Kesä yllät­ti hau­ki­pu­taa­lai­sen mat­kai­lu- ja ravin­to­la-alan yrit­tä­jät – Koti­maan mat­kai­lu nousee uusiin lukemiin

Mat­kai­lun kulu­tus jää Majoi­tus- ja Ravin­to­la­pal­ve­lut ry:n tie­dot­teen mukaan tänä vuon­na edel­leen noin 30–40 pro­sent­tia pan­de­mi­aa edel­tä­nees­tä tasos­ta. Arviot kulu­tuk­sen vähe­ne­mi­ses­tä ovat viik­ko­jen kulues­sa muut­tu­neet hil­jal­leen opti­mis­ti­sem­mik­si, sil­lä koti­maan mat­kai­lu vil­kas­tui kesän aikana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha hal­ko­va­ja savu­na ilmaan

Kui­va­nie­men palo­kun­ta­nuo­ret kokoon­tui­vat lau­an­tai­na puo­li kah­den aikaan paloa­se­mal­le. Tun­nel­ma oli hie­man jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va sen suh­teen, mitä päi­vän aika­na oikein tapah­tuu. Alkusa­no­jen jäl­keen nuo­ret nousi­vat paloau­toi­hin ja mat­ka koh­ti Kui­va­nie­men Pan­kin­nok­kaa alkoi.


Bach-ohjel­ma Iin kirkossa

Pia­no­tai­te­li­ja Jou­ni Some­ron val­mis­ta­ma Bach-ohjel­­ma Bach to You kuul­laan Iin kir­kos­sa tiis­tai­na 5.10. kel­lo 19. Bach-ohjel­­ma esit­te­lee sävel­tä­jä­mes­ta­rin musiik­kia poikkeuksellisen…


Iis­sä on edel­leen pula var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta – Lies­har­jun päi­vä­ko­dil­le rahoi­tus, Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu etenee

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na päi­vä­ko­ti­toi­min­taan täl­le vuo­del­le 127 200 euron lisä­ra­hoi­tuk­sen ja 14 400 euron lisäyk­sen tuot­toi­hin. Lisä­ra­hoi­tus tar­vit­tiin, kos­ka kun­ta aloit­ti syys­kuun alus­sa var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan Lies­har­jus­sa Harjuntähti-yksikössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tys menossa

Iin kun­nas­sa on menos­sa osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin finaa­li­ää­nes­tys 4.10. saakka.

Kun­ta­lai­set ovat ehdot­ta­neet ideoi­ta, jot­ka paran­ta­vat asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhtei­söl­li­syyt­tä, elin­voi­maa tai viih­ty­vyyt­tä. Kun­ta on varan­nut ideoi­den toteut­ta­mi­seen 20 000 euroa. 


Kun­nan­joh­ta­ja patis­taa iiläi­siä ehdok­kaak­si aluevaaleihin

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va toi­voo, että ensi tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä alue­vaa­leis­sa oli­si iiläi­seh­dok­kai­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­ee­seen yhdis­te­tään alu­een nykyi­set 19 sote-orga­­ni­­saa­­tio­­ta ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suden­rau­dat-romaa­ni vie aika­mat­kal­le traa­gi­siin tositapahtumiin

Päi­vi Ala­sal­mi: Sudenraudat

Gum­me­rus 2021, 408 sivua

Romaa­ni on myös äänikirjana,

luki­jan Han­na­mai­ja Nikander

Päi­vi Ala­sal­mel­ta on ilmes­ty­nyt syk­syl­lä uutuus­kir­ja, his­to­rial­li­nen romaa­ni Suden­rau­dat. Kir­ja perus­tuu traa­gi­siin tosi­ta­pah­tu­miin, jois­sa yksi susi tai susi­pa­ri sur­ma­si 22 las­ta Turun seu­dul­la 140 vuot­ta sit­ten 1880-luvulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun poh­ja­ve­si­han­ke odot­taa edel­leen AVI:n päätöstä

Oulun kau­pun­gin Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­han­keen täy­den­net­ty lupa­ha­ke­mus on ollut Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton odo­tus­ti­las­sa jo pari­sen vuot­ta. AVI:n pää­tös­tä on odo­tet­tu jo vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­ta, mut­ta alu­een isot ja laa­ja-alai­set teh­das­hank­keet lupa­pro­ses­sei­neen ovat siir­tä­neet kau­pun­gin hanketta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus