Rant­sik­ka: Ryhmäytymässä

Mei­dän luok­kam­me oli ryh­mäy­ty­mäs­sä Iso­nie­mel­lä 25.8. kes­ki­viik­ko­na. Menim­me sin­ne bus­sil­la, joka oli aika ahdas. Kai­kil­le riit­ti juu­ri ja juu­ri omat pai­kat. Bus­sis­sa sain istua Islan vieressä.

Kun saa­vuim­me Iso­nie­mel­le, miel­lä oli ensin tukiop­pi­lai­den pitä­miä leik­ke­jä. Ensin me kir­joi­tim­me pape­ril­le vii­si asi­aa itses­tä. Sit­ten oma lap­pu annet­tiin paril­le, ja hän kysyi, miten asiat liit­ty­vät sinuun. Sit­ten mei­dän piti jär­jes­täy­tyä ikä­jär­jes­tyk­seen. Sen jäl­keen jakau­duim­me ryh­miin ja kir­joi­tim­me asioi­ta, jot­ka oli­vat kaikilla.

Tukiop­pi­lai­den leik­kien jäl­keen meil­lä oli ruo­kai­lu. Lou­naa­na oli maka­ro­ni­laa­tik­koa. Ruu­an jäl­keen saim­me syö­dä herk­ku­ja. Minul­la oli muka­na­ni suklaata.

Herk­ku­jen syön­nin jäl­keen meil­lä oli seu­ra­kun­nan ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den pitä­miä leik­ke­jä. Mei­dän piti mm. jär­jes­täy­tyä puhu­mat­ta puhe­lin­nu­me­ron kah­den vii­mei­sen nume­ron mukaan ja etu­ni­men mukaan aak­kos­jär­jes­tyk­seen. Sit­ten meil­lä oli laby­rint­ti­teh­tä­vä, jos­sa piti sel­vit­tää reit­ti. Sen jäl­keen kai­kil­le jaet­tiin kol­me lap­pua, jois­sa jokai­ses­sa oli yksi adjek­tii­vi. Sit­ten nii­tä piti vaih­taa mui­den kans­sa niin, että itsel­lä oli itse­ään kuvaa­via adjek­tii­ve­ja. Seu­ra­kun­nan leik­kien välis­sä oli tau­ko, jon­ka aika­na Timo-luo­kan­val­vo­jam­me antoi meil­le mehua ja keksejä.

Seu­ra­kun­nan leik­kien jäl­keen läh­dim­me bus­sil­la kou­lul­le takai­sin. Tulo­mat­kal­la meil­lä oli isom­pi bus­si. Istuin Mar­tan vieressä.

– Päi­vä oli ihan kiva, ja sii­tä jäi hyvä fii­lis, ker­too jutun Hau­ki­pu­taan kou­lun seis­ka­luok­ka­lai­nen kirjoittaja.