Bach-ohjel­ma Iin kirkossa

Pianotaiteilija Jouni Somero kertoo konsertissaan Iissä myös sävellysten taustoista.Pianotaiteilija Jouni Somero kertoo konsertissaan Iissä myös sävellysten taustoista.

Pia­no­tai­te­li­ja Jou­ni Some­ron val­mis­ta­ma Bach-ohjel­ma Bach to You kuul­laan Iin kir­kos­sa tiis­tai­na 5.10. kel­lo 19. Bach-ohjel­ma esit­te­lee sävel­tä­jä­mes­ta­rin musiik­kia poik­keuk­sel­li­sen moni­puo­li­sel­la taval­la. Kon­ser­tin ohjel­ma sisäl­tää pia­no­so­vi­tuk­sia Bac­hin urku­teok­sis­ta, orkes­te­ri­teok­sis­ta sekä c‑molli soo­lo­sel­lo­sar­jas­ta. Kon­ser­tis­sa kuul­laan myös 15 kol­mi­ää­nis­tä sin­fo­ni­aa. Nämä musii­kil­li­set jalo­ki­vet, kes­tol­taan 1–2 minuut­tia, ovat pia­non­soi­ton opis­ke­li­joil­le tut­tu­ja, mut­ta kon­ser­tis­sa nii­tä kuu­lee erit­täin har­voin. Täs­sä kon­ser­tis­sa ne kuul­laan kokonaisuutena.

Jou­ni Some­ro myös ker­too sävel­lys­ten taus­tois­ta ava­ten näin kuu­li­joi­den kor­vat huo­maa­maan monia teos­ten yksi­tyis­koh­tia. Some­ro on esit­tä­nyt ja levyt­tä­nyt run­saas­ti Bac­hin musiik­kia. Spo­ti­fy jul­kai­si Bach to You-albu­min kevääl­lä 2019. Kol­mes­sa kuu­kau­des­sa albu­mia ladat­tiin yli 70 000 ker­taa. Some­ron You­Tu­be kana­val­la on yli 2 mil­joo­naan näyttökertaa.