Yli­kii­min­kiin esi­te­tään uut­ta kirjastoa

Oulun kau­pun­gin han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­mä esit­tää, että Yli­kii­min­gin nykyi­nen kir­jas­to pure­taan ja tilal­le raken­ne­taan uudis­ra­ken­nus, jos­sa huo­mioi­daan myös nuo­ri­so­pal­ve­lui­den, Oulu10:n sekä kun­to­sa­lin toi­min­ta. Han­ke toteu­tet­tai­siin esi­tyk­sen mukaan eril­li­sin­ves­toin­ti­na vuo­si­na 2024–2025, ja sen tavoi­te­hin­ta-arvio on noin 2,24 mil­joo­naa euroa. 

Lue lisää

Varo­vai­suut­ta jääl­lä liikkumiseen

Raja­var­tio­lai­tos varoit­taa pai­koin hei­kois­ta jäis­tä ja rai­lois­ta meria­lu­eel­la Oulun ja Hau­ki­pu­daan edus­tal­la. Vir­pi­nie­mes­sä meri­var­tios­ton ilma­tyy­ny­alus­par­tio havait­si vaa­ral­li­sen rai­lon Kivi­nie­men edustalla…


Koi­te­lin alu­een suun­nit­te­luun hae­taan jatkoaikaa

Go Arc­tic Oy valit­tiin huh­ti­kuus­sa 2018 Koi­te­lin alu­een kehit­tä­mi­sen toteut­ta­jak­si. Go Arc­tic hakee varausa­jal­le jat­koa vuo­den 2021 lop­puun saak­ka, joh­tuen koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­mas­ta tilan­tees­ta. Jat­koa­jan saa­des­saan yri­tyk­sel­lä on tar­koi­tus esi­tel­lä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat pro­jek­tis­ta vuo­den 2021 lopussa.