun purp­pu­ri ja oulu­lai­sia lau­lu­ja ‑nuot­ti­tal­len­ne ovat värit­tä­neet Iin Lau­lu­pe­li­man­nien esi­tyk­siä vii­me vuo­si­na. Lau­lu­pe­li­man­nien jär­jes­tä­mäl­lä soi­val­la luen­nol­la Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa saa­tiin kuul­la sekä nuot­ti­kir­jo­jen sisäl­tä­miä sävel­miä että ryh­män tai­teel­li­sen joh­ta­jan Unto Kukan ker­to­mia tie­to­ja ja tari­noi­ta kap­pa­lei­den ja nuot­tien taus­tois­ta. Lisäk­si soi­va luen­to lähe­tet­tiin suo­ra­na IiVi­sios­sa, ja tal­len­ne on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa myös youtubessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kol­men vuo­si­kym­me­nen edes­tä runo­ja yksiin kansiin

Pate­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va Timo Barck on kir­joit­ta­nut runo­ja jo 90-luvun alus­ta läh­tien. Runo­ja hän on kir­joit­ta­nut jo yli 300, ja nyt noin kol­mas­osa niis­tä on pääs­syt kir­jan kan­sien väliin, kun Barck yhdes­sä hau­ki­pu­taa­lai­sen Kari Hol­man kans­sa on jul­kais­sut Pol­ku elä­mään ‑nimi­sen runo­teok­sen. Hol­ma sel­ko­suo­men­si, kuvit­ti ja tait­toi teok­sen. Teos on Hol­mal­le ensim­mäi­nen, jos­sa hän toi­mii kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na toiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­han Bon­din pit­kät jäähyväiset

Maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia on mou­ka­roi­nut elo­ku­va-alaa jo pian parin vuo­den ajan. Tun­ne­lin pääs­sä näkyy kui­ten­kin vih­doin valoa, kun vii­mei­set­kin ylei­sö­ra­joi­tuk­set pois­tu­vat elo­ku­va­teat­te­reis­ta loka­kuun alus­sa. Tus­kin mikään elo­ku­va sopii juh­lis­ta­maan tätä parem­min kuin har­taas­ti odo­tet­tu uusi James Bond ‑agent­ti­seik­kai­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kiusaa­mi­nen on vaka­va ja iso ongel­ma kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä! Mik­si TV ruok­kii täl­lais­ta naureskelu‑, ivaus- ja pilk­kaus­kult­tuu­ria pri­me­ti­mes­sa esim. Soh­va­pe­ru­nat-ohjel­mas­sa. Sii­nä höris­tään ja lauo­taan kom­ment­te­ja poi­mi­tuis­ta TV-ohjel­mien koh­tauk­sis­ta, jot­ta kat­so­jat saa­vat taas arvos­tel­la ja nau­res­kel­la sekä koh­tauk­sia että sohviksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus