Van­ha hal­ko­va­ja savu­na ilmaan

Kuivaniemen palokuntanuorilla oli harvinainen harjoitus lauantaina, kun Pankinnokalla poltettiin vanha halkovaja. (Kuva: Juho-Jussi Heinäaho)Kuivaniemen palokuntanuorilla oli harvinainen harjoitus lauantaina, kun Pankinnokalla poltettiin vanha halkovaja. (Kuva: Juho-Jussi Heinäaho)

Kui­va­nie­men palo­kun­ta­nuo­ret kokoon­tui­vat lau­an­tai­na puo­li kah­den aikaan paloa­se­mal­le. Tun­nel­ma oli hie­man jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va sen suh­teen, mitä päi­vän aika­na oikein tapah­tuu. Alkusa­no­jen jäl­keen nuo­ret nousi­vat paloau­toi­hin ja mat­ka koh­ti Kui­va­nie­men Pan­kin­nok­kaa alkoi.

Pan­kin­no­kal­le saa­vut­taes­sa alkoi nuor­ten kes­kuu­des­sa supat­te­lu, voi­si­ko kou­lut­ta­jien lupaa­ma har­joi­tus todel­la­kin toteu­tua. Vas­tauk­sen nuo­ret sai­vat­kin lähes välit­tö­mäs­ti, kun Kau­ko Vak­ka­la Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nas­ta alkoi ker­toa osa­kas­kun­nan toi­min­nas­ta, kulot­ta­mi­ses­ta sekä päi­vän kulus­ta. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na oli polt­taa Pan­kin­no­kal­la sijait­se­va van­ha hal­ko­va­ja Osa­kas­kun­nan pyynnöstä.

Vajan polt­ta­mi­sen lisäk­si palo­kun­ta­nuo­ril­le pidet­tiin nor­maa­lia har­joi­tus­toi­min­taa, mikä sisäl­si palon vai­hei­siin tutus­tu­mi­sen sekä pump­pu­ka­lus­ton ja suih­ku­put­kien käy­tön. Nuo­ret pää­si­vät­kin har­joit­te­le­maan pala­van vajan kans­sa kysei­siä asioi­ta, mikä on har­vi­nais­ta herk­kua heil­le ja poik­ke­aa nor­maa­leis­ta har­joi­tuso­lois­ta totaa­li­ses­ti. Saat­toi­pa muu­ta­ma kou­lut­ta­ja­kin oppia uusia asioita.

Osa­kas­kun­ta jär­jes­ti nuo­ril­le pie­nen tauon, joka sisäl­si mak­ka­ran­pais­toa sekä kou­lut­ta­jien kah­vi­het­ken. Pien­tä pur­ta­vaa ja juo­ta­vaa oli sel­keäs­ti odo­tet­tu nuor­ten kes­kuu­des­sa, kos­ka syö­mä­tön­tä ruo­kaa ei pai­kal­le jää­nyt. Tauon jäl­keen nuo­ret sii­vo­si­vat tava­rat takai­sin autoi­hin ja har­joi­tus pää­tet­tiin Pan­kin­no­kan osal­ta. Ennen siir­ty­mis­tä kalus­ton huol­ta­mi­seen palo­lai­tok­sel­le nuo­ret ohjeis­ti­vat Vak­ka­laa pala­neen vajan jään­tei­den jäl­ki­var­tioin­nis­ta. Osa­kas­kun­ta lupa­si hoi­taa jäl­ki­var­tioin­nin loppuun.

Har­joi­tus pää­tet­tiin paloa­se­mal­la kalus­to­huol­lon jäl­keen. Nuo­ril­ta kerä­tys­sä palaut­tees­sa tapah­tu­ma sai pal­jon posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja ja moni toi­voi­kin, että har­joit­tei­ta voi­tai­siin jär­jes­tää tule­vai­suu­des­sa yhteis­työs­sä myös mui­den teki­jöi­den kanssa.

Kui­va­nie­men palo­mie­syh­dis­tys jär­jes­tää kai­kil­le avoi­men Päi­vä paloa­se­mal­la ‑tapah­tu­maan Kui­va­nie­men paloa­se­mal­la 27.11. kel­lo 11–14. Pai­kal­la pii­pah­taa myös itse Jou­lu­puk­ki. Kui­va­nie­men palo­kun­ta­nuo­ret kerää­vät tapah­tu­mas­sa lisää varo­ja toi­min­taan van­ho­ja akku­ja kerää­mäl­lä. Paloa­se­mal­le voi tuol­loin tuo­da van­hat akut ja tukea samal­la nuorisotoimintaa.