Onni­kal­la marjastamaan

Ran­ta­poh­jas­ta 18.11.1971: Äiti opet­ti aino­kai­sel­le pojal­le, jol­la oli ikää 2 vuot­ta, kii­tos-sanan. Hän antoi suklaa­ta ja kysyi sit­ten, miten sano­taan, kun saa­daan jotain hyvää, johon pik­ki-Timo vas­ta­si, että ois­ko äiti hyvä ja antai­si lisää. E.H.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan henkilöstövähennyksistä

Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Ilk­ka Pako­nen toi Ran­ta­poh­jan (28.9.) haas­tat­te­lus­sa esiin aja­tuk­sen kun­nan hen­ki­lös­tö­mää­rän vähen­tä­mi­ses­tä kym­me­nel­lä pro­sen­til­la. Mie­les­tä­ni puheet talous­ti­lan­teen oikai­se­mi­ses­ta pel­käs­tään hen­ki­lös­tö­mää­rään puut­tu­mal­la tun­tu­vat epä­rea­lis­ti­sil­ta tai vaa­ti­vat vähin­tään­kin perus­te­lui­ta. Pako­nen tote­aa: ”Kun­ta­työn­te­ki­jät teke­vät tär­ke­ää työ­tä, mut­ta meil­lä on pääl­lek­käi­syyk­siä, joi­ta kar­si­mal­la saa­daan kym­me­nen pro­sen­tin hen­ki­lös­tö­vä­hen­nys.” Tämä väi­te yhdis­tet­ty­nä aja­tuk­seen sii­tä, että hen­ki­lös­tö­mää­rän raju vähen­nys ei vai­kut­tai­si kun­nan pal­ve­lu­verk­koon, ei tun­nu uskot­ta­val­ta. Sik­si kysyn­kin: Kei­tä ovat nämä kym­me­net pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä hoi­ta­vat kuntatyöntekijät?


Hau­ki­pu­taal­le jäl­leen painimenestystä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton pai­ni­jat menes­tyi­vät jäl­leen kreik­ka­lais-roo­ma­lai­sen pai­nin SM-kisois­sa Ilma­joel­la 10.–11.9.2021. Seu­ra jär­jes­ti menes­ty­jil­le sekä hei­dän val­men­ta­jil­leen ja lähi­pii­ril­le kah­vi­tus­ti­lai­suu­den tiis­tai-ilta­na Hei­ton Talolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vero­jen koro­tuk­set eivät pelas­ta kau­pun­gin taloutta

SDP:n val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja Pir­jo Sir­viö hyök­kä­si voi­mak­kaas­ti Kokoo­mus­ta vas­taan (Ran­ta­poh­ja 28.9.), kun muu­ta­ma päi­vä aiem­min veto­sin kir­joi­tuk­ses­sa­ni kun­ta­päät­tä­jiin sii­tä, ettei­vät he sor­tui­si nyt hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den ali­bud­je­toin­tiin ensi vuo­del­le, kos­ka tämä vai­kut­taa suo­raan tule­van hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tuk­seen valtiolta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Kuka on suurin

Tule­van sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ope­tus­lap­set pyy­tä­vät Jee­sus­ta ker­to­maan kuka on suu­rin tai­vaas­sa. Tämän kuul­les­saan Jee­sus aset­taa hei­dän kes­kel­leen lap­sen, yhden tuon ajan vähek­sy­tyis­tä, ja ilmoit­taa että hei­dän täy­tyy nöyr­tyä tämän lap­sen kal­tai­sek­si. Sii­nä­pä ohjet­ta meil­le jokai­sel­le ker­rak­seen. Mut­ta mitä oikein tar­koit­taa tul­la lap­sen kaltaiseksi?Kul­ta­han­si­kas oli kii­min­ki­läis­ten näytöstä

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon Jes­sica Kar­vo­nen ja Sebas­tian Autio osoit­ti­vat kum­pi­kin vah­vaa syys­kun­toa Suo­men Nyrk­kei­ly­lii­ton mes­ta­ruus­ki­sois­sa. Kul­ta­han­si­kas nimeä kan­ta­va tur­naus kerä­si Suo­men terä­vin­tä kär­keä kehä­köy­sien väliin Tikkurilaan.


Jatu­lin­tar­ha säi­ly­te­tään ja suo­ja­taan kou­lun pur­ku­työn ajaksi

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län van­han kou­lun jatu­lin­tar­han siir­ros­ta on teh­ty kun­ta­lais­aloi­te, jos­sa esi­te­tään, että Oulun kau­pun­ki siir­tää ennen kou­lun­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mis­ta jatu­lin­tar­han Hau­ki­pu­taan kou­lun pihal­le. Aloit­teen teh­nyt Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tys toi­voo, että jatu­lin­tar­ha voi­si jat­kos­sa olla kou­lun pihal­la oppi­lai­den leik­ke­jä varten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus