Seu­ra­kun­nan vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­mat suosittuja

Oulun seu­ra­kun­tien juma­lan­pal­ve­luk­sia, kon­sert­te­ja ja mui­ta tapah­tu­mia seu­rat­tiin Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta yhteen­sä 245 660 ker­taa ensim­mäi­ses­tä adven­tis­ta lop­piai­seen (29.11.–6.1.). Vir­tu­aa­li­kir­kos­sa oli yhteen­sä 102 Oulun seu­ra­kun­tien tapah­tu­maa. Luvuis­sa on muka­na sekä suo­rien lähe­tys­ten että tal­len­tei­den katsojat. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Han­nah Mar­ti – Luu­ke­las­ta Manhattanille

Pie­ni leh­ti­uu­ti­nen ker­toi jou­lu­kuus­sa, että Oulun kau­pun­ki perus­taa Han­nah Mar­tin tes­ta­ment­ti­ra­has­ton. Ran­ta­poh­ja uuti­soi Hau­ki­pu­taan van­hain­ko­din saa­mas­ta tes­ta­men­tis­ta tuo­reel­taan 27.11.1970. Sii­nä kir­joi­tuk­ses­sa ker­rot­tiin van­hain­ko­dil­la jär­jes­te­tys­tä lah­joit­ta­jan muis­to­juh­las­ta. Lah­joit­ta­jas­ta Han­nah Mar­tis­ta (o.s. Luu­ke­la) on sit­tem­min ollut elä­män­ta­ri­naa 27.1.2011 ilmes­ty­nees­sä Rantapohjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun seu­ra­kun­nat jaka­vat koro­na-avus­tuk­sia kotitalouksille

Oulun seu­ra­kun­tien dia­ko­nia­työ on saa­nut käy­tet­tä­väk­si 164 000 euroa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Suo­men ev.-lut. kir­kol­le myön­tä­mää val­tio­na­vus­tus­ta. Avus­tus on tar­koi­tet­tu dia­ko­nia­työn tuke­mi­seen korona-aikana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mitä Mar­tin­nie­mes­sä ja Halo­sen­nie­mes­sä halutaan?

Tätä kysyt­tiin Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men vir­tu­aa­li­ses­sa asu­ka­sil­las­sa tors­tai-ilta­na. Samaa kysy­tään tam­mi­kuun aika­na myös muis­sa alu­eel­li­sis­sa kyläil­lois­sa, jot­ka jär­jes­te­tään nyt ver­kos­sa. Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men kylä­ko­kouk­ses­sa oli 17 osa­not­ta­jaa. Aluei­den asuk­kai­ta kut­su­taan mukaan osal­lis­tu­maan ja ker­to­maan mie­li­pi­tei­tä ja toi­vei­ta oman alu­een kehittämiseksi.

Kokouk­sis­sa käsi­tel­lään myös vuo­si sit­ten teh­dyn lap­si­per­heil­le suun­na­tun hyvin­voin­ti­ky­se­lyn tulok­sia alueit­tain. Nii­tä Mar­tin­nie­men ja Halo­sen­nie­men asu­ka­sil­las­sa esit­te­li Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­kes­kit­ty­män edus­ta­ja, Mar­tin­nie­men ja Ase­ma­ky­län päi­vä­ko­tien joh­ta­ja San­na Miik­ku­lai­nen.

Kyse­lyn tulok­set kuten myös kyläil­to­jen anti huo­mioi­daan Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­kes­kit­ty­män kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa. Uudet esi­tyk­set ja toi­veet ovat ter­ve­tul­lei­ta edelleenkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maan­po­veen saatetut

Mart­ta Mar­jat­ta Iso­la os Mart­ti­la Yli­kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 15.1.2021 Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Ola­vi Iso­kos­ki. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin seurakuntatalolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­jaus

Kii­min­ki­läi­sen Heik­ki Saa­re­lan jul­kai­se­man levyn “Tie­dän sun saa­pu­van” nimik­ko­kap­pa­leen on sävel­tä­nyt Jus­si Rasin­kan­gas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lähi­mat­kai­lu hittituotteeksi

Tule­van kesän mat­ka­suun­ni­tel­mia teh­dään jo nyt. Koro­na­ti­lan­ne pitää mei­dät toden­nä­köi­ses­ti lähia­lu­eel­la ja Suo­mes­sa. Ollaan­ko meil­lä Oulun seu­dul­la val­mii­na kesään?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilman ystä­viä elä­mä oli­si yksinäistä

Elsa Jäm­sä-Rau­tio Hau­ki­pu­taal­ta täyt­ti 95 vuot­ta Nuu­tin päi­vä­nä 13. tam­mi­kuu­ta. Isom­min synt­tä­rei­tä ei nyt voi­tu juh­lia koro­na­ti­lan­teen takia, mut­ta muu­ta­ma ystä­vä kävi ter­veh­ti­mäs­sä päi­vän­san­ka­ria Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa. Juh­la­päi­vän kun­niak­si kävi­jöil­le tar­jot­tiin lou­nas ja kak­ku­kah­vit, jot­ka oli katet­tu eril­li­seen tilaan. Onnit­te­lu­kort­te­ja ja ‑soit­to­ja tuli run­sain mitoin.

– Meil­lä on sel­lai­nen mum­mo-mafia ‑poruk­ka ja kokoon­num­me tääl­lä ker­ran vii­kos­sa juo­maan kah­via, pori­se­maan ja pelaa­maan yhdes­sä vaik­ka bin­goa, ker­too Jämsä-Rautio.


Teks­ta­rit

Hau­ki­put­taan polt­toai­neau­to­maa­til­la sele­vät hin­tat­ren­dit! Hin­nat nouse­vat kes­kel­tä viik­koa sele­väs­ti, jopa 10 s/l äkis­ti ja las­ke­vat vii­kon­lo­pus­ta alakuviikoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus