Rant­sik­ka: MOK-viik­ko Län­si­tuu­len koululla

Mok-viikko tarjosi isoille ja pienille liikuntaa, teatteria ja monenmoista tekemistä sekä hiukan herkkujakin.

MOK-viik­ko, eli monia­lai­nen oppi­mis­ko­ko­nai­suus, tut­ta­val­li­sem­min pro­jek­tiop­pi­mis­viik­ko, on viik­ko, jol­loin oppi­laat opis­ke­le­vat laa­ja-alai­ses­ti jota­kin tiet­tyä aihet­ta. Vii­kon tavoit­tee­na on oppia ymmär­tä­mään pää­tet­tyä aihet­ta ja tut­kia sitä itse­näi­ses­ti pie­nis­sä ryh­mis­sä. MOK-vii­kon aihee­na oli aut­taa mei­tä kasi­luok­ka­lai­sia ja eskarilaisia.

Mei­dät oli jaet­tu kuu­den hen­gen ryh­miin, jot­ka oli­vat koti­ta­lou­den, musii­kin, kuvaa­ma­tai­don, lii­kun­nan, teat­te­ri sekä sadut ja lei­kit ryh­miin. Maa­nan­tai­na kävim­me jokai­nen ryh­mä por­ras­te­tus­ti vir­kis­tä­väl­lä käve­lyl­lä ja ren­tou­tu­mas­sa salis­sa. Tämän jäl­keen suun­nit­te­lim­me pie­nil­le eska­ri­lai­sil­le omaa leik­ki- ja peli­huo­net­ta, jos­sa voi­si pela­ta muis­ti­pe­le­jä, musiik­ki­tuo­li-peliä, her­ne­sä­kin heit­toa sekä kuun­nel­la tari­noi­ta ja kei­la­ta. Koti­ta­lou­des­sa suun­ni­tel­tiin tar­joi­lua ja ruo­kiin liit­ty­viä asioi­ta. Lii­kun­nas­sa teh­tiint lii­kun­ta­ra­taa ja Power­point-esi­tys­tä. Kuvaa­ma­tai­dos­sa teh­tiin nuk­ke­teat­te­riin sei­niä ja maa­la­si­vat ja piir­si­vät nii­hin. Musii­kis­sa lap­set aloit­ti­vat suun­nit­te­le­mal­la luo­kan tee­maa ja aloit­ta­mal­la suun­nit­te­le­maan lau­luun liit­ty­viä soit­ti­mia. Teat­te­ri­ryh­mä teki teat­te­riin liit­ty­viä sano­ja ja aloit­ti­vat nuk­ke­jen teon.

Tiis­tai­na sadut ja lei­kit ryh­mä val­mis­te­li ja askar­te­li pelei­hin liit­ty­viä koris­tei­ta. Koti­ta­lou­den ryh­mä kävi kau­pas­sa osta­mas­sa aine­so­sia ja lei­poi maren­ke­ja, suklaa­muf­fi­ne­ja, mok­ka­pa­lo­ja ja kor­va­puus­te­ja. Teat­te­ri­ryh­mä val­mis­te­li nuk­ke­ja ja repliik­ke­jä esi­tys­tä var­ten. Musii­kin ryh­mä kek­si las­ten lau­lui­hin liit­ty­viä soit­ti­mia ja teki vii­dak­koa. Kuvaa­ma­tai­don ryh­mä maa­la­si lop­puun sei­nät aut­taen teat­te­ri­lai­sia. Lii­kun­nan ryh­mä ideoi lii­kun­ta­ra­taa, joka tuli­si liikuntasaliin.

Kes­ki­viik­ko aloi­tet­tiin ja syö­tiin aamu­pa­laa. Me val­mis­te­lim­me asu­ja ja teim­me val­miik­si huo­neem­me. Lii­kun­nan ryh­mä teki lii­kun­ta­sa­lin val­miik­si. Koti­ta­lou­den ryh­mä teki aamu­pa­lan kai­kil­le ryh­mil­le. Kuvaa­ma­tai­don ryh­mä vei sei­nät teat­te­ri­lai­sil­le. Teat­te­ri­ryh­mä teki teat­te­rin val­miik­si. Me teim­me oman huo­neem­me loppuun.

Tors­tai­na eska­ri­lai­sem­me tuli­vat kou­lul­le. Koti­ta­lou­den ryh­mä antoi pik­kui­sil­le jäl­ki­ruo­kia. Musii­kin luok­ka soit­ti lau­lu­ja. Teat­te­ri esit­ti teat­te­rie­si­tyk­sen pie­nil­le. Me jär­jes­tim­me heil­le ohjel­maa. Kuvaa­ma­tai­don ryh­mä teki teat­te­ri ryh­mäl­le taka­sei­niä. Tors­tai meni hyvin. Eska­ri­lai­set tyk­kä­si­vät kai­kis­ta eri­lai­sis­ta pis­teis­tä. Per­jan­tai­na kaik­ki ryh­mät kävi­vät käve­lyl­lä ja ren­tou­tu­mas­sa. Koko viik­ko onnis­tui hienosti.

Tomi Autio ja Kas­pe­ri Halo­nen. Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.