Praa­van sata­maan lisää vene- ja autopaikkoja

Praa­van sata­maan tulee lisää vene­paik­ko­ja ja auto­jen park­ki­ti­laa, kun sata­man van­ha kala-allas muu­te­taan pien­ve­ne­sa­ta­mak­si. Maan­siir­to­työt sata­mas­sa alkoi­vat vii­me viikolla.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksillaHau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­tä sel­vi­te­tään – Vii­ni­vaa­ran poh­ja­ve­si­hank­keen lupa­pää­tös tulos­sa kesään mennessä

Oulun Vesi on tilan­nut Afry Oy:ltä Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­si­sel­vi­tyk­sen. Sel­vi­tys­työs­sä sel­vi­te­tään Hau­ki­pu­taan poh­ja­ve­sien hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia kan­ta-Oulun poh­joi­so­sien veden­ja­ke­lun tur­vaa­mi­seen häi­riö­ti­lan­tees­sa sekä mah­dol­li­suu­det kan­ta-Oulun ver­kos­ton kaut­ta tur­va­ta Hau­ki­pu­taan veden­saan­ti häiriötilanteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla
Hei­nä­väen kuva on otet­tu Kiimingissä

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin tors­tai­na 14.1. van­ho­ja kuvia Museo­vi­ras­ton kokoel­mis­ta. Muka­na oli Samu­li Pau­la­har­jun otta­ma kuva, jos­sa hei­nä­vä­ki ylit­tää suo­ta suo­por­tai­ta pit­kin vuon­na 1913. Museo­vi­ras­ton tie­dois­sa ker­ro­taan kuvan ole­van otet­tu Yli­kii­min­gis­sä. Kii­min­ki­läi­nen Eila Riek­ki ker­too, että kuva on kui­ten­kin otet­tu Kii­min­gis­sä. Hänel­lä itsel­lään­kin on kysei­nen kuva, jos­sa on muka­na myös kuvan hen­ki­löi­den nimet. Ensim­mäi­se­nä jonos­sa on Rie­kin pap­pa Kus­taa Adolf Grön­lund. Hänen peräs­sään tule­vat Jus­si Kois­ti­nen, Lyy­ti Koleh­mai­nen ja Lin­da Bark­man.


Koro­na vai­kut­ti Luu­pin koh­tei­den aukio­loon ja kävijämääriin

Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pin käyn­ti­koh­teis­sa vie­rai­li vuo­den 2020 aika hie­man yli 92 000 asia­kas­ta. Koro­nan tuo­miin rajoi­tuk­siin näh­den kävi­jä­mää­rät oli­vat Luu­pin toi­mi­joi­den näke­myk­sen mukaan hyvät ja eri­tyi­ses­ti kesä vil­kas. Oulun tai­de­museo myös tuot­ti run­saas­ti digi­taa­lis­ta sisäl­töä, joi­ta kat­sel­tiin hui­mat 27 383 kertaa.Teks­ta­rit

Hau­ki­put­taan polt­toai­neau­to­maa­til­la sele­vät hin­tat­ren­dit! Hin­nat nouse­vat kes­kel­tä viik­koa sele­väs­ti, jopa 10 s/l äkis­ti ja las­ke­vat vii­kon­lo­pus­ta alakuviikoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla