Hei­nä­väen kuva on otet­tu Kiimingissä

Heinäväki ylittää suota suoportaita pitkin vuonna 1913 .Kuva: Museovirasto, kansantieteen kuvakokoelma, Samuli Paulaharjun kokoelma.Heinäväki ylittää suota suoportaita pitkin vuonna 1913 .Kuva: Museovirasto, kansantieteen kuvakokoelma, Samuli Paulaharjun kokoelma.

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin tors­tai­na 14.1. van­ho­ja kuvia Museo­vi­ras­ton kokoel­mis­ta. Muka­na oli Samu­li Pau­la­har­jun otta­ma kuva, jos­sa hei­nä­vä­ki ylit­tää suo­ta suo­por­tai­ta pit­kin vuon­na 1913. Museo­vi­ras­ton tie­dois­sa ker­ro­taan kuvan ole­van otet­tu Yli­kii­min­gis­sä. Kii­min­ki­läi­nen Eila Riek­ki ker­too, että kuva on kui­ten­kin otet­tu Kii­min­gis­sä. Hänel­lä itsel­lään­kin on kysei­nen kuva, jos­sa on muka­na myös kuvan hen­ki­löi­den nimet. Ensim­mäi­se­nä jonos­sa on Rie­kin pap­pa Kus­taa Adolf Grön­lund. Hänen peräs­sään tule­vat Jus­si Kois­ti­nen, Lyy­ti Koleh­mai­nen ja Lin­da Bark­man.

Museo­vi­ras­to on avan­nut yli 200 000 kokoel­ma­ku­vaa vapaa­seen käyt­töön. Kuvat ovat osoit­tees­sa museovirasto.finna.fi.